Zakład Ekonometrii Przestrzennej

Kierownik Zakładu Zakład Ekonometrii Przestrzennej

dr Tomasz Kossowski

Pracownicy Zakładu

dr hab. Eliza Kalbarczyk, prof. UAM – profesor

prof. dr hab. Waldemar Ratajczak – profesor

dr Michał Dzięcielski – adiunkt

dr hab Adam Radzimski, prof. UAM – profesor

mgr inż. arch. Matylda Rakowicz – wykładowca

mgr Adrian Cierniak – pracownik naukowo-techniczny

Problematyka badawcza Zakładu Ekonometrii Przestrzennej

 • Analiza fraktalna złożonych przestrzennych systemów dynamicznych
 • Tworzenie baz danych przestrzennych – w tym technikami „spatial data mining” dla jednostek przestrzennych w różnych skalach
 • Generowanie prób przestrzennych
 • Analiza kształtów obiektów powierzchniowych i liniowych – w tym narzędziami geometrii fraktalnej
 • Geostatystyka oraz interpolacja przestrzenna
 • Geowizualizacja i analiza geowizualna – rozkłady przestrzenne i czasoprzestrzenne
 • Monitorowanie zmian przestrzennych
 • Klasyfikacja przestrzenna i regionalizacja
 • Analiza zależności przestrzennych: identyfikacja wag przestrzennych, autokorelacja przestrzenna, regresja przestrzenna, geograficznie ważona regresja
 • Analiza polityk przestrzennych
 • Ekologiczne formy transportu
 • Modelowanie wieloagentowe
 • Analiza polityk przestrzennych

Tematy realizowanych rozpraw habilitacyjnych oraz doktorskich

Dr Tomasz Kossowski – Procesy przestrzenne a konwergencja gospodarcza

mgr Sara Zielińska – Identyfikacja obszarów mających wpływ na ład przestrzenny za pomocą metodologii i technik analiz przestrzennych Space Syntax na przykładzie miasta Poznania  (promotor: prof. dr hab. Waldemar Ratajczak)

mgr Ewa Woźniak - Stan i potencjał rozwojowy biogospodarki w województwie wielkopolskim, ukończona 2019 r. (promotor: dr hab. Eliza Kalbarczyk, prof. UAM)

mgr inż. Piotr Hektus – Czynniki lokalizacji elektrowni wiatrowych w Polsce. (promotor: dr hab. Eliza Kalbarczyk, prof. UAM)

Projekty badawcze oraz publikacje naukowe Zakładu Ekonometrii Przestrzennej

Rola interwencji władz publicznych w procesie rozwoju miast. Studium przypadku Niemiec. 2014-2018 (Projekt NCN, Nr 2013/09/D/HS4/00575), kierownik: Adam Radzimski

Efektywne klastry podstawą innowacyjności i źródłem trwałego rozwoju regionalnego. Raport końcowy z badań w ramach projektu badawczego 2013-2015. (Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego)

Społecznie zrównoważona polityka transportowa i jej implikacje dla dużych miast Polski, 2018-2021, Projekt NCN, UMO-2017/27/B/HS4/00099, kierownik: Adam Radzimski

Kalbarczyk, R., Kalbarczyk, E. (2020). Meteorological conditions of the winter-time distribution of nitrogen oxides in Poznań: A proposal for a catalog of the pollutants variation. Urban Climate 33 (2020) 100649. https://doi.org/10.1016/j.uclim.2020.100649

Kalbarczyk, R., Kalbarczyk, E., Ziemiańska, M., (2019), Sulfur dioxide concentrations within the city of Poznań (mid-west Poland) from 2005 to 2016 – the temporal structure and dependence on meteorological conditions,  Journal of Elementology 24(2), 539-557. DOI: 10.5601/jelem.2018.23.3.1669.

