ERASMUS +

Witamy na stronie programu ERASMUS+ przeznaczonej dla pracowników
Wydziału Geografii Społeczno Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej
Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Mobilność pracowników Uczelni obejmuje dwa typy wyjazdów:

STA (Staff Mobility of Teaching Assignments)
Wyjazdy nauczycieli akademickich w celu prowadzenia zajęć dydaktycznych ze studentami.

STT (Staff Mobility for Training)
Wyjazdy wszystkich pracowników uczelni do szkół wyższych, instytucji, organizacji, przedsiębiorstw w innych krajach programu w celach szkoleniowych, doskonalenia kompetencji zawodowych, poszerzanie wiedzy w danej dziedzinie, udział w szkoleniach, kursach językowych i innych.

Uczelniana strona programu Erasmus+

Z wyjazdów w programie Erasmus+ mogą korzystać pracownicy zatrudnieni na podstawie umowy o pracę lub innej umowy cywilnoprawnej.

Rekrutacja kandydatów na wyjazdy pracowników w ramach poszczególnych wydziałów UAM odbywa w roku akademickim poprzedzającym wyjazd. Wnioski aplikacyjne należy składać mailowo do Wydziałowego Koordynatora Programu Erasmus+ do końca marca. Dokładne terminy rekrutacji udostępniane są na początku roku akademickiego.


Regulamin i niezbędne dokumenty znajdziecie Państwo w folderze Dokumenty do pobrania

Prosimy o zapoznanie się z zasadami obiegu dokumentów.

Szczegółowe informacje znajdziecie Państwo na poniższych stronach:

Ogólne zasady rekrutacji na wyjazdy pracowników UAM

Propozycje szkoleń (tzw. Staff weeks) dla pracowników uczelni

STA
Pracownik naukowo-dydaktyczny może wyjechać od 2 do 5 dni roboczych i jest zobowiązany do przeprowadzenia 8 godzin zajęć dydaktycznych. Organizacja przyjmująca, instytucja szkolnictwa wyższego, musi posiadać Kartę Erasmusa dla szkolnictwa wyższego. Obie uczelnie, wysyłająca i przyjmująca muszą uzgodnić uprzednio „porozumienie o mobilności”, czyli muszą być uczelniami partnerskimi które zawarły umowę Erasmus na wymianę studentów i pracowników.

STT
Pracownik we własnym zakresie szuka i wybiera ofertę szkoleniową Staff week bądź instytucję przyjmującą. Może to być nasza każda uczelnia partnerska UAM, z którą nasza uczelnia ma podpisaną umowę w ramach programu Erasmus. Organizacją przyjmującą może być również każda publiczna lub prywatna organizacja działająca na rynku pracy lub w dziedzinie kształcenia, szkolenia i na rzecz młodzieży. Szkolenie powinno trwać od 2 do 5 dni roboczych.

Zgodnie z zasadami realizacji umowy finansowej 2021-1-PL01-KA131-HED-000010037 każdy zakwalifikowany do wyjazdu pracownik otrzyma dofinansowanie na pobyt od 2 do 4 dni, jako wsparcie indywidualne (ryczałt na koszty utrzymania i zakwaterowania), według następujących dziennych stawek:

GRUPA PAŃSTWADZIENNA STAWKA
GRUPA 1: Dania, Finlandia, Irlandia, Islandia, Lichtenstein, Luksemburg, Norwegia, Szwecja, kraje partnerskie z regionu 14180 Euro
GRUPA 2: Austria, Belgia, Cypr, Francja, Grecja, Hiszpania, Niderlandy, Malta, Niemcy, Portugalia, Włochy, kraje partnerskie z regionu 5160 Euro
GRUPA 3: Bułgaria, Chorwacja, Czechy, Estonia, Macedonia Północna, Łotwa, Rumunia, Serbia, Słowacja, Słowenia, Turcja, Węgry140 Euro

*Region 14 - Wyspy Owcze, Szwajcaria, Zjednoczone Królestwo; Region 5 - Andora, Monako, Państwo Watykańskie, San Marino

Więcej szczegółów znajdziecie Państwo w Uczelniane zasady finansowe 2022/2023.

