Zakład Studiów Regionalnych i Lokalnych

Kierownik Zakładu

prof. dr hab. Paweł Churski

Pracownicy Zakładu

Martyna Burchardt - pracownik techniczny

prof. dr hab. Teresa Czyż – emerytowany samodzielny pracownik nauki

dr Michał Dolata – adiunkt dydaktyczny

dr hab. Joanna Dominiak, prof. UAM – profesor

dr hab. Jan Hauke, prof. UAM – profesor

dr Tomasz Herodowicz – adiunkt

mgr inż. Patryk Kaczmarek - starszy specjalista

dr hab. Barbara Konecka-Szydłowska, prof. UAM – profesor

dr Joanna Morawska-Jancelewicz - adiunkt

dr Robert Perdał – adiunkt

dr Marcin Woźniak – adiunkt

Problematyka badawcza Zakładu Studiów Regionalnych i Lokalnych

 • teoria regionu społeczno-ekonomicznego i regionalizacja geograficzna
 • metody analizy przestrzennej i regionalnej
 • modele matematyczno-statystyczne w geografii i gospodarce przestrzennej
 • struktura regionalna i zróżnicowanie regionalne kraju
 • obszary problemowe w Polsce
 • rozwój regionalny i polityka regionalna oraz ich współczesne wyzwania
 • czynniki rozwoju regionalnego i ich przemiany a globalne uwarunkowania dyfuzji procesów rozwojowych w regionach słabiej rozwiniętych
 • fundusze europejskie w Polsce – ośrodki regionalne i regiony
 • specjalizacja regionalna
 • aspekty regionalne gospodarki opartej na wiedzy
 • struktura i organizacja przestrzenna nowoczesnych usług oraz ich rola w rozwoju społeczno-gospodarczym
 • pozycja małych miast w regionalnym systemie osadniczym
 • struktury i procesy społeczno-gospodarcze na obszarach peryferyjnych w ujęciu geograficznym i geograficzno-historycznym
 • struktura przestrzenna bezrobocia i poziom życia ludności w okresie transformacji systemowej
 • rozwój sustensywny (zrównoważony)
 • (cyfrowe) innowacje społeczne
 • ekosystem innowacji w kontekście Społeczeństwa 5.0 i Przemysłu 5.0
 • cyfrowa i zielona (sprawiedliwa) transformacja
 • miasto responsywne i miejska rezyliencja

Tematy realizowanych rozpraw habilitacyjnych oraz doktorskich

mgr inż. Patryk Kaczmarek - Wyzwania terytorializacji polityki rozwoju województwa wielkopolskiego związane z adaptacją i łagodzeniem skutków zmian klimatu

Projekty badawcze oraz publikacje naukowe Zakładu Studiów Regionalnych i Lokalnych

Trajektorie i wyzwania rozwoju wewnętrznych peryferii w nowych uwarunkowaniach spójności post SARS-CoV-2 (2021-2025, NCN, kierownik: prof. dr hab. Paweł Churski, projekt realizowany przez interdyscyplinarny zespół tworzący konsorcjum trzech uczelni: Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (lider konsorcjum), Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, przy bezpośredniej współpracy ze Związkiem Miast Polskich.

Wpływ pandemii na pozycję cudzoziemców na rynku pracy dużej aglomeracji miejskiej (2020-2021, UNIWERSYTET im. ADAMA MICKIEWICZA w POZNANIU - Konkurs Badania nad COVID-19)

TeRRIFICA – Territorial RRI Fostering Innovative Climate Action (Horyzont 2020)

Symulacja wieloagentowa zachowań ludzi na terenie dwóch obszarów zabudowanych (Narodowe Centrum Nauki, Nr 2019/35/D/HS4/00055)

Nowe wyzwania polityki regionalnej w kształtowaniu czynników rozwoju społeczno-ekonomicznego regionów mniej rozwiniętych. 2016 – 2019 (Narodowe Centrum Nauki, Nr 2015/19/B/HS5/00012)

Znaczenie polityki regionalnej UE w kształtowaniu środowiskowego wymiaru rozwoju sustensywnego w Polsce. 2017-2021 (Narodowe Centrum Nauki, Nr 2016/21/N/HS4/00075)

Modele statystyczne w identyfikacji specjalizacji regionalnej z uwzględnieniem składnika heterogeniczności przestrzennej. 2014 – 2016 (Narodowe Centrum Nauki, Nr 2013/11/B/HS4/01098)

Aktywność, skuteczność i efektywność polskich miast w procesie absorpcji środków europejskich – doświadczenia pierwszej dekady członkostwa Polski w Unii Europejskiej. 2014 – 2015 (badanie własne)

