Zakład Geografii Rolnictwa i Wsi

Kierownik Zakładu

dr hab. Ewa Kacprzak

Pracownicy Zakładu

prof. zw. dr hab. Benicjusz Głębocki – emerytowany samodzielny pracownik nauki

dr hab. Sylwia Staszewska, prof. UAM - profesor

dr hab. Barbara Maćkiewicz prof. UAM - profesor

dr Urszula Kaczmarek – adiunkt

dr Małgorzata Polna – adiunkt

dr inż. Maciej Główczyński - adiunkt

dr inż. Magdalena Szczepańska – adiunkt

dr Robert Hoffmann – wykładowca

mgr inż. Krystian Koliński - doktorant/samodzielny technik


Problematyka badawcza Zakładu Geografii Rolnictwa i Wsi

 • zróżnicowanie i zmiany struktury przestrzennej rolnictwa w skali regionalnej i lokalnej;
 • zmiany struktury agrarnej rolnictwa w Polsce;
 • dywersyfikacja sposobów gospodarowania w rolnictwie;
 • przestrzenna organizacja rynków produktów rolnych;
 • wielofunkcyjność rolnictwa i wielofunkcyjność obszarów wiejskich w aspekcie przestrzennym;
 • problematyka rolnictwa miejskiego;
 • gospodarka leśna w Polsce;
 • problemy społeczne rozwoju obszarów wiejskich;
 • problematyka wykluczenia cyfrowego na obszarach wiejskich,
 • struktura funkcjonalno-przestrzenna i zagospodarowanie przestrzenne obszarów wiejskich;
 • funkcjonowanie lokalnych grup działania;
 • obrót nieruchomościami gruntowymi i jego wpływ na zagospodarowanie przestrzenne wybranych obszarów;
 • planowanie zintegrowanego rozwoju rolnictwa i wsi;
 • problemy rewitalizacji na obszarach wiejskich i odnowy wsi;
 • ocena rozwoju obszarów wiejskich i wytyczanie strategii rozwoju na szczeblu lokalnym i wojewódzkim.

Tematy realizowanych rozpraw habilitacyjnych oraz doktorskich

 • Odporność obszarów wiejskich: ujęcie społeczno-gospodarcze

Projekty badawcze oraz publikacje naukowe Zakładu Geografii Rolnictwa i Wsi

LOESS - Literacy boost through an Operational Educational Ecosystem of Societal actors on Soil health. Projekt finansowany w ramach konkursu HORIZON-MISS-2022-SOIL-01 (Research and Innovation actions to support the implementation of the Soil health and Food Mission) Topic: HORIZON-MISS-2022-SOIL-01-07. Osoby reprezentujące UAM w projekcie: prof. UAM  Karolina Lewińska (WNGiG), koordynator; prof. UAM Ewa Kacprzak, prof. UAM Cezary Kaźmierowski (WNGiG), prof. UAM Barbara Maćkiewicz, dr Joanna Morawska, dr inż. Magdalena Szczepańska.

SenGA (Seniors in Green Action – from Hands to Minds to Souls). Projekt finansowany w ramach programu ERASMUS+. Osoby reprezentujące UAM w projekcie: prof. UAM dr hab. Barbara Maćkiewicz, dr hab. Ewa Kacprzak, i dr hab. Michał Męczyński (kierownik).

Mobilne rzeczywistości mieszane (MMR) w środowisku miejskim jako komponent procesu cyfrowego wytwarzania miejsc. Projekt finansowany w ramach konkursu NCN Miniatura 7.  Kierownik: dr inż. Maciej Główczyński

Ciesiółka, P., Maćkiewicz, B. (2022). In Search of Social Resilience? Regeneration Strategies for Polish Cities. Sustainability, 14(19), 11969.

Kacprzak E., Kaczmarek U., Maćkiewicz B. (2022). Development of Tourism: Growth and Evolution of the Leisure Industry. In Three Decades of Polish Socio-Economic Transformations. A geographical perspective. Churski P., Kaczmarek T. (eds.). Springer, Cham. pp. 331-358. DOI: 10.1007/978-3-031-06108-0_16

Staszewska S., Łowicki D., Szczepańska M. (2022). Landscape and spatial management. Changes, principles and directions of activities.  [W:] Three Decades of Polish Socio-Economic Transformations. A geographical perspective. Churski P., Kaczmarek T. (eds.). Springer, DOI: 10.1007/978-3-031-06108-0_16

Gałecka-Drozda A., Wilkaniec A., Szczepańska M., Świerk D. (2021) Potential nature-based solutions and greenwashing to generate green spaces: Developers’ claims versus reality in new housing offers. Urban Forestry & Urban Greening 65 127345; 10.1016/j.ufug.2021.127345

