Zakład Systemów Osadniczych i Zarządzania Terytorialnego

Kierownik Zakładu

prof. dr hab. Tomasz Kaczmarek

Pracownicy Zakładu

dr Radosław Bul – adiunkt

dr hab. Łukasz Mikuła – adiunkt

dr Marzena Walaszek – adiunkt

dr Justyna Wilk – adiunkt

dr Beata Łodyga – starszy wykładowca

dr Edyta Bąkowska-Waldmann – adiunktka

mgr Magdalena Karczewicz


Problematyka badawcza Zakładu Systemów Osadniczych i Zarządzania Terytorialnego

 • Krajowe, regionalne i lokalne systemy osadnicze.
 • Zarządzanie i polityki rozwoju jednostek samorządu terytorialnego.
 • Zarządzanie i planowanie przestrzenne w obszarach metropolitalnych.
 • Partycypacja społeczna w procesie zarzadzania i planowania. Narzędzia PPGIS.
 • Struktury terytorialno-administracyjne i ich reformy w krajach europejskich.
 • Zagraniczna współpraca samorządów terytorialnych.
 • Lokalne i regionalne systemy transportowe.
 • Zróżnicowanie przestrzenne usług społecznych w Polsce.
 • Zróżnicowanie przestrzenne procesów demograficznych w Polsce.
 • Struktura przestrzenna handlu detalicznego, od skali globalnej do lokalnej.
 • Proces zrównoważonego rozwoju Europy i jego modelowanie z wykorzystaniem analizy danych symbolicznych i jakościowych.

Tematy realizowanych rozpraw habilitacyjnych oraz doktorskich

Dr Tomasz Kossowski – Procesy przestrzenne a konwergencja gospodarcza

Mgr Edyta Bąkowska: Partycypacyjne systemy informacji geograficznej (PPGIS) w procesach podejmowania decyzji w gospodarce przestrzennej

Mgr inż. Magdalena Karczewicz:  Kształtowanie się transgranicznego regionu miejskiego Szczecina

Mgr Tomasz Resiński: Funkcje metropolitalne Poznania i ich oddziaływanie przestrzenne.

Projekty badawcze oraz publikacje naukowe Zakładu Systemów Osadniczych i Zarządzania Terytorialnego

Zintegrowane zarządzanie rozwojem przestrzennym obszarów Metropolitalnych w krajach postsocjalistycznych Europy, grant NCN, okres realizacji: 2017-2019, kierownik: dr Łukasz Mikuła

Udział praowników Zakładu w projekcie NCBiR, realizowanym przez Centrum Badań Metropolitalnych UAM: Geoportal wspierający partycypację społeczną w planowaniu przestrzennym. Uczestnicy projektu: prof. dr hab. Tomasz Kaczmarek, dr Łukasz Mikuła, mgr Edyta Bąkowska, mgr Magdalena Karczewicz.

Udział dr Łukasza Mikuły, dr Marzeny Walaszek i mgr Edyty Bąkowskiej w projekcie COST: Action IS 1207  „Local Public Sector Reforms: An International Comparison”. Jego celem jest integracja europejskich badań dotyczących reform sektora samorządowego, wypracowanie wspólnych innowacyjnych założeń konceptualnych. Uczestnik projektu dr Mikuła jest członkiem Komitetu Zarządzającego (Management Committee)

Projekt COST

2018

Bąkowska-Waldmann, C. Brudka, P. Jankowski, 2018. Legal and Organizational Framework for the Use of Geoweb Methods for Public Participation in Spatial Planning in Poland: Experiences, Opinions and Challenges. Quaestiones Geographicae, 37(3), 163-175.

Jankowski P., Kaczmarek T., Zwoliński Z., Bąkowska-Waldmann E., Brudka C., Czepkiewicz M., Mikuła Ł., Młodkowski M., 2018. Zastosowanie aplikacji geoankiety i geodyskusji w partycypacyjnym planowaniu przestrzennym – dobre praktyki. Biblioteka Aglomeracji Poznańskiej, t. 32. Bogucki Wydawnictwo Naukowe: Poznań.

