Pracownia Geografii Krytycznej

Kierownik Pracowni

dr Michał Rzeszewski

Pracownicy

Prof. UAM dr hab. Jacek Kotus

dr Tomasz Sowada

mgr Wojcech Ewertowski

mgr Qihang Qiu


Pracownia skupia badaczy, którzy w swych naukowych aktywnościach starają wyeksponować krytyczną teorię społeczną i krytyczne podejście w geografii. Podejmujemy tematy z pogranicza planowania, geografii cyfrowej, geografii człowieka i socjologii. Pogranicza są najbardziej interesujące. Także te naukowe. To pomiędzy granicami dyscyplin znajdują się naukowe horyzonty. To stąd najbliżej poza horyzont. A dlaczego chcemy wędrować poza horyzonty? By odpowiadać na pytania, które pozwalają nam zrozumieć i poznać współczesny świat. Chcemy jednak aby nasze spojrzenie było przesycone krytycznym myśleniem – co wynika z kilku powodów:

Nauka: dążymy do obiektywności ale jednocześnie chcemy też, aby nasze poglądy społeczno-polityczne towarzyszyły budowaniu naszych naukowych tożsamości. Nauka nigdy nie jest obiektywna. Jest obarczona błędem subiektywizmu badacza. My chcemy ten błąd przekuć w siłę. Pokazując nasze poglądy dajemy szanse dyskusji z nami i naszymi rozważaniami teoretycznymi.

Wiedza: staramy się, aby wiedza wypracowywana przez nas była egalitarna, służyła społeczeństwu i przez społeczeństwo była wykorzystywana.  Wiedza nie może zniewalać, prowadzić do społecznych różnic i wykluczenia.

Dydaktyka: chcemy by prowadziła do rozwoju naukowych partnerów, współodkrywców.

Zajmując się geografią krytyczną szukamy odpowiedzi na pytania dotyczące:

  • podstaw teoretycznych współczesnego planowania,
  • kierunków rozwoju społeczeństwa obywatelskiego,
  • relacji nowych technologii, społeczeństwa i przestrzeni,
  • synergii dwóch wielkich pojęć nauk społecznych: „Place” i „Communication”
  • roli kultury w planowaniu i użytkowaniu przestrzeni.

Tematy realizowanych rozpraw habilitacyjnych oraz doktorskich

.

Percepcja i zachowania przestrzenne w miejskiej przestrzeni publicznej w różnych kręgach kulturowych – mgr Ewertowski

Projekty badawcze oraz publikacje naukowe Pracowni Geografii Krytycznej

Przyjezdni w strukturze miasta-miasto wobec przyjezdnych: analiza struktur społeczno-przestrzennych miasta w kontekście teorii „użytkownika zewnętrznego”  2012-2015, kierownik prof. UAM dr hab. J. Kotus; www.ebeh.pl

Partycypacyjny paradygmat planowania przestrzennego – identyfikacja stanu oraz budowa modelu partycypacji w planowaniu przestrzennym w polskim dużym mieście 2015-2018, kierownik prof. UAM dr hab. J. Kotus

Percepcja i zachowania przestrzenne w miejskiej przestrzeni publicznej w różnych kręgach kulturowych 2015-2017 kierownik mgr W. Ewertowski

Kotus J., Sowada T., Rzeszewski M., Pazder D. 2019. Zapraszamy Państwa do rozmów... Wędrówki po labiryncie wielkomiejskiej partycypacji. Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań

Sowada T. Ruchy miejskie w działaniu. Oblicza partycypacji. Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań

Bajerski A., 2011. Organizacja przestrzenna i funkcjonowanie usług edukacyjnych w aglomeracji poznańskiej. Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań

Sowada T., Kotus J. 2015, Rola stowarzyszeń lokalnych w procesie partycypacji społecznej w zarządzaniu miastem. Przykład Poznania. Bogucki Wydawnictwo Naukowe. Poznań

Kotus J., Rzeszewski M., Bajerski A., 2015, Przyjezdni w strukturach miasta – miasto wobec przyjezdnych: studenci i turyści w mieście w kontekście koncepcji city users, Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań

Bajerski A., 2016, Szkolnictwo wyższe międzywojennej Polski. Ujęcie geograficzne, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań