TeRRIFICA – Territorial RRI Fostering Innovative Climate Action

INFORMACJE OGÓLNE

TeRRIFICA to projekt, który swym zakresem obejmuje wszechstronny i obszerny przegląd wiedzy w zakresie: badań nad adaptacją do zmian klimatycznych, faktycznych działań podejmowanych w tym kierunku w ramach polityki rozwoju oraz strategii i metod stosowanych w celu przekazywania informacji dotyczących wyzwań związanych ze zmianami klimatycznymi partnerom zewnętrznym (społeczeństwu, przedsiębiorcom, władzom publicznym).

W ramach realizacji projektu zidentyfikowane zostaną możliwości, czynniki oraz bariery związane z wdrażaniem działań interwencyjnych dotyczących adaptacji do zmian klimatu. Szczególna uwaga zostanie zwrócona na wyzwania związane z akceptacją, poziomem wykonalności oraz ograniczeniami regulacyjnymi w sześciu pilotażowych regionach leżących w Hiszpanii, Niemczech, Francji, Serbii, Polsce i Białorusi. Wybrane regiony odpowiadają różnorodności podejść polityki rozwoju do łagodzenia skutków zmian klimatycznych w zależności od uwarunkowań geograficznych, funkcjonalnych i politycznych (Europa Centralna – Europa Południowa, Europa Wschodnia – Europa Zachodnia, region miejski – region wiejski, regiony UE – regiony spoza UE).

Ponadto zostaną zdefiniowane i zaadaptowane innowacyjne strategie komunikacyjne oraz formaty działań na rzecz dialogu. Poprzez zastosowanie metodologii „Living Lab” różnorodni partnerzy (ze szczególnym uwzględnieniem władz regionalnych) zostaną włączeni do projektu jako jego aktywni współrealizatorzy. Dzięki temu określone zostaną rekomendacje, procedury, narzędzia i metodologie dostosowane do różnorodnych celów oraz roli pełnionych przez partnerów zewnętrznych, które jednocześnie będą uwzględniać kluczowe zasady RRI (Responsible Research & Innovation) oraz cele zintegrowanego rozwoju zrównoważonego.

Więcej informacji na temat projektu można znaleźć w załączonym materiale promocyjnym oraz na oficjalnej stronie internetowej projektu: terrifica.eu.

PODSUMOWANIE PROJEKTU

AKTUALNOŚCI I WYDARZENIA


2022

23-24.11.2022 -  konferencja podsumowująca projekt w ramach wydarzenia “Embedding RRI for smart and climate resilient European regions”

Spotkanie zostało zorganizowano w Yugoslav Film Archive, przez serbskiego partnera w konsorcjum projektu TeRRIFICA – CPN (Center for the promotion of science). Przedłużeniem spotkania podsumowującego było europejskie wydarzenie Open Science Communication Conference – OpenSciComm 2022. Również członkowie poznańskiego zespołu TeRRIFICA wzięli aktywny udział w wydarzeniu. Dr Piotr Lupa, zaprezentował uczestnikom założenia końcowe wyniki, jakie uzyskano w projekcie przy wykorzystaniu narzędzia do mapowania odczuwalnych zmian klimatu, z kolei dr Joanna Morawska wzięła udział jako panelistka w dyskusji Regional Roadmaps for the implementation of Climate Change Adaptation Activities. Spotkanie było również okazją do wspólnego poszukiwania nowych pomysłów na projekty, które mogłyby pogłębiać istniejące sieci współpracy.

Projekt TeRRIFICA zakończy się 31 grudnia 2022 roku, a realizowany był od 1 stycznia 2019 roku, wraz z partnerami działającymi w sześciu pilotażowych regionach leżącymi w Hiszpanii, Niemczech, Francji, Serbii, Polsce i Białorusi. Projekt realizowany jest w składzie: prof. dr hab. Paweł Churski – kierownik projektu, prof. dr hab. Andrzej Mizgajski, dr hab. Katarzyna Fagiewicz, prof. UAM, dr inż. arch. kraj. Tomasz Herodowicz, dr Piotr Lupa , dr Joanna Morawska, mgr inż. Patryk Kaczmarek

Zapis wydarzenia jest dostępny poniżej
https://www.youtube.com/watch?v=nPyNZNYDWD0&ab_channel=CPN-Centarzapromocijunauke


17.11.2022 - Webinarium: „Odpowiedzialne badania i innowacje w praktyce uczelni. Doświadczenia projektu TeRRIFICA

Webinarium zostało zorganizowane w ramach cyklu spotkań Unii Uczelni na Rzecz Rozwoju Kierunków Studiów w Zakresie Gospodarowania Przestrzenią i stanowiło okazję do podsumowania i upowszechnienia wyników projektu TeRRIFICA. Wydarzenie obejmowało trzy zasadnicze części obejmujące:

