Wsparcie dla studentów z niepełnosprawnościami

Na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu studenci z niepełnosprawnościami mogą skorzystać z różnych form wsparcia, które pomagają w studiowaniu. Wsparcie, jakie możesz otrzymać, nigdy nie spowoduje obniżenia poziomu wymagań akademickich. Wszelkich informacji o wsparciu dostępnym na UAM udziela Biuro Wsparcia Osób z Niepełnosprawnościami.

Więcej informacji można znaleźć TUTAJ.

Dane kontaktowe

Wydziałowy Koordynator ds. osób z niepełnosprawnościami

dr hab., prof UAM Barbara Konecka-Szydłowska
e-mail: bako@amu.edu.pl
tel.: 61 829 61 54
p.: 130

Biuro Wsparcia Osób z Niepełnosprawnościami Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
ul. Grunwaldzka 6 pok. 100 A, 100B, 113, 114
60-780 Poznań

Pracownia Adaptacji Materiałów Edukacyjnych
ul. Niepodległości 4 pok. 06B
61-713 Poznań

kontakt dla osób posługujących się językiem migowym: http://uam.jns.pl/


Zespół

mgr Anna Rutz
Pełnomocniczka Rektora ds. Osób z Niepełnosprawnościami
Kierowniczka Biura Wsparcia Osób z Niepełnosprawnościami
e-mail: arutz@amu.edu.pl,
kom. 539 869 407,
tel. 61 829 2055

dyżury:

poniedziałek 14:00 - 15:00
czwartek 13:30 - 16:00
piątek 11:00 - 12:30


lic. Dominika Hoft

Młodsza specjalistka ds. Osób z Niepełnosprawnościami
e-mail: dominika.hoft@amu.edu.pl,
tel. 61 829 1210

mgr Agnieszka Janicka
Samodzielna referent ds. Osób z Niepełnosprawnościami
e-mail: agnieszka.janicka@amu.edu.pl,
tel. 61 829 2243

mgr Szymon Hejmanowski
Psychologiczny konsultant ds. procesu studiowania
e-mail: szymon.hejmanowski@amu.edu.pl
tel. 730 591 791

dr Dorota Dolata
Psychologiczna Konsultantka ds. trudności w procesie studiowania
e-mail: d.dolata@amu.edu.pl
telefon: 61 829 11 51

mgr Grzegorz Sadowski
Specjalista ds. projektów IT
e-mail: Grzegorz.sadowski@amu.edu.pl
tel. 539 698 147

mgr Henryk Lubawy

Starszy specjalista ds. sprzętu i oprogramowania dla osób z niepełnosprawnością wzroku,
Administrator profilu UAM w Akademickiej Bibliotece Cyfrowej
e-mail: henrykl@amu.edu.pl
tel. 61 829 3789
http://henrykl.home.amu.edu.pl

mgr Bartosz Zakrzewski
Starszy specjalista ds. osób z niepełnosprawnością wzroku
e-mail: bartosz@amu.edu.pl,
tel. 61 829 37 89

Michał Ludowicz
Pomocnik administracyjny
e-mail: michal.ludowicz@amu.edu.pl

inż. Monika Miąskowiak
Koordynator ds. dostępności architektonicznej i informacyjno-komunikacyjnej
e-mail: monika.miaskowiak@amu.edu.pl
telefon: 532 562 681

Strona internetowa Biura: https://bwon.amu.edu.pl/


Formy wsparcia dla studentów i doktorantów z niepełnosprawnościami

Stypendium specjalne dla studentów z niepełnosprawnością
Student ubiegający się o przyznanie stypendium dla osób niepełnosprawnych generuje wniosek w USOSweb, po czym składa go razem z kopią orzeczenia o niepełnosprawności lub orzeczenia o niezdolności do pracy we właściwym wydziałowym Biurze Obsługi Studentów.