Maćkiewicz, B., Puente-Asuero R. (2021). Public versus private: Juxtaposing urban allotment gardens as multifunctional Nature-based Solutions. Insights from Seville. Urban Forestry & Urban Greening, 65, 12730

Maćkiewicz B., Szczepańska M., Kacprzak E., Fox-Kämper R. (2021). Between food growing and leisure: contemporary allotment gardeners in Western Germany and Poland. DIE ERDE–Journal of the Geographical Society of Berlin, 152(1), 33-50. DOI: 10.12854/erde-2021-502

Szczepańska M., Kacprzak E., Maćkiewicz B., Poniży L. (2021). How are allotment gardens managed? A comparative study of usage and development in contemporary urban space in Germany and Poland. Moravian Geographical Reports 29(3): 231–250; https://doi.org/10.2478/mgr-2021-0017

Poniży L., Latkowska M., Breuste J., Hursthouse A., Joimel S., Külvik M., Leitão T., Mizgajski A., Voigt A., Kacprzak E., Maćkiewicz B., Szczepańska M. (2021). The rich diversity of urban allotment gardens in Europe - contemporary trends in the context of historical, socio-economic and legal conditions. Sustainability 13(19), 11076 DOI: 10.3390/su131911076

Głębocki, B., Kacprzak, E., Kossowski, T. (2019). Multicriterion typology of agriculture: a spatial dependence approach. Quaestiones Geographicae, 38(2), 29-49.

Maćkiewicz B., Puente-Asuero R., Garrido Almonacid A. (2019). Between the city and the countryside – urban agriculture as the path to sustainable city development. Insights into allotment gardens in Andalusia. Quaestiones Geographicae 38(2):121-13

Wojtyra, B. (2019). Lokalne strefy aktywności gospodarczej w procesie rozwoju obszarów wiejskich województwa wielkopolskiego. Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań.

Staszewska S. (2018). Przestrzenny rozwój obszarów wiejskich. Zasady kształtowania przestrzeni wsi wielkopolskich. Seria Ekspertyzy i Raporty IGSEiGP UAM, T. 3.

Kołodziejczak A., Kaczmarek L. (red.). (2018). Rozwój zintegrowanych obszarów wiejskich a ochrona zasobów przyrodniczych. Bogucki Wydawnictwo Naukowe. Poznań. ss. 161.

Maćkiewicz B., Puente Asuero R., Pawlak K. (2018). Reclaiming urban space: a study of community gardens in Poznań, Quaestiones Geographicae 37 (4): 121-140.

Kołodziejczak A. (red.). (2017). Contemporary spatial studies of agricultural development in Europe. Quaestiones Geographical 36(2). Bogucki Wydawnictwo Naukowe. Poznań. pp. 140.

Kołodziejczak A. (red.). (2016). Strategia rozwoju turystyki w gminie Sieraków. Bogucki Wydawnictwo Naukowe. Poznań. ss. 119.

Głębocki B. (red.). (2014). Zróżnicowanie przestrzenne rolnictwa. Powszechny Spis Rolny 2010. GUS. Warszawa. ss. 487.

Kołodziejczak A. (red.). (2014). Współczesne aspekty badań rozwoju rolnictwa i wsi w Polsce. Rozwój Regionalny i Polityka Regionalna nr 26. Bogucki Wydawnictwo Naukowe. Poznań. ss. 158.

Kołodziejczak A. (red.). (2013). Development of rural areas in European Regions. Quaestiones Geographicae 32(4). Bogucki Wydawnictwo Naukowe. Poznań. pp. 116.

Kaczmarek U., Wójcicki M. (2013). Wizerunek społeczny i medialny Poznania na tle dużych miast Polski. Biblioteka Aglomeracji Poznańskiej nr 23. Bogucki Wydawnictwo Naukowe. Poznań. ss. 95.

Kacprzak E., Kołodziejczak A. (red.). (2011). Regionalne zróżnicowanie rozwoju społeczno-gospodarczego na obszarach wiejskich. Biuletyn IGSEiGP UAM Seria Rozwój Regionalny i Polityka Regionalna nr 14. Bogucki Wydawnictwo Naukowe. Poznań. ss. 150.

Kacprzak E., Maćkiewicz B. (red.). (2011). Gospodarka rolna w aglomeracji poznańskiej. Biblioteka Aglomeracji Poznańskiej nr 16. Bogucki Wydawnictwo Naukowe. Poznań. ss. 142.

Kołodziejczak A. (2010). Modele rolnictwa a zróżnicowanie przestrzenne sposobów gospodarowania w rolnictwie polskim. Wydawnictwo Naukowe UAM. Poznań. ss.210.

Kacprzak E., Kołodziejczak A. (red.). (2010). Rola środków Unii Europejskiej w rozwoju obszarów wiejskich. Studia Obszarów Wiejskich, T. 24. PTG-IGiPZ PAN, Warszawa. ss. 226.