Pomoc materialna

Studenckie sprawy socjalne

  • Domy studenckie;
  • stypendia socjalne;
  • zapomogi;
  • nagrody JM Rektora;
  • stypendia ministra dla studentów

Osoba do kontaktu:

mgr Sebastian Konarczyk
tel. 61 829 6120, sebkon@amu.edu.pl

Szczegółowe informacje nt. pomocy materialnej na UAM (stypendium socjalne, stypendium rektora, domy studenckie)

Świadczenia pomocy socjalnej

Stypendium Rektora

Domy Studenckie

Stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Stypendium Naukowe Marszałka Województwa Wielkopolskiego