  1. Podstawowe ustalenia terminologiczne związane z nauką nauką obywatelską (citizen science) oraz odpowiedzialnymi badaniami naukowymi i innowacjami (responsible research and innovation), które stanowią fundament projektu TeRRIFICA. W tej części przedstawiono również główne założenia projektu związane z szeroko rozumianym włączaniem społeczeństwa w proces przygotowywania planów działań na rzecz adaptacji i mitygacji do zmian klimatu.
  2. Proces przygotowania Planu Adaptacji do Zmian Klimatu Aglomeracji Poznańskiej stanowiącego przykład łączenia wiedzy obywatelskiej z wiedzą naukową na rzecz rozwiązywania lokalnych problemów rozwojowych.
  3. Doświadczenia w zakresie włączania studentów w prace projektowe związaną z wykorzystaniem narzędzia do crowdmappingu, udziałem w krajowej i międzynarodowej szkole letniej oraz w warsztatach uwzględniających technikę design-thinking.

23-25.10.2022 - Doświadczenia i wnioski z projektu TeRRIFICA prezentowane w Łodzi na konferencji POLREG 2022

Podczas II Polskiej Konferencji Badań Miejskich i Regionalnych, która odbyła się w dniach 23-25 października 2022 roku zaprezentowane zostały doświadczenia i wnioski z projektu TeRRIFICA. Projekt TeRRIFICA oraz nawiązania do niego zostały zaprezentowane w trzech wystąpieniach.

Spotkanie w Łodzi na konferencji POLREG było okazją do wymiany doświadczeń dotyczących terytorium oraz terytorializacji polityki rozwoju. W sesji plenarnej prof. dr hab. Paweł Churski zaprezentował wystąpienie Partycypacja społeczna w diagnozowaniu i planowaniu rozwoju terytorialnego, w którym dzielił doświadczeniami z zastosowania narzędzia crowdmappingu (mapujklimat.terrifica.eu) w przygotowanie planu adaptacji do zmian klimatu dla Stowarzyszenia Metropolia Poznań. W sesji Terytorialne podejście do przeciwdziałania zmianom klimatu  zaprezentowane zostały dwa wystąpienia. Pierwszym z nich było wystąpienie zespołu w składzie prof. dr hab. Paweł Churski, dr hab. prof. UAM Katarzyna Fagiewicz, mgr inż. Patryk Kaczmarek; pod tytułem TeRRIFICA – innowacje społeczne w działaniach polityki regionalnej ukierunkowanej na adaptacje i przeciwdziałanie zmianom klimatu. Wystąpienie prezentowało doświadczenia związane z angażowaniem mieszkańców w tworzenie rozwiązań podczas korzystania z narzędzia crowdmappingu oraz spotkań tzw. ‘”living lab”, które mogą pomóc w przeciwdziałaniu i adaptacji zmian klimatu i mogą stanowić elementy polityk klimatycznych. Drugim wystąpieniem był referat dr. hab. prof. UAM Damiana Łowickiego Planowanie adaptacji do zmian klimatu na poziomie ponadlokalnym - przykłady z Wielkopolski. Profesor Damian Łowicki przedstawił doświadczenia w opracowaniu dwóch planów adaptacji do zmian klimatu (dla aglomeracji poznańskiej oraz kalisko-ostrowskiej) podkreślając również wykorzystanie narzędzi i doświadczeń z projektu TeRRIFICA w całym procesie.


29-31.08.2022 - Efekty projektu TeRRIFICA prezentowane na konferencji Międzynarodowej Unii Geograficznej w Meksyku

W dniach 29 – 31 sierpnia 2022 w Meksyku odbyła się konferencja Komisji Geografii Zarządzania Międzynarodowej Unii Geograficznej (IGU Commission Geography of Governance). Podczas tego wydarzenia zaprezentowane zostały wyniki projektu TeRRIFICA dotyczące kokreacji wokół adaptacji i mitygacji do zmian klimatu w postaci planu adaptacji do zmian klimatu dla aglomeracji poznańskiej.

Doświadczenia uzyskane w projekcie TeRRIFICA w związku z przygotowywanym planem adaptacji do zmian klimatu dla Stowarzyszenia Metropolia Poznań, stały się podstawą do wygłoszonego referatu na konferencji Komisji Geografii Zarządzania Międzynarodowej Unii Geograficznej w Mexico City. Proces przygotowania planu adaptacji zawierał w sobie między innymi wykorzystanie warsztatów z mieszkańcami w formie world cafe, narzędzia crowdmappingu (http://mapujklimat.terrifica.eu/) oraz danych przyrodniczych (obszary powodziowe, pokrycie terenu, dane spektralne) oraz ekspercką analizę istniejących dokumentów strategicznych oraz polityk. Plan adaptacji do zmian klimatu dla Metropolii Poznań został przygotowany przez zespół w składzie: dr. hab. Damian Łowicki, prof. UAM (koordynator prac), prof. dr hab. Paweł Churski, prof. dr hab. Andrzej Mizgajski, dr. hab. Katarzyna Fagiewicz, prof. UAM, dr Tomasz Herodowicz, dr Piotr Lupa, dr Kamil Jawgiel, mgr inż. Patryk Kaczmarek, mgr Adam Perz.