Poznań – próba bilansu przemian w okresie 10 lat członkostwa w Unii Europejskiej. 2014 (Urząd Miasta Poznania)

Analiza wrażliwości gospodarstw domowych i podmiotów gospodarczych województwa wielkopolskiego na kryzys gospodarczy i finansowy. 2014 (Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego)

Zastosowanie wybranych koncepcji badawczych w ewaluacji ex-post programów rozwoju regionalnego. Przykład realizacji Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego (ZPORR) w podregionie poznańskim. 2014 (Narodowe Centrum Nauki)

Model i czynniki rozwoju elektronicznej administracji w samorządzie lokalnym w Polsce. 2014 (Narodowe Centrum Nauki)

Rozwój społeczno-gospodarczy a kształtowanie się obszarów wzrostu i obszarów stagnacji gospodarczej. 2011 – 2013 (Narodowe Centrum Nauki, Umowa Nr N N306 791940)

Rynek pracy i mobilność siły roboczej w aglomeracji poznańskiej 2009 (Centrum Badań Metropolitalnych, Umowa: CBM-UD/38/2009)

Spójność i konkurencyjność regionu wielkopolskiego 2009 (Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Umowa: DKS/DEF-VIII/POPT/04/275/09)

Churski, P., Herodowicz, T., Konecka-Szydłowska, B., Perdał, R., 2021. European Regional Development Contemporary Regional and Local Perspectives of Socio-Economic and Socio-Political Changes. Springer Nature, Cham, Switzerland.

Churski P, Kroczak H, Łuczak M, Shelest-Szumilas O, Woźniak M., 2021. Adaptation Strategies of Migrant Workers from Ukraine during the COVID-19 Pandemic. Sustainability. 2021; 13(15):8337.

Wozniak M., 2021. Conceptual Framework for Modeling Complex Urban Systems—From Theoretical Assumptions to Empirical Basis. In: Ahrweiler P., Neumann M. (eds) Advances in Social Simulation. ESSA 2019. Springer Proceedings in Complexity. Springer, Cham.

Fagiewicz K., Churski P., Herodowicz T., Kaczmarek P., Lupa P., Morawska-Jancelewicz J., Mizgajski A., 2021. Cocreation for Climate Change-Needs for Actions to Vitalize Drivers and Diminish Barriers. Weather, Climate, and Society, 13(3): 555–570.

Woźniak, M., 2021. Spatial matching on the urban labor market: estimates with unique micro data. J Labour Market Res 55, 11 (2021).

Matykowski R., Konecka-Szydłowska B., 2021. Conflicts, competition and cooperation between territorial self-government units after the administrative reform in 1999: Wielkopolska. European Planning Studies, Routledge Taylor & Francis Group, London, 29 (7), p. 1211-1230

Morawska-Jancelewicz J., 2021. The Role of Universities in Social Innovation Within Quadruple/Quintuple Helix Model: Practical Implications from Polish Experience. Journal of the Knowledge Economy.

Churski P., Herodowicz T., Konecka-Szydłowska B., Perdał R., 2020. Teoretyczny i praktyczny wymiar polityki rozwoju zorientowanej terytorialnie. Studia KPZK PAN. 9/201, ss.319. ISBN: 978-83-63305-95-6

Herodowicz T., 2020. Znaczenie polityki regionalnej Unii Europejskiej w kształtowaniu środowiskowego wymiaru rozwoju zrównoważonego w Polsce. Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań.

Churski P., Konecka-Szydłowska B., Herodowicz T., Perdał R., 2020. Does History Matter? Development Differences in Poland. [In:] J. Bański (ed.), Dilemmas of regional and local development. Routledge Taylor & Francis Group, London, p. 185-205

Woźniak M., 2020. Forecasting the unemployment rate over districts with the use of distinct methods, Studies in Nonlinear Dynamics and Econometrics, 2020, vol. 24, nr 2, s.1-20.

Konecka-Szydłowska B., Churski P., Herodowicz T., Perdał R., 2019, Europejski kontekst wpływu współczesnych megatrendów na rozwój społeczno-gospodarczy. Ujęcie syntetyczne, Przegląd Geograficzny, 91, 2, s. 39–59

Konecka-Szydłowska B., Trócsányi A., Pirisi G., 2018. Urbanisation in a formal way? The different characteristics of the ‘newest towns’ in Poland and Hungary. Regional Statistics, Journal of the Hungarian Central Statistical Office, Budapest, Vol. 8. No. 2, s. 135–153

Churski P., Herodowicz T., Konecka-Szydłowska B., Perdał R., 2018. Redefinicja czynników rozwoju regionalnego - kierunek i zakres zmian, Studia Regionalne i Lokalne, 3(73), Uniwersytet Warszawski, Warszawa, s.70-97

Churski P., Dolata M., Dominiak J., Hauke J., Herodowicz T., Konecka-Szydłowska B., Nowak A., Perdał R., Woźniak M. 2018. Współczesne przemiany czynników rozwoju społeczno-gospodarczego. Studia KPZK PAN, Warszawa, t. CLXXXIII, s. 67-88.