2017

Bąkowska E., Kaczmarek T., Mikuła Ł., 2017. Wykorzystanie geoankiety jako narzędzia konsultacji społecznych w procesie planowania przestrzennego w aglomeracji poznańskiej, Roczniki Geomatyki, t. XV, 2(77), s. 147-158.

Bąkowska E., Kaczmarek T., Jankowski P., Zwoliński Z., Mikuła Ł., Czepkiewicz M., Brudka C., 2017. Evaluation of geo-questionnaire as a PPGIS method in urban planning on the example of selected minucipalities in Poland, Biuletyn Rozwój Regionalny i Polityka Regionalna, 35/2016. 38-54.

Czepkiewicz M., Brudka C., Jankowski P., Kaczmarek T. Zwoliński Z., Mikuła Ł., Bąkowska E., Młodkowski M., Wójcicki M., 2017 – Public Participation GIS for sustainable urban mobility planning: methods, applications and challenges, Rozwój Regionalny i Polityka Regionalna, 35/2016: 9–36.

Jankowski P., Kaczmarek T., Zwoliński Zb., Mikuła Ł., Wójcicki M., Bąkowska E., Czepkiewicz M., Młodkowski M., Brudka C., 2017. Narzędzia internetowe w konsultacjach społecznych w planowaniu przestrzennym. Idea, obszary zastosowań i wdrażanie. Wydawnictwo Naukowe UAM. ISBN: 978-83-232-3215-5.

Walaszek M., Bąkowska-Waldmann E., Balcerak M., 2017. Analiza uwarunkowań społecznych obszaru rewitalizacji. W: P. Ciesiółka (red.), Uwarunkowania i kierunki działań rewitalizacyjnych w Poznaniu. Ekspertyzy i Raporty IGSEiGP UAM, t. 1. Poznań, s. 53-66.

Bąkowska-Waldmann E., Czepkiewicz M., Brudka C., 2017. Ocena uwarunkowań życia i aktywności mieszkańców obszaru rewitalizacji z wykorzystaniem geoankiety. W: P. Ciesiółka (red.), Uwarunkowania i kierunki działań rewitalizacyjnych w Poznaniu. Ekspertyzy i Raporty IGSEiGP UAM, t. 1. Poznań, s. 122-131.

Bul R., 2017 – Węzły przesiadkowe jako główny element zintegrowanego systemu transportu publicznego w aglomeracji poznańskiej. Transport Miejski i Regionalny, 9-2017, 11-19, Wydawnictwo PiT, Kraków.

Gadziński J., Bul R., 2017 – Planowanie przebiegu linii transportu zbiorowego w oparciu o kryterium dostępności. Przegląd Komunikacyjny, 4-2017, 2-7, Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Komunikacji Rzeczpospolitej Polskiej, Wrocław.

2016

Kaczmarek T., 2016 – Gminny podział administracyjny w świetle 25 lat funkcjonowania samorządu terytorialnego w Polsce. 2016. Przegląd Politologiczny 1/2016: 63-80.

Kaczmarek T. Administrative division of Poland – 25 years of experience during the systemic transformation. 2016. EchoGéo 35/2016.

Mikuła Ł. (red.), 2016, Integracja planowania przestrzennego w Metropolii Poznań – problemy, metody, osiągnięcia. Biblioteka Aglomeracji Poznańskiej tom 27, Bogucki Wyd. Naukowe, Poznań, ss. 144.

Mikuła Ł., Kaczmarek T., 2016 – Metropolitan integration in Poland: the case of Poznań Metropolis, International Planning Studies, (in print) DOI: 10.1080/13563475.2016.1256191.

Mikuła Ł, Walaszek M., 2016 –  Wollmann H., Marcou G., Koprić I. (red.), The Evolution of Local Public Service Provision in Poland. [W:] Public and social services in Europe – From Public and Municipal to Private Sector Provision, Palgrave Macmillan UK, p. 169-183.

Walaszek M., 2016 – Dostępność przestrzenna szkół oraz warunki i wyniki nauczania w aglomeracji poznańskiej. Biblioteka Aglomeracji Poznańskiej tom 28, Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań.