Zebrane doświadczenie zostało zaprezentowane w wystąpieniu “Co-creation for developing the local climate emergency responses – lessons from Poznań agglomeration in Poland” w panelu poświęconym odpowiedzi lokalnego zarządzania na kryzys klimatyczny. Poznański zespół projektu TeRRIFICA reprezentowany był przez profesora Pawła Churskiego (kierownika projektu w Polsce) oraz Patryka Kaczmarka.


30.05 - 1.06.2022 - VIII Spotkanie Partnerów Projektu TeRRFIFICA oraz obchody #EUGreenWeek w Poznaniu

W dniach od 30. maja do 1. czerwca 2022 r. odbyło się w Poznaniu ósme spotkanie partnerów projektu TeRRIFICA, podczas którego ponad 20 osób wymieniało się doświadczeniami ze współdziałania na rzecz adaptacji do zmian klimatu w 6. regionach Europy. W trakcie spotkania przedstawiciele regionów pilotażowych w kreatywny sposób przybliżali kolejne etapy współpracy z przedstawicielami szeroko rozumianego społeczeństwa obywatelskiego, biznesu, władz i nauki ukierunkowane na współopracowanie planów działań na rzecz klimatu dla wybranych hot-spotów.

Bez wątpienia jednym z ekscytujących momentów spotkania był wykład cenionego eksperta UNEP Jana-Gustava Strandeasen’a pt. The Agenda That Changed The World. W swoim wystąpieniu Jan-Gustav przybliżył proces kształtowania polityki zrównoważonego rozwoju na poziomie globalnym ze szczególnym odniesieniem się do wyzwań związanych ze zmianami klimatu i utratą bioróżnorodności. Wykład stanowił jedno z dwóch wydarzeń towarzyszących zorganizowanych przez UAM w Poznaniu w ramach obchodów europejskiego zielonego tygodnia – EUGreenWeek. Drugim z wydarzeń był zielony spacer ulicami Poznania w dniu 1. czerwca  - TeRRIFICA Green Walk -  poprowadzony ze Śródki wzdłuż rzeki Warty w kierunku Starego Rynku.


01.2022 - 07.2023 - DziałaMY dla klimatu!

"DziałaMY dla klimatu!" to projekt finansowany z Funduszy EOG (Program Aktywni Obywatele - Fundusz Regionalny), którego celem jest wzrost partycypacji obywatelskiej i społecznej młodzieży oraz zwiększenie zaangażowania osób młodych w polityki lokalne dot. zmian klimatu w samorządach Metropolii Poznań poprzez stworzenie 25 Szkolnych Klubów Młodego Obywatela i kompleksowe działania edukacyjne. Ważnym elementem kampanii będzie wykorzystanie narzędzia online "MAPUJ KLIMAT" (www.mapujklimat.terrifica.eu) uruchomionego w ramach projektu TeRRIFICA.

Zespół projektu "DziałaMY dla klimatu!" zbierze zgłoszenia w lokalne raporty mapowania klimatu (25 szt.), przekaże je do jednostek samorządu terytorialnego i rad młodzieżowych/osiedli/sołeckich jako wkład do przyszłej aktualizacji i monitorowania "Planu adaptacji do zmian klimatu" (wkład w kreowanie lokalnej polityki ochrony środowiska). Materiał ten będzie punktem wyjścia do sformułowania tezy podczas eko-Debaty oraz pomoże w kreowaniu projektów do eko-Budżetu Obywatelskiego.


22.04.2022 - Dzień Geografa 2022

Projekt TeRRIFICA stanowił istotną część obchodów Dnia Geografa, podczas których dr Piotr Lupa wygłosił referat pt. "MapujKlimat jako cyfrowe narzędzie włączania mieszkańców w zbieranie informacji geograficznej na temat skutków zmian klimatu. Wyniki projektu TeRRIFICA". W ramach wystąpienia przedstawione zostały m.in. wyniki crowdmappingu w zakresie skutków zmian klimatycznych odczuwanych przez mieszkańców we wszystkich regionach pilotażowych projektu. Drugim elementem wpisującym się w tegoroczną edycję Dnia Geografa były warsztaty dla studentów, które odbyły się 25.04.22. Ich celem było zidentyfikowanie oczekiwań społeczności studenckiej w zakresie zmian zagospodarowania otoczenia wydziałów w kierunku sprzyjającym adaptacji do zmian klimatu.


