Zakład Gospodarki Przestrzennej i Projektowania Urbanistycznego

Kierownik Zakładu

prof. UAM dr hab. Lidia Mierzejewska

Pracownicy Zakładu

prof. zw. dr hab. Jerzy Parysek – emerytowany pracownik nauki

prof UAM dr hab. Magdalena Wdowicka – profesor

dr inż. Bogusz Modrzewski – adiunkt

dr inż. arch. Kamila Sikorska-Podyma – adiunkt

dr inż. Adam Wronkowski – adiunkt

dr inż. arch. Marta Szejnfeld - adiunkt

mgr Paulina Perkowska – technik


Problematyka badawcza Zakładu Gospodarki Przestrzennej i Projektowania Urbanistycznego

Problematyka badawcza podejmowana w Zakładzie Gospodarki Przestrzennej i Projektowania Urbanistycznego obejmuje bardzo szerokie spektrum zagadnień. Podstawę stanowi tematyka badawcza związana z szeroko rozumianą gospodarka przestrzenną oraz planowaniem przestrzennym na różnych szczeblach podziału terytorialnego, ze szczególnym uwzględnieniem szczebla lokalnego i regionalnego. Podejmowana jest problematyka teoretyczna, metodologiczna i aplikacyjna planowania przestrzennego, a także zagadnienia analizy przestrzennej, w tym zwłaszcza obejmująca zmiany w zagospodarowaniu przestrzennym. Specjalna uwaga poświęcona jest zagadnieniom planistycznym odnoszonym do kształtowania ładu przestrzennego, a także rozwoju zrównoważonego, kształtowania struktur urbanistycznych, urban design oraz planowania zintegrowanego. Przedmiotem zainteresowania pracowników Zakładu są także procesy rozwoju społeczno-gospodarczego analizowane w szczególności w odniesieniu do miast, w tym miast dużych i metropolii, uzasadnione rolą tego typu jednostek w systemie osadniczym oraz funkcją motorów rozwoju gospodarczego, jaka pełnią w dobie globalizacji. Duża uwaga poświęcona jest badaniu procesów urbanizacyjnych i zmian przestrzennych, jakie zachodzą na terenach aglomeracji oraz stref podmiejskich, a których przebieg uzależniony jest w dużej mierze od obowiązującego systemu planowania przestrzennego i konkretnych rozwiązań planistycznych w nim przyjmowanych. Podejmowana jest ponadto problematyka rozwoju regionów Unii Europejskiej w dobie kryzysu ogólnoświatowego, konkurencyjności polskich miast i regionów oraz roli korporacji transnarodowych w procesach rozwoju miast, metropolizacji i rozwoju regionalnego.


Tematy realizowanych rozpraw habilitacyjnych oraz doktorskich

Miasta w globalnej sieci korporacji transnarodowych.

Kierunki rozwoju budownictwa mieszkaniowego w Polsce.

Instrumenty ekonomiczno-finansowe samorządu lokalnego i ich wpływ na gospodarkę przestrzenną

.

Projekty badawcze oraz publikacje naukowe Zakładu Gospodarki Przestrzennej i Projektowania Urbanisty

Grant NCN w Krakowie pt. „Życie miasta (studium Poznania)” kierownik: prof. zw dr hab. J.J. Parysek, główny wykonawca: prof. UAM dr hab. Lidia Mierzejewska; umowa Nr ODW-0636/B/P01/2011/40

ESPON – Project 2013/1/18 „Spatial Indicators for a ‘Europe 2020 Strategy’ Territorial Analysis/SIESTA” (koordynator z ramienia UAM: prof. UAM dr hab. Lidia Mierzejewska)  http://www.espon.eu/main/Menu_Projects/Menu_AppliedResearch/siesta.html

Zagospodarowanie obszarów zalewowych w miastach położonych nad rzeką Odrą w Polsce w kontekście oceny ryzyka powodziowego, kierownik Lechowska Ewa, Narodowe Centrum Nauki, 2011-2015, 109 tys. zł, nr umowy: UMO-2011/03/N/HS4/00436

