Zakład Geografii Kompleksowej

Kierownik Zakładu

dr hab. Damian Łowicki, prof. UAM

Pracownicy Zakładu

dr hab. Katarzyna Fagiewicz, prof. UAM

dr hab. Małgorzata Stępniewska, prof. UAM

dr Lidia Poniży - adiunkt

dr Iwona Zwierzchowska - adiunkt

dr Piotr Lupa - adiunkt

mgr inż. Patryk Kaczmarek - samodzielny specjalista

Strona internetowa Zakładu: LINK

Problematyka badawcza Zakładu Geografii Kompleksowej

  1. Usługi ekosystemowe - rozpoznawanie korzyści dla człowieka z wszelkiego rodzaju ekosystemów: agroekosystemów, ekosystemów leśnych, ekosystemów łąkowych
  2. Ekologia miasta - badanie znaczenia zielonej infrastruktury dla jakości życia w miastach
  3. Zmiany użytkowania gruntów/pokrycia terenu - siły sprawcze, modelowanie, konsekwencje ekologiczne, ocena jakości krajobrazu
  4. Bioróżnorodność, planowanie przestrzenne i oceny oddziaływania na środowisko

Zakład Geografii Kompleksowej jest członkiem Ecosytem Services Partnership (ESP, https://www.es-partnership.org). Jest to międzynarodowa sieć skupiająca badaczy i praktyków podejmujących problematykę usług ekosystemowych. Zakład Geografii Kompleksowej prowadzi Polski Punkt Kontaktowy sieci ESP

Tematy realizowanych rozpraw habilitacyjnych oraz doktorskich

Konstancja Fedeńczak
Rozpoznanie świadczeń ekosystemów związanych z formami miejskiego rolnictwa w kontekście uprawy owoców i warzyw w mieście. Przykład Gorzowa Wielkopolskiego

Dominik Zajączkowski
Powiązania między odbiorem wód opadowych a funkcją estetyczną zieleni miejskiej w świetle koncepcji świadczeń ekosystemowych na przykładzie Poznania

Projekty badawcze oraz publikacje naukowe Zakładu Geografii Kompleksowej

SELINA - Science for Evidence-based and sustainabLe decIsions about NAtural capital

ECOSERV-POL - Usługi świadczone przez główne typy ekosystemów w Polsce - podejście stosowane

TeRRIFICA – Territorial RRI Fostering Innovative Climate Action

FEW-meter - Food-Water-Energy Nexus

CONNECTING Nature – COproductioN with NaturE for City Transitioning, INnovation and Governance

Code for green