11.04.2022 - Wyniki projektu TeRRIFICA zaprezentowane podczas konferencji międzynarodowej „6th Conference on Urban e-Planning”, Uniwersytet Lisboński, Portugalia

W dniu 11 kwietnia 2022 r. zespół pracowników Wydziału Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej realizujący projekt TeRRIFICA wziął udział w międzynarodowej konferencji „6th Conference on Urban e-Planning” zorganizowanej w formule online przez Instytut Geografii i Planowania Przestrzennego Uniwersytetu Lizbońskiego. W wystapieniu zatytułowanym „Citizen science supporting climate action and adaptation policy.  Crowd-Mapping insights from six pilot regions within the TeRRIFICA project” przedstawiono dotychczasowe wyniki projektu w zakresie identyfikacji i mapowania miejsc, których zagospodarowanie przestrzenne może wzmacniać lub osłabiać odporność na zmiany klimatu.


04.03.-08.04.2022 - Wykłady otwarte - prof. Elias G. Carayannis

Profesor Elias G. Carayannis, profesor w obszarze innowacji, technologii i  przedsiębiorczości, dyrektor ds. badań w the European Union Research Center (EURC), George Washington University School of Business (GWSB)  oraz chief scientist w Fraunhofer Institute for Mechatronic Systems Design w Niemczech przeprowadził cykl spotkań na Wydziale Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej. Współpraca z prof. Carayannisem odbywała się w ramach projektu TeRRIFICA. Więcej informacji na ten temat znajduje się pod tym LINKIEM.


01.03.2022 - Ogólnopolska Konferencja Naukowa pt. „Uczelnie wyższe wobec wyzwań zrównoważonego rozwoju”

W ramach konferencji organizowanej przez Wydział Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego dr Joanna Morawska-Jancelewicz wygłosiła referat pt. "Ko-kreacja dla klimatu", podczas którego zaprezentowała cele i założenia projektu TeRRIFICA. Sprawozdanie z konferencji oraz jej program można znaleźć TUTAJ.


2021

25.11.2021 - Godzina dla Klimatu

Godzina dla Klimatu to inicjatywa Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu oraz Wydziału Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej UAM, która odbyła się 25 listopada 2021. Wydarzenie było skierowane przede wszystkim do nauczycieli i uczniów, którzy mogli podczas połączenia za pośrednictwem platformy MS Teams zadawać prof. Andrzejowi Mizgajskiemu różne pytania, także nietypowe i trudne, na temat klimatu i zachodzących w nim zmian. Było to kolejne wydarzenie organizowane przez członków zespołu TeRRIFICA, które stanowi istotny wkład w realizację idei uniwersytetu zaangażowanego, którego działania służą społeczeństwu.


11.09.2021 - TeRRIFICA na rodzinnym eco-festynie w Murowanej Goślinie

W sobotę 11 września 2021 roku zespół projektu TeRRIFICA wziął udział w rodzinnym eco-festynie w Murowanej Goślinie na osiedlu Zielone Wzgórza gdzie promował narzędzie do zbierania informacji o widzialnych i odczuwalnych zmianach klimatu “Mapujklimat”. Obecność naszych pracowników odbyła się na zaproszenie Stowarzyszenia “Wspólna Przyszłość” i przy wsparciu Akademickiego Koła Naukowego Gospodarki Przestrzennej.


23-24.06.2021 - TeRRIFICA reprezentowana na konferencji Międzynarodowej Unii Geograficznej w Poznaniu

Patryk Kaczmarek reprezentował polski zespół projektu TeRRIFICA na konferencji Komisji Geografii Zarządzania Międzynarodowej Unii Geograficznej  (IGU) “New Challenges Of Local Governance In Times Of Uncertainty And Complexity. Annual Conference.” Zaprezentowane zostało wystąpienie pod tytułem: “Engaging citizens in climate change adaptation and mitigation. A case study of Poznan Metropolitan Area” które skupiało się na doświadczeniach poznańskiego zespołu z opracowywania planu adaptacji do zmian klimatu dla Metropolii Poznań.


