Ekspertyzy

Pracownicy Wydziału posiadają bogate doświadczenie w opracowywaniu różnego rodzaju ekspertyz. Zachęcamy do zapoznania się przykładowymi dokumentami:

Koncepcja Strategii Rozwoju Ponadlokalnego - materiał ekspercki dla potrzeb operacyjnych jednostek samorządu terytorialnego
2021, Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej

Czasoprzestrzenna analiza zmian lokalnego rynku pracy podregionu konińskiego w konsekwencji sprawiedliwej transformacji
2021, Agencja Rozwoju Regionalnego Transformacja w Koninie

Klastry w Wielkopolsce
2021, Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego, Wielkopolskie Regionalne Obserwatorium Terytorialne

Sołeckie Strategie Rozwoju podstawą zarządzania gmina Kobylin
2020, Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego, w ramach projektu KSOW 4/2020, zgodnie z umową nr DOW/25/2020,

Wiejska przestrzeń publiczna - miejsca integracji społecznej, rekreacji i edukacji w gminie Kobylin
2020, Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego,  w ramach projektu KSOW 4/2020, zgodnie z umową nr DOW/26/2020

Urbanistyczny i planistyczny rozwój obszarów wiejskich – zasady prawidłowego kształtowania przestrzeni wsi wielkopolskiej (projekt pilotażowy),
2018, URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

Uwarunkowania zewnętrzne rozwoju Wielkopolski,
2018, URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

Analizy statystyczne i opracowania graficzne dotyczące rynku nowych samochodów w Polsce,
2016, VOLKSWAGEN GROUP POLSKA

Przywracanie funkcji społeczno-gospodarczych  zdegradowanych obszarów miejskich i wiejskich.
2016 STOWARZYSZENIE AGLOMERACJA KALISKO-OSTROWSKA

Wpływ interwencji WRPO na lata 2007-2013 na zatrudnienie w Wielkopolsce – ukierunkowanie wsparcia na tworzenie miejsc pracy.
2016, WYG PSB SPÓŁKA Z O.O. Warszawa

Polityka spójności a przemiany przestrzeni społeczno-ekonomicznej Polski w wynikach badań regionalnych.
2016, URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

Analiza potencjału rynku kolejowych przewozów dalekobieżnych w Polsce w kontekście dojazdów do szkół i do pracy,
2016, ARRIVA RP. Sp. z o.o.

Koncepcja poprawy obsługi komunikacyjnej osiedla Świerczewo w Poznaniu,
2015, RADA OSIEDLA ŚWIERCZEWO W POZNANIU

Usługa doradztwa eksperckiego w ramach realizacji projektu „Analiza stanu badań na temat lokalnych i regionalnych uwarunkowań  rozwoju społeczno-gospodarczego województwa wielkopolskiego” – ekspert Zamawiającego.
2015, WIELKOPOLSKIE REGIONALNE OBSERWATORIUM TERYTORIALNE. URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO.

Ekspertyza nt. Stan, struktura przestrzenna i kierunki rozwoju mieszkalnictwa w aglomeracji poznańskiej.
2015, Centrum Badań Metropolitalnych UAM. Zleceniodawca: URZĄD MIASTA POZNANIA.

Ekspertyza nt. Koncepcja rozwoju sieci dróg rowerowych na terenie Miasta Luboń.
2015. Centrum Badań Metropolitalnych UAM. Zleceniodawca: URZĄD MIASTA LUBOŃ.

Ekspertyza nt. Koncepcja systemu dróg rowerowych na obszarze Związku Międzygminnego „Puszcza Zielonka”. 2015, Centrum Badań Metropolitalnych UAM. Zleceniodawca: ZWIĄZEK MIĘDZYGMINNY „PUSZCZA ZIELONKA”.

Determinanty i potrzeby badawcze wielkopolskiego rynku pracy.
2015, OBSERWATORIUM RYNKU PRACY WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO. WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY.

Analiza wrażliwości gospodarstw domowych i podmiotów gospodarczych województwa wielkopolskiego na kryzys gospodarczy i finansowy.
2014, URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

Ekspertyza nt. Dostępność i ranga placówek edukacyjnych w aglomeracji poznańskiej.
2014, Centrum Badań Metropolitalnych UAM. Zleceniodawca: STOWARZYSZENIE METROPOLIA POZNAŃ.

Ekspertyza nt. Delimitacja miejskiego obszaru funkcjonalnego Poznania.
2014, Centrum Badań Metropolitalnych UAM. Zleceniodawca: Stowarzyszenie Metropolia Poznań

Ekspertyza nt. Identyfikacja problemów funkcjonowania i wyzwań rozwoju ruchu rowerowego na terenie Metropolii Poznań.
2014. Centrum Badań Metropolitalnych UAM. Zleceniodawca: STOWARZYSZENIE METROPOLIA POZNAŃ.

Usługa doradztwa eksperckiego w ramach projektu „Fundusz Badań i Wdrożeń – wzmocnienie konkurencyjności przedsiębiorstw poprzez systemowe wsparcie potencjału badań i rozwoju technologii w województwie kujawsko-pomorskim”.
2014 KUJAWSKO-POMORSKA AGENCJA INNOWACJI sp. z o.o.

