Program ERASMUS +

Witamy na stronie programu ERASMUS+ przeznaczonej dla pracowników
Wydziału Geografii Społeczno Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej
Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Mobilność pracowników UAM obejmuje dwa typy wyjazdów.  Pierwszy z nich to wyjazdy dydaktyczne pracowników (STA).  Drugi typ to Wyjazdy szkoleniowe pracowników (STT) do szkół wyższych, instytucji, organizacji, przedsiębiorstw w innych krajach programu w celu doskonalenia kompetencji zawodowych i podnoszenia swoich kompetencji językowych.

SYSTEMIC UNIVERSITY CHANGE TOWARDS INTERNATIONALISATION FOR ACADEMIA - SUCTIA

zaprasza do udziału w szkoleniu, które będzie prowadzone w formule on-line w dniach 9, 16 i 23 maja w godzinach popołudniowych.

UAM jest zaangażowany w rozwój pracowników akademickich w tym również poprzez zapewnianie kształcenia z zakresu umiędzynarodowienia. Obecne wyzwania społeczno-gospodarcze, a także nieustannie rozwijający się i dynamiczny światowy rynek szkolnictwa wyższego sprawiają, że kompetencje z tego zakresu wydają się kluczowe, także dla badaczy i nauczycieli akademickich.

W ramach projektu SUCTIA realizowane będzie szkolenie online dla pracowników akademickich z zakresu umiędzynarodowienia (w tym internacjonalizacji badań, publikacji oraz nauczania), a przeprowadzą je odpowiednio przygotowani do tego trenerzy SUCTIA będący także pracownikami akademickimi naszej uczelni.

Program szkolenia

Pracownik we własnym zakresie szuka i wybiera ofertę szkoleniową „Staff week” bądź instytucję przyjmującą (może to być nasza uczelnia partnerska w ramach Erasmus lub uczelnia partnerska Erasmus innego wydziału UAM) w celu odbycia szkolenia, tzw. "wizytacji”, które trwa 2-5 dni roboczych.

Pracownik naukowo-dydaktyczny może wyjechać na 2-5 dni roboczych i jest zobowiązany do przeprowadzenia 8 godzin zajęć dydaktycznych. Organizacja przyjmująca, instytucja szkolnictwa wyższego, musi posiadać Kartę Erasmusa dla szkolnictwa wyższego. Obie uczelnie, wysyłająca i przyjmująca muszą uzgodnić uprzednio „porozumienie o mobilności”, czyli muszą być uczelniami partnerskimi które zawarły umowę Erasmus na wymianę studentów i pracowników.

Pełna lista uczelni partnerskich poszczególnych wydziałów jest dostępna w USOSweb
(zakładka DLA STUDENTÓW > Wymiana studencka > Ofert wyjazdów > pokaż ofertę).

Jeśli jesteś pracownikiem wydziału zgłoś się do wydziałowego koordynatora programu!Organem kwalifikującym pracowników kadry centralnej i jednostek ogólnouniwersyteckich, jest biuro programu Erasmus - erasmus@amu.edu.pl

Przydatne linki:

Ogólne zasady rekrutacji na wyjazdy pracowników UAM

Dokumenty do pobrania

Uniwersytecka strona Programu

Propozycje szkoleń (tzw. staff weeks) dla pracowników uczelni

Zasady zgłaszania przedmiotów do AMU-PIE
Zarządzenie nr 39/2020/2021 Rektora Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu z dnia 28 grudnia 2020 roku w sprawie Ośrodka Edukacji Międzynarodowej (AMU-PIE)

Administrator Programu Erasmus+ WGSEiGP
Biuro Obsługi Studenta:
mgr Olga Szałata-Żukow, pokój 009
e-mail: oszalata@amu.edu.pl
tel. 061 829 6117

Koordynator Wydziałowy WGSEiGP
Angelika Stępowska, pokój L003A
dyżur: poniedziałek i środa, godz. 9:00 – 14:00
e-mail: angste1@amu.edu.pl
tel. 061 829 6229

Biuro Programu Erasmus+
ul. Św. Marcin 78
61-809 Poznań
e-mail: erasmus@amu.edu.pl
tel. +48 61 8294339
https://erasmus.amu.edu.pl/strona-glowna/biuro-erasmus