18.06.2021 - Spotkanie z Ambasador Wielkiej Brytanii

Spotkanie z JE Anną Louise Clunes – Ambasador  Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej w Polsce w towarzystwie Konsula Honorowego Włodzimierza Walkowiaka odbyło się w Hotelu Mercure na zaproszenie Ambasady Brytyjskiej w Polsce. W trakcie rozmów poruszono zagadnienia dotyczące pracy naukowej naszego Uniwersytetu oraz aktywności studenckiej, uwzględniając zwłaszcza działalność poznańskiego ośrodka geograficznego reprezentowanego na spotkaniu zarówno przez geografów fizycznych jak i społeczno-ekonomicznych. Dużym zainteresowaniem Ambasador cieszyły się projekty realizowane na naszym Uniwersytecie,  w tym projekt TeRRIFICA, którego założenia mieli okazję przedstawić członkowie polskiego zespołu: prof. dr hab. Paweł Churski, dr Joanna Morawska-Jancelewicz oraz mgr inż. Patryk Kaczmarek.

Więcej szczegółów dotyczących spotkania można znaleźć TUTAJ.


06-07.05.2021 - Szkoła Letnia TeRRIFCA #NaszKlimat2030 – Dni Planisty 2021

W dniach 6-7 maja 2021 roku odbyła się pierwsza część Szkoły Letniej TeRRIFICA #NaszKlimat2030 w ramach Dni Planisty: Środowisko-klimat-przestrzeń organizowanych przez Akademickie Koło Naukowe Gospodarki Przestrzennej. Pierwszego dnia spotkania studenci oraz doktoranci z całej Polski mieli okazję zaprezentować swoje wystąpienia naukowe dotyczące klimatu, środowiska i przestrzeni. Drugiego dnia zapisani uczestnicy wzięli udział w warsztatach realizowanych przez polski zespół TeRRIFICA, które polegały na tworzeniu w miejscu negatywnie klimatycznych hot-spotów, miejsc bardziej przyjaznych. Po części teoretycznej i kreatywnej użytkownicy przenieśli się do wirtualnego świata przy pomocy aplikacji Arkio. Wypracowane koncepcje oraz wizje z warsztatów będą kontynuowane na kolejnej części Szkoły Letniej. Więcej informacji oraz nagrania z wydarzenia można znaleźć TUTAJ.


26.03.2021 - Konferencja prasowa informująca o inicjatywie opracowania Planu Adaptacji do Zmian Klimatu Metropolii Poznań

W konferencji wzięli udział m.in. Prezydent Poznania Jacek Jaśkowiak, rektor UAM prof. Bogumiła Kaniewska, wicestarosta poznański Tomasz Łubiński oraz zespół pracowników naszego Wydziału realizujący projekt TeRRIFICA. Celem konferencji było poinformowanie przedstawicieli lokalnych i regionalnych mediów o podjętej inicjatywie, co z pewnością pomoże dotrzeć do jeszcze większej liczby mieszkańców gmin Metropolii Poznań, których aktywny udział ma kluczowe znaczenie dla realizacji przedsięwzięcia. Więcej informacji o wydarzeniu jest dostępnych tutaj.


26.02.2021 - Wspieramy opracowanie Planu Adaptacji do Zmian Klimatu Metropolii Poznań

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza zawarł ze Stowarzyszeniem Metropolia Poznań porozumienie w celu nawiązania wielokierunkowej współpracy Stron dla realizacji badań naukowych dotyczących priorytetowych zagadnień związanych z planowaniem i realizacją polityki rozwoju obszaru gmin Stowarzyszenia Metropolia Poznań.

Zespół TeRRIFICA wraz z pracownikami Zakładu Geografii Kompleksowej przystąpi do prac badawczych niezbędnych do przygotowania Planu Adaptacji do zmian Klimatu Metropolii Poznań. Realizacja przyjętego planu badań przewiduje m.in. organizację warsztatów konsultacyjnych w każdej gminie Stowarzyszenia Metropolia Poznań, które będą realizowane zgodnie z podejściem żywych laboratoriów (living labs) przy zastosowaniu techniki World Cafe. W ramach włączania i aktywizacji mieszkańców oraz innych grup partnerów z otoczenia społeczno-gospodarczego przewiduje się  również pełne wykorzystanie dotychczasowych efektów projektu TeRRIFICA, w tym narzędzia mapujklimat.terrifca.eu.


19.01.2021 - film promujący akcję Mapuj Klimat!

Polski zespół projektu przygotował krótki film wpisujący się w kampanię promującą akcję Mapuj Klimat! Chcemy w ten sposób dotrzeć do szerokiego grona odbiorców, którym nie są obojętne skutki zmian klimatycznych odczuwanych w aglomeracji poznańskiej i zachęcić ich do aktywnego uczestnictwa w badaniu, którego celem jest m.in. identyfikacja miejsc o szczególnej intensywności występowania negatywnych zjawisk związanych z klimatem.


2020

21.12.2020 - Młodzieżowy Kongres Klimatyczny 2020 w Poznaniu

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu od 2018 r. pełni  rolę organizatora Młodzieżowego Kongresu Klimatycznego – wydarzenia adresowanego do uczniów szkół ponadpodstawowych. Kongres stanowi doskonałą okazję do wymiany poglądów oraz poszerzenia przez młodzież wiedzy na temat ekologii, ze szczególnym uwzględnieniem kwestii klimatycznych.