Usługa doradztwa eksperckiego w zakresie wdrażania modułowej organizacji procesu kształcenia w szkole wyższej.
2013 – 2014 WYŻSZA SZKOŁA EKONOMII I INNOWACJI W LUBLINIE

Usługa doradztwa eksperckiego w zakresie ewaluacji ex-ante Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.
2013-2014 URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

Aglomeracja Kalisko-Ostrowska jako uczestnik nowej polityki rozwoju.
2013 URZĄD MIASTA OSTRÓW WIELKOPOLSKI

Założenia polityki spójności UE 2014-2020 – szanse i zagrożenia dla Podkarpacia.
2013 URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO

Obszary strategicznej interwencji i obszary funkcjonalne jako nowe pojęcia w polityce rozwoju.
2013, HOLDIKOM

Aglomeracja Kalisko-Ostrowska jako uczestnik Nowej Polityki Rozwoju i Nowej Polityki Miejskiej.
2013, HOLDIKOM

Know-how for Donetsk Region – strengthening of administrative structures and regional development in Ukraine. Central European Initiative – Know-how Exchange Programme.
2013, URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

Analiza obszarów specjalizacji naukowej województwa wielkopolskiego pod kątem wyłonienia inteligentnych specjalizacji regionu,
2013, URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

Ekspertyza nt. Społeczne zapotrzebowanie na usługi komunikacyjne Poznańskiej Kolei Metropolitalnej.
2012, Centrum Badań Metropolitalnych UAM. Zleceniodawca: STOWARZYSZENIE METROPOLIA POZNAŃ.

Ekspertyza nt. Polityka podatkowa jednostek samorządu terytorialnego Metropolii Poznań.
2012, Centrum Badań Metropolitalnych UAM. Zleceniodawca: STOWARZYSZENIE METROPOLIA POZNAŃ.

Ekspertyza nt. Standardy sporządzania dokumentów planistycznych w Metropolii Poznań.
2012, Centrum Badań Metropolitalnych UAM. Zleceniodawca: STOWARZYSZENIE METROPOLIA POZNAŃ.

Ekspertyza nt. Interdyscyplinarny program edukacyjny: „Wiedza o Metropolii Poznań” dla gimnazjów.
2012, Centrum Badań Metropolitalnych UAM. Zleceniodawca: STOWARZYSZENIE METROPOLIA POZNAŃ.

Obszary metropolitalne jako bieguny wzrostu analiza wpływu wykorzystania funduszy strukturalnych na rozwój społeczno-gospodarczy regionów (przy współpracy z UE w Poznaniu),
2012, MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO

Przeprowadzenie badań sondażowych dotyczących lokalizacji obiektu sieci dyskontowej w Puszczykowie,
2012, GEOPROJEKT

Propozycje działań w ramach V Programu Strategicznego Regionalnej Strategii Innowacji dla Wielkopolski 2010-2020 (RSI) oraz ocena pierwszego etapu wdrażania RSI.
2011, URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

Kierunki rozwoju Regionu Lubelskiego po 2013 roku.
2011, WYŻSZA SZKOŁA EKONOMII I INNOWACJI W LUBLINIE

Budowanie spójności terytorialnej i przeciwdziałanie marginalizacji obszarów problemowych – Obszary problemowe w gospodarce przestrzennej i planowaniu przestrzennym – doświadczenia polskie i międzynarodowe.
2010, MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO

Opracowanie lokalizacji dla budownictwa komunalnego o charakterze socjalnym, ze szczególnym uwzględnieniem czynników przestrzennych oraz społeczno-ekonomicznych,
2010, ZARZĄD KOMUNALNYCH ZASOBÓW LOKALOWYCH W POZNANIU

Projekt lokalizacji słupów ogłoszeniowych w Poznaniu,
2010, ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH W POZNANIU

Analiza lokalizacyjna mająca na celu wskazanie optymalnego umiejscowienia na terenie miasta Poznania krytych basenów rekreacyjno-sportowych,
2010, URZĄD MIASTA POZNANIA

Koncepcja utworzenia Obserwatorium Gospodarki i Rynku Pracy Aglomeracji Poznańskiej,
2009-2010, URZĄD MIASTA POZNANIA

Uwarunkowania i kierunki rozwoju turystyki i rekreacji w gminach obszaru „Kotured” w świetle samorządowych dokumentów strategicznych i planistycznych
2010, BIURO PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO & MC ZIELONA GÓRA / LUBUSKI URZĄD WOJEWÓDZKI

Sektor kreatywny w poznańskiej gospodarce (ekspertyza do Strategii rozwoju miasta Poznania do 2030 r.),
2009, URZĄD MIASTA POZNANIA

Analiza prawnych i finansowych uwarunkowań ustanawiania obszarów ochronnych Głównych Zbiorników Wód Podziemnych (GZWP) w procedurze wykonywania i wdrażania planów zagospodarowania przestrzennego.
2008, NARODOWY FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA, WARSZAWA

Wpływ inwestorów zagranicznych na rozwój regionalny i lokalny na przykładzie GlaxoSmithKline Pharmaceuticals S.A. w Poznaniu,
2004, GLAXO SMITH KLINE