Pomoc dla studentów z Ukrainy

Pomoc dla studentów z Ukrainy
Stypendium im. dr. Jana Kulczyka


FUNDATOR, CEL I FINANSOWANIE

Pani Dominika Kulczyk, Prezes Kulczyk Foundation, wyraziła wolę kontynuowania dzieła dr. Jana Kulczyka i dalszego realizowania pomocy obywatelom Ukrainy studiującym na naszej Uczelni, przekazując Uczelni oraz Fundacji UAM niezbędne środki.

Celem programu stypendialnego jest wsparcie socjalne studentów z Ukrainy, znajdujących się się w trudnej sytuacji politycznej, społecznej i ekonomicznej. Ma ono umożliwić dalsze studiowanie i wpłynąć na poprawę sytuacji życiowej beneficjentów programu.


KTO MOŻE OTRZYMAĆ STYPENDIUM?

Stypendium może otrzymać student Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu - obywatel Ukrainy, po złożeniu w wyznaczonym terminie kompletnego Wniosku o przyznanie Stypendium im. dr. Jana Kulczyka dla studentów Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu – obywateli Ukrainy, który po raz pierwszy podjął i odbywa w Polsce studia wyższe oraz wcześniej nie uzyskał wykształcenia co najmniej równorzędnego stopnia.


LICZBA, WYSOKOŚĆ, PODZIAŁ I KRYTERIA PRZYZNAWANIA STYPENDIUM

W ramach programu przyznanych zostanie 50 świadczeń w wysokości 3 000 zł, wypłaconych jednorazowo, podzielonych w następujący sposób:

 1. I rok studiów pierwszego stopnia: 15 stypendiów,
 2. lata II i III studiów pierwszego stopnia, lata I i II studiów drugiego stopnia, lata II-V jednolitych studiów magisterskich: 35 stypendiów.

Wyboru stypendystów dokonuje Kapituła Stypendiów im. dr. Jana Kulczyka, na podstawie złożonych Wniosków.

W przypadku studentów I roku studiów pierwszego stopnia oraz I roku jednolitych studiów magisterskich podstawą przyznania świadczenia jest sytuacja materialna wyrażona dochodem/os. w rodzinie wnioskodawcy. Spełnienie tego kryterium ustalone zostanie przy zastosowaniu przepisów ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2021 r. poz. 478, z późn zm.), dalej zwanej Ustawą, dotyczących określania sytuacji materialnej studentów ubiegających się o przyznanie pomocy materialnej w formie stypendium socjalnego, oraz Regulaminu świadczeń dla studentów i doktorantów Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, dalej zwanego Regulaminem.

Przyznanie stypendium studentom starszych lat nastąpi na podstawie wyników w nauce wyrażonych średnią ocen. Średnia ocen oraz uprawnienia ustalane są na zasadach podanych w Regulaminie. Warunkiem przyznania stypendium jest uzyskanie wszystkich zaliczeń w terminie przewidzianym organizacją roku akademickiego (do 30 września) oraz uzyskanie średniej ocen nie niższej niż 4,00. W przypadku, gdy liczba osób mogących się wylegitymować średnią co najmniej 4,00 jest niższa od liczby 35 świadczeń przyznawanych na podstawie wyników w nauce, Kapituła Stypendiów im. dr. Jana Kulczyka upoważniona jest do przesunięcia liczby niewykorzystanych świadczeń do puli świadczeń przyznawanych na podstawie sytuacji materialnej.

W sprawach nieuregulowanych znajdują zastosowanie przepisy Ustawy i Regulaminu.


WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM I JEGO SKŁADANIE
 1. Składając Wniosek studenci posługują się drukiem, który dostępny jest na serwerze Uczelni pod adresem http://dn.home.amu.edu.pl/studenci/ukraina-2021/wniosek.pdf
 2. Wniosek należy wypełnić czytelnie, drukowanymi literami.
 3. Termin nadsyłania Wniosków do Biur Obsługi Studentów upływa dnia 11 czerwca 2021 roku i nie zostanie przedłużony.
 4. Składanie Wniosków odbywa się bez obowiązku dostarczenia wydrukowanych dokumentów. Wnioski oraz załączniki dostarczane są w wersji elektronicznej, w wiadomościach elektronicznych kierowanych z adresów w systemie poczty elektronicznej dla studentów Uczelni (...@st.amu.edu.pl), z załączonymi plikami PDF Wniosków i załączników. Dokumenty należy kierować na adresy pracowników Biur Obsługi Studentów właściwych dla kierunków studiów (podane u dołu strony). Przed utworzeniem pliku PDF Wniosek należy podpisać!
 5. Składając Wniosek student I roku studiów pierwszego stopnia oraz student I roku jednolitych studiów magisterskich, który ubiegał się o przyznanie stypendium socjalnego na rok akad. 2019/2020, powołuje się na dane dotyczące sytuacji materialnej przedstawione w złożonym w USOSweb Oświadczeniu o dochodach.
 6. Student I roku studiów pierwszego stopnia i student I roku jednolitych studiów magisterskich, który nie ubiegał się o przyznanie stypendium socjalnego (niezależnie od powodów zaniechania wystąpienia o stypendium socjalne lub braku uprawnień do ubiegania się i do otrzymywania świadczeń, o których mowa w art. 86 ustawy z dnia 20 lipca 2018 roku – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2021 r. poz. 478, z późn. zm.), składa dokumenty dotyczące dochodów uzyskanych przez członków rodziny w okresie i na zasadach obowiązujących w procedurze składania i rozpatrywania wniosków o przyznanie stypendium socjalnego. Wszystkie dokumenty dostarczane są w postaci plików PDF.
 7. Obowiązkowym elementem wniosku składanego przez studentów lat wyższych (lata II i III studiów pierwszego stopnia, lata I i II studiów drugiego stopnia, lata II-V jednolitych studiów magisterskich) jest informacja o średniej ocen uzyskanej w poprzedzającym roku akademickim. Informację o średniej przekazuje pracownik Biura Obsługi Studentów opracowujący wniosek.

INFORMACJE DODATKOWE DLA WNIOSKODAWCÓW

Student ubiegający się o przyznanie stypendium:

 1. obowiązkowo składa Oświadczenie (str. 3 i 4 Wniosku), w którym wprowadzając znaki ‘X’ w zaznaczonych kwadratach, wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych; zgodnie z wolą Fundatora udział wnioskodawcy w programie możliwy jest po wyrażeniu zgody na wszystkie aspekty przetwarzania danych osobowych wymienione w Oświadczeniu, które przed utworzeniem pliku PDF należy podpisać. Oświadczenie należy wypełnić czytelnie, drukowanymi literami.
 2. obowiązkowo składa Oświadczenie  z danymi personalnymi oraz innymi wymaganymi przez Fundatora oraz organy podatkowe (str. 5 Wniosku), które przed utworzeniem pliku PDF należy podpisać. Oświadczenie należy wypełnić czytelnie, drukowanymi literami.
 3. wypełnia komputerowo „Biogram Kandydata”, który został przygotowany i dostarczony przez Fundatora – Kulczyk Foundation. Wypełniony formularz należy w dniu wysłania Wniosku do Biura Obsługi Studentów przesłać w wersji elektronicznej (plik MS Word lub Libre/OpenOffice.Writer) na adres rachp@amu.edu.pl, w wiadomości z tematem {Ukraina – biogram – imię_i_nazwisko}. Szablon Biogramu dostępny jest na serwerze pod adresem http://dn.home.amu.edu.pl/studenci/ukraina-2021/biogram.dot.

Kontakt