Kalbarczyk, E., (2019). Możliwości wykorzystania odnawialnych źródeł energii na obszarach chronionych, [W:] Raszka, B., Hełdak, M., (red.), Człowiek a środowisko – koegzystencja czy konkurencja, Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań, 107-120.

Banaszak M., Dzięcielski M., Nijkamp P., Ratajczak W. 2019. Geography in motion: Hexagonal spatial systems in fuzzy gravitation. Environment and Planning A: Economy and Space, 51(2), 393-402, DOI: 10.1177/0308518X18790249.

Radzimski, A., & Gadziński, J. (2019). Travel Behaviour in a Post-Socialist City. European Spatial Research and Policy, 26(1), 43–60. https://doi.org/10.18778/1231-1952.26.1.03

Kalbarczyk R., Kalbarczyk E., Ziemiańska M., Raszka B. (2018). Assessment of air thermal conditions in the lowland part of south-western Poland for agriculture development purposes. Atmosphere, 9, 215, doi:10.3390/atmos9060215

Kalbarczyk E., Kalbarczyk R., Raszka B. (2018). Wind farms as a new element of the polish landscape. In: Landscape Architecture – The sense of Places, Models and Applications, Ed. Amjad Almusaed, s.344, DOI: 10.5772/68006, InTech, Londyn: 275-288.

Kalbarczyk R., Kalbarczyk E., Raszka B. (2018). Temporal changes in concentration of PM10 dust in Poznań, middle-west Poland as dependent on meteorological conditions. APPLIED ECOLOGY AND ENVIRONMENTAL RESEARCH 16(2):1999-2014. DOI: http://dx.doi.org/10.15666/aeer/ 1602_19992014

Kalbarczyk E., Kalbarczyk R. (2018). Społeczne bariery lokalizacji farm wiatrowych w Polsce. Studium przypadków. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu 504: 81-90. DOI: 10.15611/pn.2018.504.08

Ratajczak W. 2018. Przestrzeń publiczna w aspekcie geograficznym i społecznym. [W:] Churski P. (red). Teoretyczne i aplikacyjne wyzwania współczesnej geografii społeczno-ekonomicznej. Studia KPZK PAN, Warszawa: 103-117, ISBN 978-83-63563-55-4

Krzyśko M., Wołyński W., Łukaszonek W., Ratajczak W. 2018. Analiza składowych głównych dla danych czaso-przestrzennych. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 507, 115-123. ISSN 1899-3192, e-ISSN 2392-0041

Krzyśko M., Łukaszonek W., Ratajczak W., Wołyński W. (2018). Nonlinear Principal Component Analysis for Geographically Weighted Temporal-spatial Data. Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica, 4(337), 169-181. ISSN 0208-6018, eISSN  2353-7663

Radzimski, A. (2018). Spatial distribution of urban policy funds in Germany and its determinants. Urban Development Issues, 57(1), 15–26. https://doi.org/10.2478/udi-2018-0014

Radzimski, A. (2018). Involving small landlords as a regeneration strategy under shrinkage: Evidence from two East German cases. European Planning Studies, 26(3), 526–545. https://doi.org/10.1080/09654313.2017.1391178

Falco, E., Malavolta, I., Radzimski, A., Ruberto, S., Iovino, L., & Gallo, F. (2018). Smart City L'Aquila: An Application of the "Infostructure" Approach to Public Urban Mobility in a Post-Disaster Context. Journal of Urban Technology, 25(1), 99–121. https://doi.org/10.1080/10630732.2017.1362901

Kalbarczyk E., Kalbarczyk R. (2017). Variability and temporal structure of concentration of carbon monoxide in Poznan (central-western Poland). Journal of Elementology 22 (2): 697-711. DOI: 10.5601/jelem.2016.21.3.1152

Haase, A., Wolff, M., Špačková, P., & Radzimski, A. (2017). Reurbanisation in Postsocialist Europe – A Comparative View of Eastern Germany, Poland, and the Czech Republic. Comparative Population Studies. https://doi.org/10.12765/CPOS-2018-02EN