Ze względu na pandemię wirusa SARS-CoV-2 oraz związane z tym obostrzenia, Młodzieżowy Kongres Klimatyczny 2020 odbył się w formacie online. Nagrane wystąpienia ekspertów zostały udostępnione szkołom w formie on-line i stanowią interesujący materiał dydaktyczny.

W ramach wydarzenia prof. Andrzej Mizgajski reprezentujący zespół projektowy TeRRIFICA przygotował wykład, w którym omówił problem zmian klimatu w skali globalnej i lokalnej oraz zidentyfikował wyzwania istotne dla regionu Aglomeracji Poznańskiej. Istotną częścią jego wystąpienia było zwrócenie uwagi na rozwiązania oparte na przyrodzie (ang. nature-based solutions), których wdrażanie na terenach zurbanizowanych może istotnie wspomóc adaptację do zmian klimatu oraz poprawić podaż usług ekosystemowych. Ważnym elementem wykładu było wyjaśnienie celów projektu TeRRIFCA oraz działań podejmowanych w celu mapowania efektów zmian klimatu z wykorzystaniem narzędzia #MapujKlimat (mapujklimat.terrifica.eu).


18.11.2020 - 4th APUCEN Summit „Sustainable Community Engagement Partnership without Boundaries”

Podczas tej międzynarodowej konferencji organizowanej przez Asian Pacific Public Engagement Network z siedzibą w Malezji prof. Paweł Churski oraz dr Joanna Morawska-Jancelewicz prezentowali projekt TeRRIFICA, a także działania Wydziału Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej UAM w zakresie rozwoju innowacji społecznych, wspierania ko-kreacji i zrównoważonego rozwoju w regionie w ramach prezentacji „Creating Opportunities for all”. Sesję prowadził Norbert Steinhaus koordynator projektu TeRRIFICA, który zachęcał do włączenia się do tej akcji także przedstawicieli innych projektów finansowanych w programie Horyzont 2020 dotyczących zaangażowania mieszkańców w tworzenie nowych rozwiązań odpowiadających na aktualne wyzwania globalne.


14.11.2020 - Mapuj Klimat! Bądź Aktywny! Poznański Festiwal Nauki i Sztuki 2020

Materiał przedstawia podstawowe informacje na temat zmian klimatu oraz ich skutków dla człowieka i przyrody w ujęciu globalnym i lokalnym. Wiele przykładów pochodzi z terenu Aglomeracji Poznańskiej i samego Poznania. Kontekst filmu stanowi międzynarodowy projekt społeczny TeRRIFICA realizowany w sześciu regionach pilotowych w Europie, w tym w Aglomeracji Poznańskiej. Celem tego projektu jest wzmocnienie współdziałania w społeczeństwie na rzecz przeciwdziałania zmianom klimatu i adaptacji oraz współtworzenie rozwiązań lokalnych problemów klimatycznych. Przesłaniem filmu jest konieczność zaangażowania się wszystkich grup społecznych w działania na rzecz klimatu. W przypadku Aglomeracji Poznańskiej jest to możliwe poprzez korzystanie z narzędzia „Mapuj Klimat” (mapujklimat.terrifica.eu) dającego możliwość identyfikacji miejsc, w których są odczuwalne efekty zmian klimatu.

Film został przygotowany w formie wykładu popularnonaukowego zaprezentowanego w ramach Poznańskiego Festiwalu Nauki i Sztuki 2020.


14-15.10.2020 - CITIZEN SCIENCE CONFERENCE

Międzynarodowa konferencja organizowana przez Global University Network of Innovation odbywa się co dwa lata i dotyczy wyzwań z jakimi współcześnie mierzą się uczelnie. Ostatnia była poświęcona roli uczelni we wdrażaniu celów zrównoważonego rozwoju ONZ. Było to najprawdopodobniej jedno z ostatnich dużych międzynarodowych wydarzeń, które zdążyły odbyć się przed już wiszącą nad Europą pandemią. Projekt TeRRIFICA był przedmiotem sesji pt. “Visions of European Climate Landscapes for 2030: Developing Climate Change Adaptation Scenarios in TeRRIFICA Summer Schools”.

Efektem konferencji jest deklaracja, którą można pobrać tutaj. W sesji udział wzięli: Norbert Steinhaus (WILA Bonn, Germany), Tanja Adnadevic (CPN, Serbia), Karin Bokop (Science Shop Vechta/Cloppenburg, Germany), Minerva Campos (Barcelona Metropolitan Area, Spain), Marta Cayetano and Núria Jové (Catalan Association of Public Universities & GUNi, Spain), Joanna Morawska-Jancelewicz (UAM), Kate Sposab (Maxim Tank Belarusian State Pedagogical University, Belarus).