Walaszek M., Bąkowska E. 2016 – Organisation and diversification of the educational market in Poland: the case of the Poznań agglomeration. [W:] Quaestiones Geographicae, 35 (2): 105-114.

Bąkowska E., 2016 – Implementacja narzędzi PPGIS w procesie kształcenia metodą projektu na kierunku gospodarka przestrzenna. Biuletyn Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN, zeszyt 260.

Karczewicz M. 2016 – Poznańska Mapa Barier – w poszukiwaniu przestrzeni dostępnej dla wszystkich. [W:] Leśny J. Nyćkowiak J. (red.) Badania i Rozwój Młodych Naukowców w Polsce. Architektura w przestrzeni. Wyd. Młodzi Naukowcy, Poznań, 2016.

Bogacka E., Siniecka A., 2016 – Poczucie bezpieczeństwa mieszkańców miasta. Przykład Poznania. Rozwój Regionalny i Polityka Regionalna, 33: 57-71.

2015

Kaczmarek T., 2015 – Preconditions and Potential. Collaboration between local governments in metropolitan areas – determinants, current situation and perspectives for the future. [W:] Towards Urban-Rural Partnerships in Poland. Dej M., Janas K.. Wolski O. (red). Instytut Rozwoju Miast. Kraków: 41-56.
Kaczmarek T., 2015 – Functional Urban Areas as the Focus of Development Policy in Poland. Rozwój Regionalny i Polityka Regionalna 29. Instytut Geografii Społeczno-Ekonomicznej, 9-20.

Kaczmarek T., Ryder A., 2015 – Top-Down and Bottom-Up Metropolitan Integration in Poland [W:] Governance in Transition, Buček J., Ryder A. (ed). Springer Science+Business Media B.V. Dordrecht. P. 19-40.

Kaczmarek T., Wójcicki M. 2015 – Uspołecznienie procesu planowania przestrzennego na przykładzie miasta Poznania. Ruch Prawniczy i Socjologiczny LXXVII, z. 1., 219-236.

Bul R., 2015 – Dojazdy do pracy w aglomeracji poznańskiej w 2011 r. Rozwój Regionalny i Polityka Regionalna, 32: 147-170.

Bul R., Walaszek M., 2015 – Dojazdy do pracy i szkół jako podstawowe kryterium delimitacji obszarów funkcjonalnych miast. [W:] Rozwój Regionalny i Polityka Regionalna, 29: 119-138.

Łodyga B. 2015 – Dynamika i zróżnicowanie przestrzenne dzietności kobiet w Polsce na tle krajów europejskich w latach 1980-2014. [W:] Wybrane współczesne aspekty rozwoju miast i obszarów wiejskich. Prace z zakresu gospodarki przestrzennej, Seria: Studia i Prace z Geografii nr 50, [W:] Staszewska S. (red.), Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań: 105–112.

Mikuła Ł., 2015 – Theories of Metropolitan Government and the Post-socialist Experience: The Case of Poznań Metropolitan Area. [W:] Governance in Transition, Bucek J., Ryder A. (red.). Springer: Dordrecht, s. 91-107.

Mikuła Ł., 2015 – Planowanie metropolitalne w świetle aktualnych uwarunkowań prawnych. Rozwój Regionalny i Polityka Regionalna, 29, 107-116.

Lackowska M., Mikuła Ł., 2015 – How metropolitan can you go? Citizenship in Polish city-regions. Journal of Urban Affairs, (in print) DOI: 10.1111/juaf.12260.

Siniecka A., 2015 – Analiza stanu aktualności studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gmin w Obszarze Funkcjonalnym Aglomeracji Konińskiej. [W:] Wybrane współczesne aspekty rozwoju miast i obszarów wiejskich. Prace z zakresu gospodarki przestrzennej, Seria: Studia i Prace z Geografii nr 50. Staszewska S. (red.), Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań: 67-78.

2014

Kaczmarek T., 2014 – Ekspansja przestrzenna miast wyzwaniem dla zintegrowanego zarządzania. [W:] Kształtowanie Współczesnej Przestrzeni Miejskiej (red.) M. Madurowicz, Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa: 483-502.