Konecka-Szydłowska B., 2018. Najmniejsze miasta w Polsce w ujęciu koncepcji kontinuum miejsko-wiejskiego. Rozwój Regionalny i Polityka Regionalna, Poznań, 41: 151–165.

Konecka-Szydłowska B., 2018. Rozwój małych miast powiatowych województwa wielkopolskiego w ujęciu koncepcji urban resilience, Space-Society-Economy, Uniwersytet Łódzki, 24, s. 27-44

Maćkiewicz B., Konecka-Szydłowska B., 2017. Green tourism: Attractions and Initiatives of Polish Cittaslow CitiesIn: Bellini, Nicola, Pasquinelli, Cecilia (Eds.) Tourism in the City. Towards an Integrative Agenda on Urban Tourism. Springer International Publishing Switzerland pp. 297-309.

Churski P., Perdał R., Herodowicz T., 2016. Rola środków polityki spójności pozyskiwanych przez samorząd terytorialny w rozwoju społeczno-gospodarczym ośrodków regionalnych w Polsce. Samorząd Terytorialny. 7-8/2016, s. 96-115.

Herodowicz T., 2016. Znaczenie polityki spójności w finansowaniu gospodarki wodnej w Wielkopolsce w latach 2004-2013Ekonomia i Środowisko, 2(57)/2016, s. 112-131.

Konecka-Szydłowska B., 2016. Powiązania społeczno-gospodarcze i znaczenie małych miast aglomeracji poznańskiejStudia Ekonomiczne Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, z. 279, s. 162-177.

Kopczewska K., Churski P., Ochojski A., Polko A., 2016. Specjalizacja regionalna – systematyzacja pojęć i metod pomiaru. W:  (red.) A.Klasik, F.Kuźnik. Specjalizacja regionalna – współczesne podejścia. Studia KPZK PAN, t. CLXX. s. 8-25.

Perdał R., 2016. Factors of local e-government development in Poland: the case study of the Poznań Agglomeration. Quaestiones Geographicae 35(2): 115-129.

Churski P., Motek P., Stryjakiewicz T., (red.) 2015. Przemysły kultury w polityce rozwoju miast i regionów. Rozwój Regionalny i Polityka Regionalna. 30/2015. ss.118.

Konecka-Szydłowska B., 2015. Restituted towns and their socio-economic conditions for development/Społeczno-gospodarcze uwarunkowania rozwoju miast restytuowanych, In: Krzysztofik R. & Dymitrow M. (Eds.). Degraded and restituted towns in Poland: Origins, development, problems / Miasta zdegradowane i restytuowane w Polsce. Geneza, rozwój, problemy. Gothenburg: University of Gothenburg, pp. 117–118/119–138.

Churski P., Stryjakiewicz T., 2014 (red.). Poznań – An attempt to assess changes during 10 years of membership in the European UnionBogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań. ss. 102.

Churski P., Stryjakiewicz T., 2014 (red.). Poznań – próba bilansu w okresie 10 lat członkostwa w Unii EuropejskiejRozwój Regionalny i Polityka Regionalna. 27/2014. Instytut Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej UAM. Bogucki Wydawnictwo Naukowe. Poznań. ss. 160.

Churski P., 2014 (red.). The social and economic growth vs. the emergence of economic growth and stagnation areasBogucki Wydawnictwo Naukowe. Poznań. ss. 198.

Churski P., 2014 (red.). Rozwój społeczno-gospodarczy a kształtowanie się obszarów wzrostu i obszarów stagnacji gospodarczej. Rozwój Regionalny i Polityka Regionalna. 25/2014. Instytut Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej UAM. Bogucki Wydawnictwo Naukowe. Poznań. ss. 149.

Herodowicz T., 2014. Środowiskowe uwarunkowania rozwoju regionalnego – kontekst teoretycznyFolia Pomeranae Universitatis Technologiae Stetinensis Oeconomica, 313(76)3m, s. 57-72.

Perdał R., 2014.  Czynniki rozwoju elektronicznej administracji w samorządzie lokalnym w Polsce. Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań. ss. 281.