W celu obliczenia finansowania na podróż służbową należy użyć kalkulatora na stronie: Kalkulator Komisji Europejskiej do obliczania odległości.

Administrator Programu Erasmus+ WGSEiGP

Amelia Kłunejko
tel. 61 829 61 17, ameklu@amu.edu.pl

Koordynator Wydziałowy WGSEiGP
dr hab. Barbara Maćkiewicz, prof. UAM
e-mail: basic@amu.edu.pl
tel. 61 829 61 67

Biuro Programu Erasmus+
ul. Św. Marcin 78
61-809 Poznań
e-mail: erasmus@amu.edu.pl
tel. +48 61 8294339
https://erasmus.amu.edu.pl/strona-glowna/biuro-erasmus

W związku z realizacją Inicjatywy Uniwersytetu Europejskiego, rozpoczynamy przygotowywania oferty dydaktycznej w roku akademickim 2022-2023.

Zapraszamy do dalszej współpracy wszystkich wykładowców, którzy prowadzili zajęcia w minionych latach w ramach programu AMU-PIE. Ufamy, że zebrane przez Państwa doświadczenie okaże się cenne w konstruowaniu zajęć dla studentów międzynarodowych.

Chcielibyśmy zaprosić do współpracy również tych z Państwa, którzy do tej pory nie prowadzili zajęć w języku obcym. JM Rektor, prof. dr hab. Bogumiła Kaniewska, wydała nowe zarządzenie, w którym ustaliła przelicznik za zajęcia prowadzone w językach obcych, stosując współczynnik 1,5 (paragraf 5, punkt 2) dla wszystkich Wydziałów, co było proponowane przez Państwa we wcześniejszej korespondencji.

Link do nowego Zarządzenia Rektora Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu nr 39/2020/2021 z dnia 28 grudnia 2020 roku w sprawie Ośrodka Edukacji Międzynarodowej (AMU-PIE).

Przy zgłaszaniu ofert proszę zwrócić szczególną uwagę na kwestię zgody władz dziekańskich w przypadku deklaracji prowadzenia zajęć w ramach nadgodzin. Jako nadgodziny rozliczane będą tylko te zajęcia, które zostaną zatwierdzone przez Państwa Dziekanów i włączone do oferty dydaktycznej. Zajęcia przeprowadzone poza pensum i wykazane po ich przeprowadzeniu w sprawozdaniu dydaktycznym, bez wcześniejszej akceptacji Państwa Dziekanów, nie będą brane pod uwagę jako ewentualne nadgodziny płatne przez AMU-PIE. Kody USOS dla danego przedmiotu nadawane są przez Koordynatora ds. USOS na Państwa Wydziale. Również punkty ECTS nadawane są w ramach Wydziału, dlatego przed dokonaniem zgłoszenia przedmiotu prosimy o kontakt z odpowiednimi osobami.

Zgłoszenia nowych zajęć w wymiarze semestralnym oraz potwierdzenia kontynuacji zajęć prowadzonych wcześniej, wprowadzonych już do systemu USOS oraz uzgodnionych z właściwymi Władzami Dziekańskimi przyjmowane będą w NIEPRZEKRACZALNYM TERMINIE do 18 lutego 2022.

Jeśli zajdzie potrzeba indywidualnego przedłużenia terminu w uzasadnionych przypadkach, uprzejmie proszę o informację na adres mailowy p. Karoliny Choczaj oraz p. Dominiki Dąbrowskiej (epicur@amu.edu.pl).

Zgłaszanie zajęć odbywać się będzie na nowej platformie Sign in to AMU-PIE Logowanie do systemu odbywa się za pośrednictwem SSO (login oraz hasło takie samo jak do poczty Uniwersyteckiej).

Instrukcja zgłaszania zajęć.

Listę uczelni partnerskich WGSEiGP znajdziecie Państwo TUTAJ.

Listę umów bilateralnych UAM znajdą Państwo na stronie ogólnouczelnianej w zakładce Współpraca.