Więcej informacji o pomocy materialnej

Racjonalne Dostosowania (RD)
Racjonalne dostosowania procesu kształcenia (w skrócie RD) przysługują każdemu studentowi UAM z niepełnosprawnością, który otrzyma stosowną zgodę władz dziekańskich swojego wydziału. Studenci w ramach racjonalnych dostosowań mogą wnioskować o adaptacje w zakresie uczestnictwa w zajęciach oraz w zakresie organizacji egzaminów i zaliczeń. Wsparcie, jakie możesz otrzymać w ramach RD, nie spowoduje obniżenia poziomu wymagań akademickich.  

Więcej informacji o Racjonalnych Dostosowaniach.

Asystent dydaktyczny
Studenci UAM z niepełnosprawnością mają możliwość skorzystania ze wsparcia asystenta dydaktycznego osoby z niepełnosprawnością. Zainteresowany taką pomocą student samodzielnie wskazuje osobę, która będzie pełnić tę rolę. Najkorzystniej jest, gdy osobą taką jest kolega lub koleżanka z grupy zajęciowej lub przynajmniej osoba studiująca na tym samym kierunku – nie jest to jednak wymóg konieczny. W uzasadnionych przypadkach asystentem może być osoba niebędąca studentem (np. członek rodziny). Asystent zawiera umowę zlecenie z uczelnią poprzez Biuro Wsparcia Osób z Niepełnosprawnościami. Pomagający asystent jest wynagradzany co miesiąc na podstawie przedłożonej karty pracy asystenta. 

Więcej informacji o asystencie dydaktycznym. 

Wsparcie dla studentów z niepełnosprawnością słuchu
Studenci i doktoranci słabosłyszący mogą skorzystać m. in. ze wsparcia tłumacza języka migowego, przystosowanych lektoratów języka angielskiego realizowanych w  Multimedialnej Pracowni Nauki Języków Obcych, zajęć praktycznej nauki języka polskiego, konsultacji logopedycznych oraz wypożyczyć systemy FM. 

Więcej informacji o wsparciu dla studentów z niepełnosprawnością słuchu słabosłyszących. 

Wsparcie dla studentów z niepełnosprawnością wzroku
Studenci z niepełnosprawnością wzroku mogą skorzystać ze wsparcia Pracowni Biblioteki Książki Mówionej (Collegium Novum), która zajmuje się adaptacją materiałów dydaktycznych do potrzeb osób słabowidzących i niewidomych (m. in. wydruki brajlowskie i adaptacje do różnych formatów plików tekstowych). Pracownia umożliwia wypożyczenie specjalistycznego sprzętu: urządzenia do słuchania książek w standardzie DAISY i plików tekstowych,  wyposażone w dyktafon, monitory brajlowskie, notatniki brajlowskie z monitorem brajlowskim. Stanowiska komputerowe wyposażone w wysokiej jakości skanery wraz z oprogramowaniem OCR, screenreadery i powiększalniki, które umożliwiają samodzielną pracę osobom niewidomym i słabowidzącym, znajdują się w bibliotekach na wszystkich kampusach UAM w Poznaniu. Zapewniamy dostęp do zbiorów Akademickiej Biblioteki Cyfrowej (w ABC) – książek i podręczników akademickich przetworzonych i zaadaptowanych do postaci cyfrowej, możliwej do odczytu mową syntetyczną.

Więcej informacji o wsparciu dla studentów z niepełnosprawnością wzroku

Miejsca w domach studenckich przystosowanych do potrzeb studentów z niepełnosprawnością
UAM dysponuje 30 przystosowanymi pokojami w 8 domach studenckich. Wszystkie pomieszczenia spełniają wymogi dostosowania do potrzeb osób z niepełnosprawnościami, począwszy od odpowiedniej powierzchni manewrowej, poprzez przystosowaną łazienkę z toaletą, stosowne do potrzeb umeblowanie oraz domofon z sygnalizacją dla osób nie(do)słyszących (DS „Jowita” oraz DS „Zbyszko”). Przed każdym akademikiem z pokojami przystosowanymi  znajdują się miejsca parkingowe dla osób z niepełnosprawnością. 

