Zakład Geografii Rolnictwa i Wsi

Kierownik Zakładu

dr hab. Ewa Kacprzak

Pracownicy Zakładu

prof. zw. dr hab. Benicjusz Głębocki – emerytowany samodzielny pracownik nauki

dr hab. Anna Kołodziejczak, prof. UAM - profesor

dr hab. Sylwia Staszewska, prof. UAM - profesor

dr hab. Barbara Maćkiewicz prof. UAM - profesor

dr Urszula Kaczmarek – adiunkt

dr Małgorzata Polna – adiunkt

dr inż. Maciej Główczyński - adiunkt

dr inż. Magdalena Szczepańska – adiunkt

dr inż. Bartosz Wojtyra – adiunkt

dr Robert Hoffmann – wykładowca

mgr inż. Krystian Koliński - doktorant/pracownik inżynieryjno-techniczny


Problematyka badawcza Zakładu Geografii Rolnictwa i Wsi

 • zróżnicowanie i zmiany struktury przestrzennej rolnictwa w skali regionalnej i lokalnej;
 • zmiany struktury agrarnej rolnictwa w Polsce;
 • dywersyfikacja sposobów gospodarowania w rolnictwie;
 • przestrzenna organizacja rynków produktów rolnych;
 • wielofunkcyjność rolnictwa i wielofunkcyjność obszarów wiejskich w aspekcie przestrzennym;
 • problematyka rolnictwa miejskiego;
 • gospodarka leśna w Polsce;
 • problemy społeczne rozwoju obszarów wiejskich;
 • problematyka wykluczenia cyfrowego na obszarach wiejskich,
 • struktura funkcjonalno-przestrzenna i zagospodarowanie przestrzenne obszarów wiejskich;
 • funkcjonowanie lokalnych grup działania;
 • obrót nieruchomościami gruntowymi i jego wpływ na zagospodarowanie przestrzenne wybranych obszarów;
 • planowanie zintegrowanego rozwoju rolnictwa i wsi;
 • problemy rewitalizacji na obszarach wiejskich i odnowy wsi;
 • ocena rozwoju obszarów wiejskich i wytyczanie strategii rozwoju na szczeblu lokalnym i wojewódzkim.

Tematy realizowanych rozpraw habilitacyjnych oraz doktorskich

 • Odporność obszarów wiejskich: ujęcie społeczno-gospodarcze

Projekty badawcze oraz publikacje naukowe Zakładu Geografii Rolnictwa i Wsi

Wojtyra, B. 2019. Lokalne strefy aktywności gospodarczej w procesie rozwoju obszarów wiejskich województwa wielkopolskiego. Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań. ISBN: 978-83-7986-249-8,

Staszewska S.2018. Przestrzenny rozwój obszarów wiejskich. Zasady kształtowania przestrzeni wsi wielkopolskich. Seria Ekspertyzy i Raporty IGSEiGP UAM, T. 3.

Kołodziejczak A., Kaczmarek L. (red.). 2018. Rozwój zintegrowanych obszarów wiejskich a ochrona zasobów przyrodniczych. Bogucki Wydawnictwo Naukowe. Poznań. ss. 161.

Kołodziejczak A. (red.). 2016. Strategia rozwoju turystyki w gminie Sieraków. Bogucki Wydawnictwo Naukowe. Poznań. ss. 119.

Kołodziejczak A. (red.). 2017. Contemporary spatial studies of agricultural development in Europe. Quaestiones Geographical 36(2). Bogucki Wydawnictwo Naukowe. Poznań. pp. 140.

Głębocki B. (red.). 2014. Zróżnicowanie przestrzenne rolnictwa. Powszechny Spis Rolny 2010. GUS. Warszawa. ss. 487.

Kołodziejczak A. (red.). 2014. Współczesne aspekty badań rozwoju rolnictwa i wsi w Polsce. Rozwój Regionalny i Polityka Regionalna nr 26. Bogucki Wydawnictwo Naukowe. Poznań. ss. 158.

Kołodziejczak A. (red.). 2013. Development of rural areas in European Regions. Quaestiones Geographicae 32(4). Bogucki Wydawnictwo Naukowe. Poznań. pp. 116.

Kaczmarek U., Wójcicki M. 2013. Wizerunek społeczny i medialny Poznania na tle dużych miast Polski. Biblioteka Aglomeracji Poznańskiej nr 23. Bogucki Wydawnictwo Naukowe. Poznań. ss. 95.

Kacprzak E., Kołodziejczak A. (red.). 2011. Regionalne zróżnicowanie rozwoju społeczno-gospodarczego na obszarach wiejskich. Biuletyn IGSEiGP UAM Seria Rozwój Regionalny i Polityka Regionalna nr 14. Bogucki Wydawnictwo Naukowe. Poznań. ss. 150.

Kacprzak E., Maćkiewicz B. (red.). 2011. Gospodarka rolna w aglomeracji poznańskiej. Biblioteka Aglomeracji Poznańskiej nr 16. Bogucki Wydawnictwo Naukowe. Poznań. ss. 142.

Kołodziejczak A. 2010. Modele rolnictwa a zróżnicowanie przestrzenne sposobów gospodarowania w rolnictwie polskim. Wydawnictwo Naukowe UAM. Poznań. ss.210.

Kacprzak E., Kołodziejczak A. (red.). 2010. Rola środków Unii Europejskiej w rozwoju obszarów wiejskich. Studia Obszarów Wiejskich, T. 24. PTG-IGiPZ PAN, Warszawa. ss. 226.