Churski P., Motek P., 2013 (red.). Przemysły kultury w polityce miast i regionów. Program kształcenia studiów podyplomowych. Instytut Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej UAM. Poznań. ss. 55.

Churski P., Kudłacz T., (red). 2013. Gospodarka przestrzenna – doświadczenia i wyzwania procesu kształcenia. Biuletyn KPZK PAN. Zeszyt 251. Warszawa. ss. 265.

Churski P. (red.) 2012. Contemporary Issues in Polish Geography. Bogucki Wydawnictwo Naukowe. Poznań. ss. 224.

Churski P., 2011 (red.). Zróżnicowania regionalne w Polsce. Biuletyn KPZK PAN. Zeszyt 248. Warszawa. s. 202.

Hauke J., Kossowski T., 2011. Comparison of values of Pearson’s and Spearman’s correlation coefficients on the same sets of data. Quaestiones geographicae 30.2, s. 87-93.

Churski P. (red.), 2010. Rynek pracy i mobilność siły roboczej w aglomeracji poznańskiej. Biblioteka Aglomeracji Poznańskiej nr 5. Bogucki Wydawnictwo Naukowe. Poznań. ss. 232

Churski P., (red.), 2010. Contemporary Problems of Regional Development and Regional Policy. Quaestiones Geographicae 29(2). Wydawnictwo Naukowe. Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Poznań. ss. 102.

Churski P., Ratajczak W. (red.), 2010. Regional Development and Regional Policy in Poland: First Expiriences and New Challenges of the European Union MembershipStudia Regionalia KPZK PAN. Vol. 27. Part I. Warszawa. ss. 292.

Churski P., Ratajczak W. (red.), 2010. Regional Development and Regional Policy in Poland: First Expiriences and New Challenges of the European Union MembershipStudia Regionalia KPZK PAN. Vol. 27. Part II. Warszawa. ss. 282.

Współpraca Zakładu Studiów Regionalnych i Lokalnych z podmiotami zewnętrznymi

opracowywanie strategii i programów rozwoju

analizy stanu, zmian i dyfuzji rozwoju społeczno-gospodarczego

analizy zróżnicowań rozwojowych i ich uwarunkowań

badania ewaluacyjne

szkolenia i warsztaty o następującej tematyce:

Wykorzystanie narzędzi matematycznych i statystycznych w procesie monitorowania i ewaluacji polityk przestrzennych ukierunkowanych terytorialnie

Wykorzystanie narzędzi wizualizacji kartograficznej w procesie monitorowania i ewaluacji polityk przestrzennych ukierunkowanych terytorialnie

Wykorzystanie narzędzi geostatystycznych w procesie monitorowania i ewaluacji polityk przestrzennych ukierunkowanych terytorialnie

Zarządzanie projektami  i finansowanie ich  ze środków europejskich

Czasoprzestrzenna analiza zmian lokalnego rynku pracy podregionu konińskiego w konsekwencji sprawiedliwej transformacji. 2021, ARR TRANSFORMACJA sp. z o.o. w KONINIE

Strategia Rozwoju Gminy Świebodzin na lata 2019-2028. 2019, GMINA ŚWIEBODZIN.

Żywe Laboratorium z udziałem przedstawicieli samorządu lokalnego w ramach projektu TeRRIFICA – Territorial RRI Fostering Innovative Climate Action (H2020).

Współpraca z Obserwatorium Gospodarki i Rynku Pracy Aglomeracji Poznańskiej w ramach badań przeprowadzanych przez jednostkę.

Ewaluacja Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Rozwoju Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej. 2020, STOWARZYSZENIE AGLOMERACJA KALISKO-OSTROWSKA

Wyzwania ewaluacji polityki spójności w podejściu zorientowanym terytorialnie. 2019, URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

Uwarunkowania zewnętrzne rozwoju Wielkopolski. 2018, URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

Strategia Rozwoju Gminy Powidz. 2017, URZĄD GMINY POWIDZ.

Przywracanie funkcji społeczno-gospodarczych  zdegradowanych obszarów miejskich i wiejskich. 2016 STOWARZYSZENIE AGLOMERACJA KALISKO-OSTROWSKA

Wpływ interwencji WRPO na lata 2007-2013 na zatrudnienie w Wielkopolsce – ukierunkowanie wsparcia na tworzenie miejsc pracy.  2016 WYG PSB SPÓŁKA Z O.O. Warszawa

Polityka spójności a przemiany przestrzeni społeczno-ekonomicznej Polski w wynikach badań regionalnych. 2016 URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

Usługa doradztwa eksperckiego w ramach realizacji projektu „Analiza stanu badań na temat lokalnych i regionalnych uwarunkowań  rozwoju społeczno-gospodarczego województwa wielkopolskiego” – ekspert Zamawiającego. 2015 WIELKOPOLSKIE REGIONALNE OBSERWATORIUM TERYTORIALNE. URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO.