15.10.2020 - The 6th International (virtual) Workshop on UI Green Metric World University Rankings: "Universities' Responsibility for Sustainable Development Goals and World's Complex Challenges"

Podczas konferencji założenia projektu TeRRIFICA prezentowała dr Joanna Morawska-Jancelewicz w ramach prezentacji zatytułowanej: Development of Co-creative and Co-designed Educational and Research Activities Supporting the Implementation of SDGs With A Focus on Climate Actions. Konferencja organizowana była przez irański University of Zanjan oraz przez UIGreen Metrics – indonezyjską organizację, która tworzy ranking uczelni w zakresie ich polityki zrównoważonego i „zielonego" rozwoju. Celem konferencji była wymiana dobrych praktyk i doświadczeń na polu wdrażania celów zrównoważonego rozwoju na poziomie badań, programów kształcenia, trzeciej misji, czy programów inwestycyjnych uczelni.


01.10.2020 - Razem dla klimatu

W październikowym numerze czasopisma Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu “Życie Uniwersyteckie” prof. Paweł Churski i dr Piotr Lupa opowiedzieli o projekcie TeRRIFICA oraz o narzędziu do mapowania zmian klimatu MapujKlimat (mapujklimat.terrifica.eu). Ważną część wywiadu stanowi zaprezentowanie przyszłych działań w ramach projektu, które będą się skupiały na włączaniu społeczeństwa we wspólne wypracowywanie rozwiązań pozwalających adaptować się do zmian klimatu, lub próbować je łagodzić.


04.09.2020 - ESOF 2020, EuroScience Open Forum

ESOF to jedna z największych i najbardziej rozpoznawalnych konferencji poświęconych promocji nauki, jej społecznego wpływu oraz innowacyjnych form współpracy z otoczeniem.

Podczas sesji dr Joanna Morawska-Jancelewicz wzięła udział w sesji zatytułowanej "Bottom-up climate actions − urgent need or utopian structure?", w której prezentowała dotychczasowe efekty wdrażania działań projektu TeRRIFICA w Aglomeracji Poznańskiej ze szczególnym uwzględnieniem pierwszych rezultatów mapowania efektów zmian klimatu z wykorzystaniem innowacyjnego narzędzia “Mapuj Klimat” (mapujklimat.terrifica.eu). W sesji wzięli udział także: Norbert Steinahus (lider projektu); Dobrivoje Lale Eric z serbskiego Centrum Promocji Nauki oraz Marta Cayetano de Giralt z ACUP (stowarzyszenie uczelni katalońskich - Catalan Association of Public Universities) z Barcelony.


01.08.2020 - Nowe filmy o projekcie TeRRIFICA i o zagadnieniach zmian klimatu

Polski zespół projektu TeRRIFICA przygotował trzy nowe filmy promujące projekt TeRRIFICA oraz mapowanie efektów zmian klimatu przy pomocy narzędzia mapujklimat.terrifica.eu. Poniżej przedstawiamy ich krótki opis, zachęcamy do oglądania i dalszego udostępniania. Kampanię promocyjną narzędzia prowadzimy na naszych profilach w serwisach społecznościowych na Twitterze, Facebooku oraz Instagramie. Zapraszamy do śledzenia, udostępniania i komentowania naszych wpisów a także do włączenia się w akcję "Mapuj Klimat Challenge".

Zmiany klimatu wokół nas. Teoria, praktyka, TeRRIFICA

Film przedstawia podstawowe informacje na temat zmian klimatu oraz ich skutków dla człowieka i przyrody. Kontekst filmu stanowią działania realizowane w Europie i Aglomeracji Poznańskiej w ramach projektu TeRRIFICA, którego głównym celem jest wzmocnienie współdziałania w społeczeństwie na rzecz przeciwdziałania zmianom klimatu i adaptacji oraz współtworzenie rozwiązań lokalnych problemów klimatycznych.

Siła tłumu, czyli jak mapować klimat w projekcie TeRRIFICA

Oglądając film dowiedzą się Państwo w jaki sposób wziąć udział w akcji mapowania zmian klimatu w Aglomeracji Poznańskiej wykorzystując narzędzie „Mapuj Klimat” (mapujklimat.terrifica.eu). Krok po kroku omawiamy funkcje i możliwości oferowane przez interaktywną mapę efektów zmian klimatu opracowywaną w ramach naszego projektu.

Mapuj Klimat Challenge! Razem dla klimatu w Aglomeracji Poznańskiej!

