Stypendium Ministra Edukacji i Nauki

Szanowni Studenci,

Zachęcamy do ubiegania się o stypendium Ministra za znaczące osiągnięcia na rok akademicki 2023/2024.

Studenci zainteresowani ubieganiem się o stypendium Ministra na rok akademicki 2023/2024 proszeni są o zgłaszanie się od 5 października 2023 r. do 13 października 2023 r. drogą elektroniczną do Koordynatora UAM ds. stypendium MEiN. Na adres e-mail: msobczak@amu.edu.pl należy przesłać plik ze skanem własnoręcznie podpisanego oświadczenia (zgodnie z załączonym wzorem) zawierającego następujące informacje:

 • imię i nazwisko,
 • rok i kierunek studiów,
 • numer albumu,
 • numer telefonu,
 • studencki adres e-mail (...@st.amu.edu.pl).

W temacie wiadomości e-mail należy wpisać: Stypendium Ministra na rok 2023/2024.

Szczegółowe informacje dotyczące stypendium Ministra za znaczące osiągnięcia dla studentów oraz formularze wymaganych oświadczeń dostępne są na stronie Ministerstwa Edukacji i Nauki pod adresem:

https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/informacja-na-temat-stypendiow-ministra-edukacji-i-nauki-za-znaczace-osiagniecia-dla-studentow-na-rok-akademicki-20232024-konkurs-sst04

Procedura postępowania przy składaniu wniosku na rok akademicki 2023/2024:

 • w terminie od 5 października 2023 r. do 13 października 2023 r. student dokonuje zgłoszenia zgodnie z powyższymi wytycznymi na podany powyżej adres e-mail, załączając plik ze skanem podpisanego oświadczenia,
 • Koordynator UAM tworzy wnioski dla poszczególnych studentów w systemie ZSUN/OSF, którzy drogą mailową dokonali zgłoszenia w podanym powyżej terminie,
 • wniosek w systemie ZSUN/OSF wypełnia samodzielnie student, korzystając z założonego przez Koordynatora UAM konta „redaktora pomocniczego”,
 • student, po otrzymaniu od Koordynatora UAM loginu i hasła, edytuje cały wniosek, w tym swoje dane osobowe, opis osiągnięć oraz załączniki. Po wypełnieniu danych we wniosku student informuje Koordynatora UAM o zakończeniu edycji wniosku.
 • UWAGA:
  Student nie tworzy samodzielnie konta w systemie ZSUN/OSF!!!
  Należy korzystać wyłącznie z konta utworzonego przez Koordynatora UAM (wykorzystując otrzymany mailowo login i hasło). Wnioski wypełnione na utworzonym samodzielnie przez studenta koncie w systemie ZSUN/OSF nie będę przesłane do Ministerstwa!!!
 • wypełnianie wniosku w systemie ZSUN/OSF i załączenie niezbędnych załączników dokumentujących osiągnięcia oraz wymaganych oświadczeń należy do obowiązku studenta wnioskującego o stypendium Ministra. Wypełnianie wniosków przez studentów trwa na UAM od 5 października 2023 r. (po otrzymaniu loginu i hasła od Koordynatora UAM) do 18 października 2023 r. W tym czasie należy edytować wniosek w systemie ZSUN/OSF, podać osiągnięcia, załączyć dokumenty je potwierdzające i wymagane oświadczenia,
 • wnioski, które nie zostaną wypełnione w wyznaczonym powyżej terminie, nie będą dalej procedowane,
 • po zakończonym etapie wypełniania wniosków przez studentów Koordynator UAM przekazuje wnioski Rektorowi, który podejmuje decyzję o przekazaniu ich do Ministerstwa.Decyzja, które wnioski zostaną ostatecznie zgłoszone do MEiN, należy wyłącznie do Rektora UAM.Wnioski, które nie spełnią warunków formalnych, będą niekompletne lub nie będą zawierać żadnego ze znaczących osiągnięć wymienionych w rozporządzeniu, nie zostaną przedstawione Ministrowi.

W razie pytań prosimy o kontakt z Koordynatorem UAM (Marek Sobczak, e-mail: msobczak@amu.edu.pl )

Więcej informacji w serwisie Uczelni – https://amu.edu.pl/studenci/przewodnik_studenta/pomoc-materialna-i-domy-studenckie

Dokumenty związane ze stypendium MNiSW