Determinanty i potrzeby badawcze wielkopolskiego rynku pracy. 2015 OBSERWATORIUM RYNKU PRACY WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO. WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY.

Analiza wrażliwości gospodarstw domowych i podmiotów gospodarczych województwa wielkopolskiego na kryzys gospodarczy i finansowy. 2014 URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

Usługa doradztwa eksperckiego w ramach projektu „Fundusz Badań i Wdrożeń – wzmocnienie konkurencyjności przedsiębiorstw poprzez systemowe wsparcie potencjału badań i rozwoju technologii w województwie kujawsko-pomorskim”. 2014 KUJAWSKO-POMORSKA AGENCJA INNOWACJI sp. z o.o.

Usługa doradztwa eksperckiego w zakresie wdrażania modułowej organizacji procesu kształcenia w szkole wyższej. 2013 – 2014 WYŻSZA SZKOŁA EKONOMII I INNOWACJI W LUBLINIE

Usługa doradztwa eksperckiego w zakresie ewaluacji ex-ante Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.  2013-2014 URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

Program Strategiczny Błękitny San z Diagnozą Stanu Rozwoju Społeczno-Gospodarczego. 2013 URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO

Program Strategicznego Rozwoju Bieszczad z Diagnozą Stanu Rozwoju Społeczno-Gospodarczego. 2013 URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO

Aglomeracja Kalisko-Ostrowska jako uczestnik nowej polityki rozwoju. 2013 URZĄD MIASTA OSTRÓW WIELKOPOLSKI

Założenia polityki spójności UE 2014-2020 – szanse i zagrożenia dla Podkarpacia. 2013 URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO

Obszary strategicznej interwencji i obszary funkcjonalne jako nowe pojęcia w polityce rozwoju. 2013 HOLDIKOM

Aglomeracja Kalisko-Ostrowska jako uczestnik Nowej Polityki Rozwoju i Nowej Polityki Miejskiej. 2013 HOLDIKOM

Know-how for Donetsk Region – strengthening of administrative structures and regional development in Ukraine. Central European Initiative – Know-how Exchange Programme. 2013 URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

Ocena Ex-ante Zaktualizowanej Strategii Rozwoju Regionalnego Województwa Wielkoposlkiego do 2020r. Wielkopolska 2020. 2012 URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

Ocena Raportu końcowego z badania potrzeb informacyjnych w ramach projektu systemowego pt. „Regionalny System Zarządzania Zmianą Gospodarczą”. 2011 URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO

Propozycje działań w ramach V Programu Strategicznego Regionalnej Strategii Innowacji dla Wielkopolski 2010-2020 (RSI) oraz ocena pierwszego etapu wdrażania RSI. 2011 URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

Ocena Raportu końcowego – Ewaluacji Prognozy w ramach realizacji projektu „Potrzeby kadrowe przedsiębiorstw aglomeracji poznańskiej na tle kierunków społeczno-gospodarczych rozwoju regionu – diagnoza, prognoza, monitoring. 2011 URZĄD MIASTA POZNANIA

Kierunki rozwoju Regionu Lubelskiego po 2013 roku. 2011 WYŻSZA SZKOŁA EKONOMII I INNOWACJI W LUBLINIE

Budowanie spójności terytorialnej i przeciwdziałanie marginalizacji obszarów problemowych – Obszary problemowe w gospodarce przestrzennej i planowaniu przestrzennym – doświadczenia polskie i międzynarodowe. 2010 MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO

Ocena aktualizacji Regionalnej Strategii Innowacji Wielkopolski. 2010 WIELKOPOLSKI URZĄD MARSZAŁKOWSKI

Ocena realizacji projektu „Potrzeby kadrowe przedsiębiorstw aglomeracji poznańskiej na tle kierunków społeczno-gospodarczych rozwoju regionu – diagnoza, prognoza, monitoring. 2010 URZĄD MIASTA POZNANIA

Ocena Krajowej Strategii Rozwoju Regionalnego. 2010 INSTYTUT BADAŃ STRUKTURALNYCH

Koncepcja utworzenia Obserwatorium Gospodarki i Rynku Pracy Aglomeracji Poznańskiej. 2009-2010 URZĄD MIASTA POZNANIA