Radzimski, A., Weinsziehr, T., Bartke, S., Hagemann, N., Klusacek, P., Martinat, S., & Großmann, K. (2017). Teaching Energy Poverty. In K. Großmann, A. Schaffrin, & C. Smigiel (Eds.), Energie und soziale Ungleichheit (pp. 699–721). Springer Fachmedien Wiesbaden. https://doi.org/10.1007/978-3-658-11723-8_26

Radzimski, A. (2017). Programy miejskie. Polityczny wymiar kształtowania przestrzeni zurbanizowanej w świetle doświadczeń Niemieckich. Poznań: Bogucki Wydawnictwo Naukowe.

Ratajczak W. 2017. Odległość a handel międzynarodowy. [W:] Partycypacja uczonego w życiu społecznym, Babiak J., Frąckowiak P. (red.). Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań. 203-214, ISBN 978-83-7986-150-7

Ratajczak W., Weltrowska J. 2017. Prawo a układy przestrzenne. [W:] Ratajczak W., Szewczyk M., Weltrowska J. (red.). Teoretyczne i praktyczne aspekty prawa gospodarki przestrzennej. Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań, 27-72, ISBN 978-83-7986-174-3

Ratajczak W. 2017. Transport publiczny a przestrzeń publiczna. [W:] Ratajczak W., Gadziński J. (red.). Dostępność transportowa w Poznaniu. Zakład Graficzny UAM, Poznań, 191-196: ISBN 978-83-944776-6-0

Ratajczak W. 2017. Józef Wybicki – współtwórca fundamentów geografii polskiej. [W:] Gulczyński A. (red.) Jak Dąbrowski do Poznania… Rozważania w 210. rocznicę przybycia gen. Jana Henryka Dąbrowskiego i Józefa Wybickiego do stolicy Wielkopolski. Wydawnictwo Polskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk, Poznań: 137-148, ISBN 978-83-7654-351-2

Górecki T., Krzyśko M., Ratajczak W., Wołyński W. 2016. An extension of the classical distance correlation coefficient for multivariate functional data with applications. Statistics in Transition, 17(3), 449-466.

Ratajczak W., Weltrowska J., Zielińska S. 2016. Odnawialne źródła energii a gospodarka niskoemisyjna. [W:] Ratajczak W., Banaszak M., Weltrowska J. (red.). Zrównoważony rozwój, mikroenergetyka rozproszona, inteligentne sieci: Praktyczne wdrożenia technologii fotowoltaicznych i teleinformatycznych. Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań, 51-85, ISBN 978-83-7986-134-7

Ratajczak W. 2016. Wolność a rozwój współczesnych społeczeństw. [W:] Gulczyński A. (red.). Uniwersalne wartości w uniwersyteckim dyskursie. Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań, 119-135, ISBN 978-83-232-3121-9

Radzimski A., 2016. Changing policy responses to shrinkage: The case of dealing with housing vacancies in Eastern Germany. Cities 50: 197-205.

Gadziński J., Radzimski A., 2016. The first rapid tram line in Poland. How has it affected travel behaviours, housing choices and satisfaction, and apartment prices? Journal of Transport Geography 54: 451-463. 

Banaszak M., Dzięcielski M., Nijkamp P., Ratajczak W. 2015 – Self-organization in Spatial Systems – From Fractal Chaos to Regular Patterns and Vice Versa. PLoS ONE 10(9): e0136248 

Ratajczak W., Nijkamp P. 2015. The Spatial Economy: A Holistic Perspective. [In:] Nijkamp P., Rose A., Kourtit K. (eds.) Regional Science Matters: Studies Dedicated to Walter Isard. Springer, 15-26, ISBN 978-3-319-07304-0

Kalbarczyk E., Woźniak E., Kalbarczyk R. 2015. Wsparcie instytucjonalne biogospodarki w Wielkopolsce – wstępne wyniki badań. Economic and Regional Studies – Studia Ekonomiczne i Regionalne 8, 3: 31-50. 

Radzimski A., 2015. Między miastem kurczącym się a reurbanizacją. Zróżnicowanie rozwoju miast w Niemczech w latach 1995-2012. Przegląd Geograficzny 87 (4): 569-592. 

Kalbarczyk R., Kalbarczyk E., Niedźwiecka-Filipak I., Serafin L. 2015. Ozone concentration at ground level depending on the content of nitrogen oxides and on meteorological conditions (Midwestern Poland). Ecological Chemistry and Engineering S – Chemia i Inzynieria Ekologiczna S 22 (4): 527-541. DOI: 10.1515/eces-2015-0031 

Raszka B., Kalbarczyk E. 2015. Protection of a landscape parks’s area in the spatial extent of impact of the Poznan agglomeration, midwestern Poland. Ekologia (Bratyslava) Vol. 34, No. 3, p. 268–280.   DOI:10.1515/eko-2015-0026

Raszka B., Krajewski P., Kalbarczyk R., Kalbarczyk E., Kasprzak K. 2015. Parki krajobrazowe Polski. Wyd. Dragon, Bielsko-Biała, s. 448. ISBN 978-83-7887-096-8

Kalbarczyk R., Sobolewski R., Kalbarczyk E., 2016. Biometeorological determinants of the tropospheric ozone concentration in the suburban conditions of Wroclaw, Poland. Journal of Elementology 21(3): 729-744. DOI: 10.5601/jelem.2015.20.4.1031

Kalbarczyk E. 2014. Analiza zasobów gruntów w dobrej kulturze rolnej. W: B. Głębocki (red.) Zróżnicowanie przestrzenne rolnictwa, GUS Warszawa: 171-192.

Radzimski A., 2014. Subsidized mortgage loans and housing affordability in Poland. GeoJournal 79: 467-494. 

Kalbarczyk E., Kalbarczyk R. 2014. Transformations in renewable power generation in Wielkopolska Province, Poland, at the beginning of the 21st century. Geopolitics and Ecogeodynamics of Regions 10(2): 336-340. 

Ratajczak W., 2013. Obiekty, struktury i procesy przestrzenne. Analiza fraktalna. Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań, ISBN 978-83-63400-83-5

Ratajczak W., 2013. The Role of Small and Medium-Sized Towns in Local and Regional Economies. [In:] de Noronha Vaz T., Nijkamp P., van Leeuwen E. (eds.) Towns in a Rural World. Ashgate, 25-65, ISBN 978-1-4094-0692-1

Ratajczak W., 2011. A Systems View of Urban Sustainability and Creativity: Vulnerability, Resilience and XXQ of Cities. [In:] Girard L.F., Baycan T., Nijkamp P. (eds.) Sustainable City and Creativity: Promoting Creative Urban Initiatives. Ashgate, 97-118, ISBN 9781409420019

Kalbarczyk R., Raszka B., Kalbarczyk E. 2011. Variability of the Course of Tomato Growth and Development in Poland as an Effect of Climate Change. W: Climate Change – Socioeconomic Effects, red. J. Blanco, H. Kheradmand, Wyd.  InTech, 279-306, ISBN 978-953-307-411-5

Chojnicki Z., Czyż T., Ratajczak W. (red.). 2011. Model potencjału. Podstawy teoretyczne i zastosowania w badaniach przestrzenno-ekonomicznych oraz regionalnych. Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań, 145-154, ISBN 978-83-62662-91-3

Kalbarczyk E. 2010. Klimatyczne ryzyko uprawy pszenżyta jarego w Polsce. Wyd. ZAPOL, s. 135.

Ratajczak W., 2010. Eastern Poland: a belt of poor regions. [In:] La valutazione dei finanziamenti pubblici per le politiche strutturali. Atti del XL Incontro di Studio. Firenze University Press, 17-34, ISSN: 1592-6117