Procedury awansów naukowych

Aktualne informacje dotyczące procedur związanych z awansami naukowymi znajdą się w dokumentach zamieszczonych poniżej:

  1. Uchwała Senatu Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu dotycząca sposobu postępowania w sprawie nadania stopnia doktora
  2. Uchwała  Senatu Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu dotycząca sposobu postępowania w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego
  3. Przykładowe wzory uchwał w postępowaniu w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego zalecane przez Radę doskonałości naukowej
  4. Wewnętrzne uszczegółowienia organizacyjne prowadzenia postępowań habilitacyjnych na Wydziale Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej UAM w Poznaniu
  5. Postępowania dotyczące nadawania stopnia doktora habilitowanego - poradnik
  6. Wytyczne dla kandydata do stopnia naukowego doktora w dyscyplinie Geografia Społeczno-Ekonomiczna i Gospodarka Przestrzenna dotyczące rozprawy mającej postać zbioru opublikowanych i powiązanych tematycznie artykułów naukowych
  7. Guidelines for Candidates for a doctoral degree in the discipline of socio-economic geography and spatial management about a dissertation in the form of a collection of published and thematically related scientific articles

Dobre praktyki postępowań według Rady Doskonałości Naukowej