Więcej informacji o przystosowanych miejscach w akademikach. 

Transport dla studentów z niepełnosprawnością
Studenci z niepełnosprawnością narządu ruchu, którzy ze względu na stan zdrowia nie są w stanie samodzielnie korzystać ze środków transportu publicznego, mogą wnioskować o możliwość korzystania z usług transportowych realizowanych przez UAM. W ramach tego wsparcia studenci dowożeni są z miejsca zamieszkania (dotyczy studentów zamieszkujących na terenie Miasta Poznania, a w uzasadnionych przypadkach do 10 km poza granice administracyjne miasta) do miejsca, gdzie odbywają się zajęcia ujęte w planie studiów. Transport może zostać przyznany studentowi na cały rok akademicki lub tylko na okres zimowy tj. 1 grudnia - 1 marca.

Więcej informacji o transporcie dla studentów z niepełnosprawnością. 

Zrzeszenie Studentów Niepełnosprawnych UAM „Ad Astra”
Zrzeszenie „Ad Astra” jest  organizacją studencką, która działa na rzecz studentów z niepełnosprawnościami swojej uczelni poprzez liczne akcje, wydarzenia i różnorodne formy pomocy skierowane właśnie do nich. Na początku każdego roku  akademickiego Zrzeszenie organizuje spotkania adaptacyjne dla studentów pierwszego roku, by wdrożyć ich w uczelniane życie i przekazane kompleksowe informacje dotyczące wsparcia dla studentów z niepełnosprawnościami, jakie oferuje UAM. Zrzeszenie we współpracy z Biurem Wsparcia Osób z Niepełnosprawnościami organizuje warsztaty i szkolenia podnoszące kompetencje studentów z niepełnosprawnościami w różnych obszarach.

Więcej informacji o Zrzeszeniu „Ad Astra”.

Psychologiczny konsultant ds. trudności w procesie studiowania
W trakcie konsultacji studenci mogą lepiej rozpoznać swoje preferencje i predyspozycje w zakresie efektywnego uczenia się, wypracować odpowiednie, dostosowane do ich potrzeb metody opanowywania obowiązującego ich materiału studiów. Mogą też zapoznać się z wybranymi technikami uczenia się i wypróbować je w praktyce. Konsultacje służą również budowaniu motywacji do studiowania, zarządzaniu czasem, rozwijaniu umiejętności radzenia sobie ze stresem w sytuacji egzaminów i kolokwiów oraz w sytuacji nawarstwienia się zaległości w studiach, a także w innych sytuacjach życiowych na uczelni i poza nią. 

Więcej informacji o Psychologicznym Konsultancie. 

Poradnia Rozwoju i Wsparcia Psychicznego dla studentów UAM
Poradnia oferuje szeroko pojętą pomoc w zakresie radzenia sobie z trudnymi sytuacjami w życiu na różnych jego płaszczyznach poprzez adaptację do nowego środowiska uczelnianego, relacje z innymi, problemy osobiste i rodzinne. Wizyty mają różny charakter od konsultacji, spotkań zaprogramowanych na wsparcie, interwencji kryzysowej, po psychoterapię. Spotkania dla studentów UAM są bezpłatne. 

Więcej informacji na stronie Poradni Psychologicznej UAM.

Przystosowane zajęcia z wychowania fizycznego
Studenci z niepełnosprawnościami w ramach zajęć z wychowania fizycznego (obowiązkowych na I roku studiów) mogą skorzystać z alternatywnych zajęć wychowania fizycznego prowadzonych przez wykwalifikowanych magistrów fizjoterapii Studium Wychowania Fizycznego i Sportu UAM. Do zajęć tych należą: nauka pływania, sekcja pływacka, gimnastka lecznicza i zajęcia ogólnousprawniające. Zaletą tych zajęć jest indywidualne podejście do potrzeb i możliwości każdego studenta. 

Więcej informacji o przystosowanych zajęciach z wychowania fizycznego.