Kaczmarek T., 2014 – Krajowa polityka miejska i jej implementacja na poziomie regionu. Rozwój Regionalny i Polityka Regionalna, 24: 25-46.

Kaczmarek T., Bul R., Kaczmarek U., Mikuła Ł., Walaszek M., 2014 -Wielokryterialna delimitacja obszaru metropolitalnego. [W:] Delimitacja poznańskiego obszaru metropolitalnego, Kaczmarek T. (red.), Bogucki Wyd. Naukowe, Poznań: 80-95.

Delimitacja Poznańskiego Obszaru Metropolitalnego, (red.) Kaczmarek T., Biblioteka Aglomeracji Poznańskiej nr 26, 2014, Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań: 95-102.

Kaczmarek T., Bul R., 2014 – Statystyka obszarów metropolitalnych – stan i potrzeby. Biuletyn Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN, z. 255, 118-143, Warszawa.

Bul R., 2014 – Migracje wahadłowe mieszkańców aglomeracji poznańskiej, Biblioteka Aglomeracji Poznańskiej nr 24, Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań.

Bul R., Kaczmarek T., 2014 – Społeczne uwarunkowania rozwoju kolei metropolitalnej w aglomeracji poznańskiej, , Biblioteka Aglomeracji Poznańskiej nr 25, Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań.

Bul R., Kaczmarek T., 2014 – Bazy danych dla miast i obszarów metropolitalnych oraz ich zastosowanie, [W:] Rozwój Statystyki Regionalnej w Kontekście Potrzeb Informacyjnych Polityki Spójności. Nowe podejście do przestrzeni., (red.) J Zaleski, z 255, Warszawa 2014.

Mikuła Ł., 2014 – Powiązania instytucjonalne Poznania – współpraca samorządowa. [W:] Delimitacja poznańskiego obszaru metropolitalnego, Kaczmarek T. (red.). Wydawnictwo Naukowe Bogucki, Poznań: 79-93.

Mikuła Ł., 2014 – Polityka przestrzenna a rozwój aglomeracji: pomiędzy konkurencją a integracją. [W:] Kształtowanie współczesnej przestrzeni miejskiej, Madurowicz M. (red.). Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa: 526-537.

Walaszek M., 2014 – Migracje wewnętrzne i zagraniczne w aglomeracji poznańskiej w latach 1990-2011. Człowiek i społeczeństwo. Miasta i migracje, XXXVII:75-90.

Mizgajski A., Walaszek M., Kaczmarek T., 2014 – Determinants of the quality of life in the communes of the Poznań agglomeration: A quantitative approach. Quaestiones Geographicae, 33(4):67-80.

Walaszek M., 2014 – Pochodzenie terytorialne uczniów szkół ponadgimnazjalnych jako kryterium delimitacji miejskich obszarów funkcjonalnych Włocławka, Grudziądza i Inowrocławia. Przegląd Badań Edukacyjnych, 18:37-56.

Walaszek M., 2014 – Oddziaływanie Poznania jako ośrodka dojazdów do szkół ponadgimnazjalnych. [W:] Delimitacja poznańskiego obszaru metropolitalnego, Kaczmarek T. (red.), Bogucki Wyd. Naukowe, Poznań: 69-78.

Wilk J., 2014 – Application of Classification Trees in the Analysis of the Population Ageing Process, Archives of Data Science (Ser. A), No. 1, Vol. 1, 1-22.

Resiński T., 2014 – System obserwatoriów terytorialnych w Polsce jako nowy instrument monitorowania polityk rozwoju. Geneza powstania, kształt i pierwsze doświadczenia – na przykładzie Wielkopolskiego Regionalnego Obserwatorium Terytorialnego. [W:] Biuletyn Wielkopolskiego Regionalnego Obserwatorium Terytorialnego (nr I). Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego, Bogucki Wydawnictwo Naukowe.

Bul R., Resiński T., 2014 – Wpływ funduszy europejskich na funkcjonowanie i rozwój kolei regionalnych w centralnej części województwa wielkopolskiego w latach 2006 – 2014, Transport Miejski i Regionalny, 6-2014; 35-43, Transport Miejski i Regionalny, 2016.