Film przedstawia informacje o projekcie TeRRIFICA i narzędziu "Mapuj Klimat" (mapujklimat.terrifica.eu). Inicjuje naszą kampanię promującą wykorzystanie narzędzia przez użytkowników Internetu w oparciu o schemat nominowania kolejnych osób, instytucji, organizacji do wzięcia udziału w akcji mapowania zmian klimatu.


7.07.2020 - Wywiad w Radiu Afera na temat projektu TeRRIFICA i narzędzia "MapujKlimat"

W dniu 7.07.2020 po godzinie 18:00 na antenie Radia Afera można było wysłuchać na żywo wywiadu udzielonego przez prof. Pawła Churskiego. Wywiad dotyczył realizowanego na naszym Wydziale projektu TeRRIFICA, ze szczególnym uwzględnieniem narzędzia do crowdmappingu: MapujKlimat.

Radio Afera jest radiem studenckim, realizowanym przez studentów dla studentów od 1991 roku na Politechnice Poznańskiej.


30.06.2020 - II Regionalne Warsztaty Konsultacyjne na temat wykorzystania innowacyjnego narzędzia „Mapuj Klimat” w Aglomeracji Poznańskiej

Pracownicy Zakładu Studiów Regionalnych i Lokalnych oraz Zakładu Geografii Kompleksowej zorganizowali kolejne spotkanie konsultacyjne w ramach projektu TeRRIFICA - Territorial RRI Fostering Innovative Climate Action (Odpowiedzialne badania i innowacje zorientowane terytorialnie i wspierające innowacyjne działania na rzecz klimatu).

W warsztatach udział wzięli przedstawiciele Koalicji ZaZieleń Poznań i Kolektywu Kąpielisko, Stowarzyszenia Centrum Promocji Ekorozwoju, Stowarzyszenia Ekologiczne Puszczykowo, Stowarzyszenia Metropolia Poznań, Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego, Urzędu Miasta Poznania, Akademickiego Koła Naukowego Gospodarki Przestrzennej i Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Tematem warsztatów online było wykorzystanie innowacyjnego narzędzia do mapowania efektów zmian klimatu w Aglomeracji Poznańskiej i pozostałych pięciu regionach pilotowych w Europie (więcej informacji na mapujklimat.terrifica.eu) oraz określenie możliwości dotarcia z narzędziem do potencjalnych odbiorców.

Podczas spotkania organizatorzy omówili funkcjonalność narzędzia „Mapuj Klimat” opracowanego w formie geoankiety bazującej na tzw. crowd-mappingu - podejściu partycypacyjnym polegającym na zbieraniu informacji generowanych przez społeczeństwo (tłum) w celu rozwiązania przyjętego problemu badawczego.

W czasie dyskusji uczestnicy podali szereg rozwiązań umożliwiających lepszą promocję narzędzia i zmotywowanie mieszkańców naszego regionu do wzięcia udziału w mapowaniu. Zidentyfikowano też kolejne organizacje i instytucje oraz kanały informacyjne, za pomocą których można rozpowszechnić działania projektowe w Aglomeracji Poznańskiej.


17-19.01.2020 – TeRRIFICA reprezentowana na Seminarium GAP w Zakopanem – Kolegium Gospodarki i Administracji Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

W dniach 17-19 stycznia 2020 r. w Zakopanem odbyło się 50, Jubileuszowe Seminarium GAP organizowane przez Kolegium Gospodarki i Administracji Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, w którym na zaproszenie Organizatorów wziął udział prof. dr hab. Paweł Churski reprezentując Zespół Projektu TeRRIFICA.

W Panelu Kryzys klimatyczny a ekonomia: ile warta jest przyszłość? udział wziął m.in. były Przewodniczący Parlamentu Europejskiego, Polski Eurodeputowany prof. dr hab. Jerzy Buzek. W toku dyskusji wskazano na współczesne wyzwania wynikające z zachodzących w coraz większej skali i z coraz większą częstotliwością zmian klimatycznych. Podkreślano z jednej strony potrzebę intensyfikacji działań na poziomie politycznym Unii Europejskiej oraz poszczególnych państw członkowskich, a z drugiej strony zwiększania zaangażowania oraz świadomości obywateli. W tym kontekście Projekt TeRRIFICA stanowił bardzo dobry przykład działań angażujących społeczeństwo na rzecz działań ukierunkowanych na ograniczanie i przeciwdziałanie zmianom klimatu.

W Jubileuszowym 50 Seminarium GAP wzięło udział ponad 150 pracowników naukowych i studentów. Wszyscy otrzymali materiały promocyjne dotyczące projektu TeRRIFICA i mieli okazję wysłuchać informacji na temat założeń i realizacji projektu.


2019

Informacja o aktywnościach podejmowanych w ramach projektu w roku 2019 dostępna jest TUTAJ.