Rok 2010

Parysek J.J., Mierzejewska L., 2010 – Regionalne zróżnicowanie dochodów i wydatków oraz struktury spożycia ludności Polski w latach 1999-2006. Biuletyn Instytutu Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Seria Rozwój Regionalny i Polityka Regionalna, 11, Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań: 103, ISBN 978-83-62662-II-I

Parysek J., Wojtasiewicz L., Gruchman B., 2010 – Wyzwania i kierunki rozwoju aglomeracji poznańskiej. Biblioteka Aglomeracji Poznańskiej, 4, Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań: 57, ISBN 978-83-62662-27-2

Tölle A., 2010 – Restrukturyzacja miejskich obszarów nadwodnych. Aspekty urbanistyczne, zarządzające i społeczno-kulturowe. Biuletyn IGSEiGP UAM, Seria Rozwój Regionalny i Polityka Regionalna, 10, Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań: 1-132, ISBN 978-83-61320-85-2

Rok 2011

Wdowicka M., Mierzejewska L. (red.), 2011 – Problemy rozwoju lokalnego i regionalnego na początku XXI wieku, Biuletyn Instytutu Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Seria Rozwój Regionalny i Polityka Regionalna, 15, Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań: 117, ISBN 978-83-62662-72-2

Mierzejewska L., Wdowicka M. (red.), 2011 – Współczesne problemy rozwoju miast i regionów. Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań: 251, ISBN: 978-83-62662-77-7

Mierzejewska L., Wdowicka M. (red.), 2011 – Contemporary Problems of Urban and Regional Development. Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań: 143, ISBN 978-83-62662-58-6

Rok 2012

Ebert S., Tölle A., Wdowicka M., 2012 – Planung in Deutschland und Polen aus kommunaler Perspektive. Planungsbegriffe in Europa. ARL-Verlag, Hannover: 1-119, ISBN 978-3-88838-542-1

Głosińska E.,2012 – Rozwój obszarów wiejskich. Kowalów wczoraj, dziś, jutro. Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań: 92, ISBN 978-83-63400-47-7

Parysek J.J. (red.), 2012 – Kształtowanie przestrzeni miejskiej. Aspekty teoretyczne i praktyczne, Wydawnictwo Uniwersytetu A. Mickiewicza, Wydział Pedagogiczno-Artystyczny, Poznań-Kalisz, ISBN 978-83-62135-08-0.

Wehrhahn, R., Tölle, A. (red.) 2012 – Aktuelle Entwicklungen in norddeutschen und westpolnischen Stadtregionen. Kieler Arbeitspapiere zur Landeskunde und Raumordnung, 53. Geographisches Institut der Universität Kiel, Kiel, ISSN 0940-0389

Rok 2013

Janicka A., 2013 – Rezydencja w Zatoniu – niedoceniona perła województwa lubuskiego. Księgarnia Akademicka Mykietów, Zielona Góra: 1-108, ISBN 978-83-60218-37-2

Staszewska S., 2013 – Urbanizacja przestrzenna strefy podmiejskiej polskiego miasta, Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań: 201, ISBN 978-83-63400-88-0

Rok 2014

Parysek J., Mierzejewska L., 2013 – Życie miasta: studium Poznania. Miasto i jego mieszkańcy. Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań: 275, ISBN 978-83-7986-001-2

Parysek J., Mierzejewska L., 2014 – Życie miasta: studium Poznania. Infrastruktura miejska. Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań: 404, ISBN 978-83-7986-041-8

Mierzejewska L., Parysek J. (red.), 2014 – Cities in a Complex World: Problems, Challenges and Prospects, Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań: 274, ISBN 978-83-7986-022-7


Organizator Konferencji

Annual Conference of the IGU Urban Commission , URBAN CHALLENGES IN A COMPLEX WORLD, Poznań, 11 – 14 August 2014