2013

Bul R., 2013 – System tuneli Atocha – Chamartin jako podstawowy element sieci kolei dużych prędkości w Hiszpanii i kolei podmiejskich Madrytu, Transport Miejski i Regionalny, 2-2013; 9-15, Wydawnictwo PiT, Kraków.

Mikuła Ł., 2013 – Europejskie modele zarządzania obszarami metropolitalnymi a propozycje rozwiązań ustrojowych w Polsce. Acta Universitatis Nicolai Copernici, Ekonomia, XLIV, 2: 193–207.

Walaszek M., 2013 – Dostępność żłobków, szkolnictwa podstawowego i gimnazjalnego w aglomeracji poznańskiej na tle przemian demograficznych. Acta Universitatis Nicolai Copernici Ekonomia XLIV/1, 93-112.

Walaszek M., 2013 – Measuring of quality of life in Polish metropolises – application of metod of standarized indicators. Rozwój Regionalny i Polityka Regionalna, 24:129-146.

Resiński T. 2013 – Ewaluacja funduszy europejskich w Polsce – geneza, rozwój, podstawowe problemy i wyzwania. Churski P. (red.), Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań: str. 9-26.

Nowak Z., Siniecka A.,  2013 – „Poznański Szybki Tramwaj (PST). Efekty i problemy realizacyjne wielkiego projektu”, IX Poznańska Konferencja Naukowo – Techniczna z cyklu „Problemy komunikacyjne miast w warunkach zatłoczenia motoryzacyjnego”, Wydajność Sieci Transportowych. Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Komunikacji RP, Oddział w Poznaniu, 19–21.06.2013 Poznań/Rosnówko.

2012

Pozycja konkurencyjna Poznania wśród metropolii krajowych i europejskich, Kaczmarek T. (red.), Zeszyt Biblioteki Aglomeracji Poznańskiej nr 22- Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań.

Kaczmarek T., 2012 –  Development and spatial structure of retail trade in Poland. [In] Contemporary Issues In Polish Geography (ed. P. Churski). Bogucki Wydawnictwo Naukowe. Poznań:  str. 157-178.

Bul R., Piątek W., 2012 – Prawne oraz terytorialne aspekty funkcjonowania gminnych jednostek pomocniczych w dużych miastach. Samorząd Terytorialny, 7/8-2012; Wydawnictwo Wolters Kluwer Polska, Warszawa.

Bul R., 2012 – The effects of EURO 2012 on growth of the number and method of financing infrastucture investments in the city of Poznan, [W:] Global, Continental, National and Regional Conditions of Local development, (Red.) Michalski T., Radczenko O., University of Gdansk, National Academy of Public Administration at the President of Ukraine, Association of Doctors of Sciences on Public Administrations, Gdańsk-Kharkiv: 16-28.

Bul R., 2012 – Berufspendlerströme in der Posener Agglomeration, [W:] Aktuelle Entwicklungen in norddeutschen und westpolnischen Stadtregionen, Kieler Arbeitspapiere zur Landeskunde und Raumordnung, Christian-Albrechts-Universität zu Kiel, (Red.) Wehrhahn R., Toelle A., Kiel: 109-122.

Głębocki B., Łodyga B. 2012 – Changes in the structure of educational attainment in Poland at the turn of 21st century. [W:] Наука и образование в современном мире. Тамарская Н.В., Кибыш А.И., Лурье И.Г. (pед.). Российский государственный гуманитарный университет Филиал РГГУ в г. Калининграде., Szczecińska Szkoła Wyższa «Collegium Balticum»,  Калининград-Szczecin: 58-66.

Kaczmarek T., Łodyga B. 2012 – Sytuacja demograficzna Poznania na tle krajowych i europejskich metropolii. [W:] Gołata E. (red.) Migracje Mieszkańców dużych miast, Zeszyty Naukowe, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań, 245: 153-170.

