Raporty

Pracownicy Wydziału brali udział w opracowaniu wielu raportów, poniżej znajdują się wybrane efekty tych prac:

Analiza Zróżnicowania Społeczno-Gospodarczego Wielkopolski Wschodniej
2022, Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Koninie

Diagnoza Strategiczna Wielkopolski Wschodniej
2022, Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Koninie

Biała Księga Problemów Polskiego Kolejnictwa: Turystyka kolejowa i dziedzictwo kultury technicznej transportu szynowego,
2016, RAILWAY BUSINESS FORUM

Raport z konsultacji społecznych na temat kierunków modernizacji Rynku Łazarskiego w Poznaniu,
2016, zleceniodawca: URZĄD MIASTA POZNANIA.

Raport z konsultacji społecznych dotyczących I etapu opracowania Mapy Potrzeb Lokalnych Śródmieścia Poznania,
2016, zleceniodawca: URZĄD MIASTA POZNANIA.

Raport z konsultacji społecznych na temat kierunków zagospodarowania przestrzennego centrum miejscowości Rokietnica,
2016, zleceniodawca: URZĄD GMINY ROKIETNICA.

Raport z badań oczekiwań i preferencji mieszkańców i użytkowników śródmiejskich placów targowych: Placu Bernardyńskiego i Placu Wielkopolskiego,
2016, zleceniodawca: URZĄD MIASTA POZNANIA.

Raport z konsultacji społecznych poświęconych kierunkom zagospodarowania przestrzennego terenu lotniska w Kobylnicy,
2016, zleceniodawca: URZĄD MIASTA I GMINY SWARZĘDZ.

Diagnoza rewitalizacji miast województwa wielkopolskiego,
2015, WROT – URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

Organizacja przestrzenna i funkcjonowanie klastrów w województwie wielkopolskim,
2015, WROT – URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

Próba bilansu przemian w okresie 10 lat członkostwa w Unii Europejskiej,
2014, MIASTO POZNAŃ

Wpływ polityki zrównoważonego rozwoju UE na przemiany systemu transportowego w Poznaniu na tle wybranych miast w Polsce,
2014, MIASTO POZNAŃ

Wpływ członkostwa w Unii Europejskiej na nowe podejście do zarządzania procesem rewitalizacji w Poznaniu,
2014, MIASTO POZNAŃ

CREA.RE – Lokalny Plan Działania na rzecz sektorów kreatywnych w Poznaniu i Wielkopolsce,
2013, MIASTO POZNAŃ

Opracowanie dotyczące jakości życia mieszkańców Poznania,
2010, CENTRUM BADANIA JAKOŚCI ŻYCIA

Ocena realizacji celów Regionalnej Strategii Innowacji oraz stanu systemu innowacji w Wielkopolsce. Monitoring Regionalnej Strategii Innowacji dla Wielkopolski,
2008, URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO