Zakład Geografii Rolnictwa i Wsi

Kierownik Zakładu

prof. UAM dr hab. Anna Kołodziejczak

Pracownicy Zakładu

prof. zw. dr hab. Benicjusz Głębocki – emerytowany samodzielny pracownik nauki

dr hab. Sylwia Staszewska, prof. UAM - profesor

dr hab. Ewa Kacprzak – adiunkt

dr Urszula Kaczmarek – adiunkt

dr hab. Barbara Maćkiewicz – adiunkt

dr Małgorzata Polna – adiunkt

dr inż. Magdalena Szczepańska – adiunkt

dr inż. Bartosz Wojtyra – adiunkt

dr Robert Hoffmann – wykładowca

inż. Krystian Koliński

mgr inż. Maciej Główczyński - doktorant

mgr Michał Micek - doktorant

mgr inż. Adam Wronkowski - doktorant


Problematyka badawcza Zakładu Geografii Rolnictwa i Wsi

 • struktura przestrzenna rolnictwa na poziomie krajowym, regionalnym i lokalnym (zróżnicowanie, zmiany),
 • struktura agrarna rolnictwa na poziomie regionalnym i lokalnym (zróżnicowanie, zmiany),
 • przestrzenna organizacja rynku produktów rolnych,
 • wielofunkcyjność rolnictwa i wielofunkcyjność gospodarstw rolnych w aspekcie przestrzennym,
 • przemiany rolnictwa na obszarach aglomeracji miejskich,
 • Wspólna Polityka Rolna UE i jej wpływ na rozwój rolnictwa i obszarów wiejskich w Polsce oraz na zmiany przestrzenne,
 • struktura funkcjonalno-przestrzenna i zagospodarowanie przestrzenne obszarów wiejskich,
 • problemy społeczne rozwoju obszarów wiejskich,
 • wielofunkcyjny rozwój obszarów wiejskich,
 • planowanie rozwoju obszarów wiejskich,
 • problemy odnowy wsi,
 • funkcjonowanie Lokalnych Grup Działania,
 • obrót nieruchomościami gruntowymi i jego wpływ na zagospodarowanie przestrzenne wybranych obszarów,
 • projektowanie terenów zieleni,
 • gospodarka leśna w Polsce,
 • ocena stanu rozwoju obszarów wiejskich i wytyczanie strategii ich rozwoju na szczeblu lokalnym i wojewódzkim.

Tematy realizowanych rozpraw habilitacyjnych oraz doktorskich

 • Pozostałości dawnych wsi w krajobrazie obszarów przyłączonych do miasta Poznania w latach 1933-2005,
 • Zachowania przestrzenne użytkowników otwartej przestrzeni publicznej – studium przypadku Parku Stare Koryto Warty w Poznaniu,
 • Rola mediów cyfrowych i mobilnych w kształtowaniu współczesnych miejsc.

Projekty badawcze oraz publikacje naukowe Zakładu Geografii Rolnictwa i Wsi

Wojtyra, B. 2019. Lokalne strefy aktywności gospodarczej w procesie rozwoju obszarów wiejskich województwa wielkopolskiego. Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań. ISBN: 978-83-7986-249-8,

Staszewska S.2018. Przestrzenny rozwój obszarów wiejskich. Zasady kształtowania przestrzeni wsi wielkopolskich. Seria Ekspertyzy i Raporty IGSEiGP UAM, T. 3.

Kołodziejczak A., Kaczmarek L. (red.). 2018. Rozwój zintegrowanych obszarów wiejskich a ochrona zasobów przyrodniczych. Bogucki Wydawnictwo Naukowe. Poznań. ss. 161.

Kołodziejczak A. (red.). 2016. Strategia rozwoju turystyki w gminie Sieraków. Bogucki Wydawnictwo Naukowe. Poznań. ss. 119.

Kołodziejczak A. (red.). 2017. Contemporary spatial studies of agricultural development in Europe. Quaestiones Geographical 36(2). Bogucki Wydawnictwo Naukowe. Poznań. pp. 140.

Głębocki B. (red.). 2014. Zróżnicowanie przestrzenne rolnictwa. Powszechny Spis Rolny 2010. GUS. Warszawa. ss. 487.

Kołodziejczak A. (red.). 2014. Współczesne aspekty badań rozwoju rolnictwa i wsi w Polsce. Rozwój Regionalny i Polityka Regionalna nr 26. Bogucki Wydawnictwo Naukowe. Poznań. ss. 158.

Kołodziejczak A. (red.). 2013. Development of rural areas in European Regions. Quaestiones Geographicae 32(4). Bogucki Wydawnictwo Naukowe. Poznań. pp. 116.

Kaczmarek U., Wójcicki M. 2013. Wizerunek społeczny i medialny Poznania na tle dużych miast Polski. Biblioteka Aglomeracji Poznańskiej nr 23. Bogucki Wydawnictwo Naukowe. Poznań. ss. 95.

Kacprzak E., Kołodziejczak A. (red.). 2011. Regionalne zróżnicowanie rozwoju społeczno-gospodarczego na obszarach wiejskich. Biuletyn IGSEiGP UAM Seria Rozwój Regionalny i Polityka Regionalna nr 14. Bogucki Wydawnictwo Naukowe. Poznań. ss. 150.

Kacprzak E., Maćkiewicz B. (red.). 2011. Gospodarka rolna w aglomeracji poznańskiej. Biblioteka Aglomeracji Poznańskiej nr 16. Bogucki Wydawnictwo Naukowe. Poznań. ss. 142.

Kołodziejczak A. 2010. Modele rolnictwa a zróżnicowanie przestrzenne sposobów gospodarowania w rolnictwie polskim. Wydawnictwo Naukowe UAM. Poznań. ss.210.

Kacprzak E., Kołodziejczak A. (red.). 2010. Rola środków Unii Europejskiej w rozwoju obszarów wiejskich. Studia Obszarów Wiejskich, T. 24. PTG-IGiPZ PAN, Warszawa. ss. 226.