Łodyga B. 2012 – Zmiany demograficzne w aglomeracji poznańskiej na tle zmian w woj. wielkopolskim w latach 1999-2008. [W:] Demograficzne uwarunkowania rozwoju gospodarczego. Rączaszek A. (red.), „Studia Ekonomiczne” Zeszyty Naukowe Wydziałowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, z.103. Katowice: s.123-136.

Kaczmarek T., Łodyga B. 2012 – Rozmieszczenie, dynamika i struktura ludności. [W:] Studium Uwarunkowań rozwoju przestrzennego Aglomeracji Poznańskiej. Kaczmarek T. (red.), Centrum Badań Metropolitalnych UAM. Poznań: s.32-43.

Mikuła Ł., 2012 – Wpływ migracji na rozwój przestrzenny aglomeracji poznańskiej. [W:] Migracje mieszkańców dużych miast, Gołata E. (red). Wydawnictwo UE w Poznaniu, Poznań: 186-201.

Mikuła Ł., 2012 – Metropolitalny wymiar polityki przestrzennej na przykładzie aglomeracji poznańskiej. Studia Miejskie, 8: 57-67.

Mikuła Ł., 2012 – Zarządzanie publiczne w Poznaniu na tle metropolii krajowych. [W:] Pozycja konkurencyjna Poznania wśród metropolii krajowych i europejskich, Kaczmarek T. (red.). Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań: 201-218.

Mikuła Ł., 2012 – Ustrój terytorialny a problemy polityki przestrzennej w Polsce. [W:] Ustrój terytorialny państwa a decentralizacja systemu władzy publicznej, Lutrzykowski A. (red.). Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń: 154-163,.

Kaczmarek T., Mikuła Ł., 2012 – Budownictwo mieszkaniowe w powiecie poznańskim w latach 2000-2011. [W:] Kronika Powiatu Poznańskiego, Nr 3-2012. Starostwo Powiatowe w Poznaniu, Poznań: 6-22.

Walaszek M., 2012 – Kapitał społeczny [W:] Pozycja konkurencyjna Poznania i aglomeracji poznańskiej w sieci metropolii krajowych i europejskich, Kaczmarek T., (red.) Centrum Badań Metropolitalnych UAM, Poznań, 146-183.

Walaszek M., 2012 – Jakość życia [W:] Pozycja konkurencyjna Poznania i aglomeracji poznańskiej w sieci metropolii krajowych i europejskich, Kaczmarek T. (red.), Centrum Badań Metropolitalnych UAM, Poznań, 146-183.

Resiński T. 2012 – Motory rozwojowe kraju. [W:] Przegląd komunalny (tom nr 9). ABRYS Sp. z o.o., Wydawnictwa Komunalne.

Resiński T., 2012 – Jakość życia w Poznaniu – wymiar międzynarodowy [W:] Pozycja konkurencyjna Poznania wśród metropolii krajowych i europejskich, Kaczmarek T. (red.), Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań: str. 111-129.

Resiński T., 2012 – Programy miejskie w Polityce Regionalnej Unii Europejskiej [W:] Biuletyn Instytutu Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej – Praktyczne aspekty badań regionalnych – varia vol. V, Churski P. (red.), Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań: str. 9-26.

2011

Kaczmarek T., Mikuła Ł. 2011 – Spójność terytorialno-administracyjna aglomeracji poznańskiej. Biblioteka Aglomeracji Poznańskiej, z. 9 , Poznań. s. 128.

Kaczmarek T., 2011 – Handel detaliczny w rozwoju przestrzennym i funkcjonalnym miast w Polsce. [W:] Problemy rozwoju lokalnego i regionalnego na początku XXI [W:] Wdowicka M., Mierzejewska L. (red.). Seria Rozwój Regionalny i Polityka Regionalna nr 15. Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań: 67-83.

Kaczmarek T., Mikuła Ł., Nowak J., Wójcicki M. 2011 – Założenia i proces budowy strategii aglomeracji poznańskiej. Biblioteka Aglomeracji Poznańskiej, nr 18. Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań: 1-103.

Bul R., 2011 – Dojazdy ludności do pracy w aglomeracji poznańskiej. Transport Miejski i Regionalny, 7/8-2011; 31-39, Wydawnictwo PiT, Kraków.

Łodyga B., 2011 – Demograficzne skutki suburbanizacji w aglomeracji poznańskiej. [W:] Procesy suburbanizacji w wybranych miastach Polski. Słodczyk J. (red.), Studia Miejskie, 3, Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, s.113-138.

Łodyga B., 2011 – Procesy demograficzne w aglomeracji poznańskiej w latach 1999-2009. Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań: 115.

Mikuła Ł., 2011 – Funkcjonowanie i integracja aglomeracji poznańskiej w opinii mieszkańców i polityków lokalnych. Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań: 1-86.

Kaczmarek T., Mikuła Ł., 2011 – Spójność terytorialno-administracyjna aglomeracji poznańskiej. Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań: 1-124,

Kaczmarek T., Nowak J., Mikuła Ł., Wójcicki M., 2011 – Założenia i proces budowy strategii rozwoju aglomeracji poznańskiej. Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań: 1-104.

Mikuła Ł., 2011 – Strategia obszaru metropolitalnego Manchesteru. [W:] Strategie rozwoju wybranych obszarów metropolitalnych w Europie. Rekomendacje dla aglomeracji poznańskiej, Matusiak M. (red.). Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań: 68-80.

2010

Kaczmarek T. 2010 – Struktura przestrzenna handlu detalicznego. Od skali globalnej do lokalnej. Bogucki Wydawnictwo Naukowe. Poznań: 1-185.

Kaczmarek T. 2010 – Proces integracji metropolitalnej – „od dołu i od góry”. [W:] Metropolie. Wyzwanie polskiej polityki miejskiej. Lutrzykowski R., Gawłowski R. (red). Wydawnictwo Adam Marszałek. Toruń: 45-61.

Stryjakiewicz T., Kaczmarek T., Męczyński M., Parysek J. J., Stachowiak K. 2010 – Policie and strategies in Poznań. How to enhance the city’s competitivness. ACRE report 10.8, AMIDSt, University of Amsterdam, Amsterdam: 1-74.

Kaczmarek T., Mikuła Ł. 2010 – Metropolitan areas in Poland: Problems of development and governance. Questiones Geographicae, series B,  Human Geography and Spatial Management, Kaczmarek T. (red). 28 B: 91-103.

Ilustrowany Atlas Aglomeracji Poznańskiej, Kaczmarek T. (red.). Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań: 140-141.

Bul R., 2010 – Problemy funkcjonowania jednostek pomocniczych samorządu terytorialnego na przykładzie miasta Poznania, Seria Rozwój Regionalny i Polityka Regionalna – Varia, Biuletyn Instytutu Geografii Społeczno – Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej UAM.

Mikuła Ł., 2010 – Zarządzanie metropolitalne w Aglomeracji Poznańskiej w perspektywie mieszkańców i lokalnych liderów. [W:] Koncepcje i instrumenty zarządzania procesami rozwoju i rewitalizacji miast, Słodczyk J., Szafranek E. (red). Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, Opole: 95-106.

Mikuła Ł., 2010 – Procesy metropolizacji a praktyka zarządzania  na przykładzie aglomeracji poznańskiej. [W:] Procesy metropolizacyjne w teorii naukowej i praktyce, Domański C., Śmiłowska T. (red). Biblioteka Wiadomości Statystycznych t. 63, Główny Urząd Statystyczny, Warszawa: 258-266.

Mikuła Ł., 2010 – Reformy metropolitalne: doświadczenia europejskie w teorii i praktyce. [W:] Metropolie. Wyzwanie polskiej polityki miejskiej, Lutrzykowski A., Gawłowski R. (red.). Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń: 81-92.

Mikuła Ł., 2010 – Metropolia a region – problemy ustrojowe i polityczne. Acta Universitatis Lodziensis, Folia Oeconomica, 245: 49-64.

Kaczmarek T., Mikuła Ł., 2010 – Poznańska ścieżka integracji metropolitalnej. [W:] Metropolie. Wyzwanie polskiej polityki miejskiej, Lutrzykowski A., Gawłowski R. (red.). Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń: 168-187.