Laboratorium Rewitalizacji Miast i Odnowy Wsi

Laboratorium Rewitalizacji Miast i Odnowy Wsi funkcjonuje dla potrzeb opracowania planów zagospodarowania przestrzennego oraz do prowadzenia analiz zmian w strukturze urbanistycznej i architektonicznej badanych jednostek osadniczych. Laboratorium zintegrowane jest z pozostałymi laboratoriami Instytutu tj.: Laboratorium Geografii Cyfrowej i Systemów Informacji Geograficznej i Laboratorium Modelowania Ekonometryczno-Przestrzennego.

Celem działalności laboratorium jest wspieranie badań naukowych prowadzonych przez pracowników Wydziału Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej w zakresie prac projektowo – badawczych. Wykorzystanie pakietu programu AUTOCAD i ArcGIS pozwala na dokonywanie prac studialnych, diagnostycznych, prognostycznych i planistycznych oraz umożliwia wykonywanie opracowań architektonicznych i z zakresu planowania przestrzennego. Programy graficzne umożliwiają efektowną i efektywną wizualizację zjawisk społeczno-gospodarczych i przestrzennych.

Laboratorium wykorzystywane jest także jako narzędzie pomocnicze w realizacji wybranych zagadnień prowadzonych w ramach prac magisterskich. Laboratorium umożliwia również przygotowanie materiałów dydaktycznych z zakresu przedmiotów: „Projektowanie urbanistyczne”, „Pracownia planistyczna”, „Planowanie przestrzenne” i „Kształtowanie przestrzeni zurbanizowanych”, „Przestrzeń publiczna” realizowanych na kierunku Gospodarka Przestrzenna i Geografia.

Laboratorium pozwala także na realizację badań naukowych i prac rozwojowych, w których wykorzystuje się narzędzia umożliwiające przetwarzanie i analizowanie olbrzymich ilości danych, zwłaszcza przestrzennych. Profesjonalny sprzęt i oprogramowanie służą pomocą w rozwiązywaniu problemów zarządzania przestrzenią, przede wszystkim zagadnień związanych z katastrem, kształtowaniem ładu przestrzennego, obsługą procesów inwestycyjnych, gospodarką nieruchomościami, gospodarką komunalną czy też ochroną środowiska. Jak wiadomo podejmowanie skoordynowanych decyzji w różnych, przenikających się obszarach zarządzania przestrzenią, bez analizowania zależności pomiędzy nimi nie jest możliwe. Laboratorium umożliwia wykonywanie wielowariantowych analiz przestrzennych, studiów i projektów.

Loboratorium wyposażone jest w sprzęt komputerowy oraz duże stoły, co wpływa na komfort prac projektowych. Wielkość pomieszczenia, umeblowanie (także jego mobilność), oprogramowania (edytorów tekstu, graficzne) umożliwiają prowadzenie warsztatów, seminariów i spotkań.

Kontakt:

Pokój L104