Zakład Geografii Kompleksowej

Kierownik Zakładu

dr hab. Damian Łowicki, prof. UAM

Pracownicy Zakładu

Prof. dr hab. Janina Borysiak

Prof. dr hab. Andrzej Mizgajski

dr hab. Katarzyna Fagiewicz, prof. UAM

dr hab. Małgorzata Stępniewska, prof. UAM

dr Lidia Poniży - adiunkt

dr Iwona Zwierzchowska - adiunkt

dr Piotr Lupa - adiunkt

mgr inż. Patryk Kaczmarek - samodzielny specjalista

mgr Daria Łechtańska - asystentka

mgr Karolina Sulich - specjalista

Strona internetowa Zakładu: LINK

Problematyka badawcza Zakładu Geografii Kompleksowej

  1. Usługi ekosystemowe - rozpoznawanie korzyści dla człowieka z wszelkiego rodzaju ekosystemów: agroekosystemów, ekosystemów leśnych, ekosystemów łąkowych
  2. Ekologia miasta - badanie znaczenia zielonej infrastruktury dla jakości życia w miastach
  3. Zmiany użytkowania gruntów/pokrycia terenu - siły sprawcze, modelowanie, konsekwencje ekologiczne, ocena jakości krajobrazu
  4. Bioróżnorodność, planowanie przestrzenne i oceny oddziaływania na środowisko

Zakład Geografii Kompleksowej jest członkiem Ecosytem Services Partnership (ESP, https://www.es-partnership.org). Jest to międzynarodowa sieć skupiająca badaczy i praktyków podejmujących problematykę usług ekosystemowych. Zakład Geografii Kompleksowej prowadzi Polski Punkt Kontaktowy sieci ESP

Tematy realizowanych rozpraw habilitacyjnych oraz doktorskich

Konstancja Fedeńczak
Rozpoznanie świadczeń ekosystemów związanych z formami miejskiego rolnictwa w kontekście uprawy owoców i warzyw w mieście. Przykład Gorzowa Wielkopolskiego

Dominik Zajączkowski
Powiązania między odbiorem wód opadowych a funkcją estetyczną zieleni miejskiej w świetle koncepcji świadczeń ekosystemowych na przykładzie Poznania

Projekty badawcze oraz publikacje naukowe Zakładu Geografii Kompleksowej

ECOSERV-POL - Usługi świadczone przez główne typy ekosystemów w Polsce - podejście stosowane

TeRRIFICA – Territorial RRI Fostering Innovative Climate Action

FEW-meter - Food-Water-Energy Nexus

CONNECTING Nature – COproductioN with NaturE for City Transitioning, INnovation and Governance

Code for green