Repozytorium publikacji Dra Jędrzeja Gadzińskiego

„Umarłych wieczność dotąd trwa,
dokąd pamięcią im się płaci”

(W. Szymborska)

Te słowa polskiej Noblistki legły u podstaw opracowania i udostępnienia na stronie Wydziału repozytorium prac naszego przedwcześnie zmarłego Kolegi, dra Jędrzeja Gadzińskiego (1985-2020). Dr Gadziński był związany z naszym Wydziałem od 2004 roku, najpierw jako student dwóch kierunków: gospodarka przestrzenna (specjalność rozwój regionalny) i geografia (specjalność kształtowanie środowiska przyrodniczego), a potem jako doktorant i pracownik Zakładu Geografii Ekonomicznej (wcześniej Zakładu Polityki Regionalnej i Integracji Europejskiej). Rozprawę doktorską pt. „Funkcjonowanie lokalnego systemu transportowego na tle współczesnych procesów urbanizacyjnych w aglomeracji poznańskiej” napisał pod kierunkiem prof. dra hab. Tadeusza Stryjakiewicza (publiczna obrona odbyła się w 2013 r; rozprawa została wyróżniona i opublikowana w tym samym roku). Jego główne zainteresowania naukowe obejmowały problematykę transportu miejskiego i regionalnego, jego wpływu na środowisko przyrodnicze oraz wyzwań związanych z procesami urbanizacyjnymi w polskich miastach. Był niezwykle uzdolnionym i aktywnym pracownikiem naukowym i dydaktycznym, laureatem wielu nagród i wyróżnień, kierownikiem i uczestnikiem kilku grantów badawczych, ekspertem Narodowego Centrum Nauki, członkiem licznych stowarzyszeń i organizacji naukowych, autorem kilkudziesięciu wysoko punktowanych i często cytowanych artykułów i rozdziałów w monografiach oraz ekspertyz naukowych i praktycznych. Był przy tym niezwykle życzliwym Kolegą, zawsze chętnym do niesienia pomocy innym.

Odszedł przedwcześnie, przegrywając walkę z nowotworem, ale to co w swym krótkim życiu zdążył stworzyć zasługuje na upowszechnienie i trwałą pamięć. Znajdująca się w repozytorium spuścizna Jego dorobku może być cenną inspiracją dla przyszłych badań w zakresie geografii transportu, polityki transportowej oraz problemów współczesnej urbanizacji.

Stypendium dla Jonasza i Jeremiasza

WYKAZ PUBLIKACJI

2020

Kołsut, B., Gadziński, J., Stryjakiewicz, T. 2020. Ułomności statystyki motoryzacji w Polsce i ich konsekwencje dla badań geograficznych. Przegląd Geograficzny, 92(2), s. 227-245.


2019

Radzimski A., Gadziński J., 2019 – Travel behaviour in post-socialist city. European Spatial Research and Policy, 26: 43-60.

Gadziński J., Goras E. (red.), 2019 – Transport i mobilność miejska. Raport o stanie polskich miast, Instytut Rozwoju Miast i Regionów, Warszawa.


2018

Gadziński J., 2018 – Perspectives of the use of smartphones in travel behaviour studies: findings from a literature review and a pilot study. Transportation Research Part C: Emerging Technologies, 88, s. 74-86.

Bul R., Gadziński J., 2018 – Koncepcja poprawy funkcjonowania transportu zbiorowego na Świerczewie jako element zabezpieczenia potrzeb transportowych mieszkańców. [W:] Tomaszyk M. (red.), Bezpieczeństwo  w lokalnym transporcie publicznym na przykładzie  Aglomeracji Poznańskiej – podejście interdyscyplinarne. Wydawnictwo Naukowe Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Poznań: 235-252


2017

Gadziński J., 2017 – Wykorzystanie telefonów komórkowych w badaniach zachowań transportowych ludności. Prace Komisji Geografii Komunikacji PTG, 20, 4: 7-19.

Gadziński J., Bul R., 2017 – Planowanie przebiegu linii transportu zbiorowego w oparciu o kryterium dostępności. Przegląd Komunikacyjny, 4: 2-7.

Stryjakiewicz T., Kudłak R., Gadziński J., Kołsut B., Dyba W., Kisiała W., 2017 – Czasoprzestrzenna analiza rynku samochodów osobowych w Polsce. Prace Komisji Geografii Przemysłu PTG, 31, 3: 64-79.

Kudłak R., Kisiała W., Gadziński J., Dyba W., Kołsut B., Stryjakiewicz T.,  2017 – Społeczno-ekonomiczne i przestrzenne uwarunkowania popytu na nowe samochody w Polsce. Studia Regionalne i Lokalne, 68: 119-139.

Kisiała W., Kudłak R., Gadziński J., Dyba W., Kołsut B., Stryjakiewicz T., 2017 -  An attempt to model the demand for new cars in Poland and its spatial differences. Economics and Business Review, 3(17), 4: 111-127.

Gadziński J., 2017 – Transport osobowy w przestrzeni miejskiej Poznania. [W:] Dostępność transportowa w Poznaniu, Ratajczak W., Gadziński J. (red.), Zakład Graficzny UAM, Poznań: 59-84,

Gadziński J., 2017 – Dostępność transportu publicznego w aglomeracji poznańskiej w 2014 r. [W:] Dostępność transportowa w Poznaniu, Ratajczak W., Gadziński J. (red.), Zakład Graficzny UAM, Poznań: 140-158

Gadziński J. 2017 – Współczesne wyzwania komunikacyjne polskich miast. Przegląd  Planisty, 1: 4-6.


2016

Gadziński J., Radzimski A. , 2016 – The first rapid tram line in Poland: how has it affected travel behaviours, housing choices and satisfaction, and apartment prices? Journal of Transport Geography, 54: 451-463.

Rychlewski J., Bul R., Gadziński J., 2016 – Kierunki i standardy planowania metropolitalnego systemu transportu. [W:] Integracja planowania przestrzennego w Metropolii Poznań – problemy, metody, osiągnięcia, Mikuła Ł. (red.), Biblioteka Aglomeracji Poznańskiej Nr 27, Wydawnictwo Naukowe Bogucki, Poznań: 87-111,

Gadziński J., 2016 – Organizacja transportu publicznego [W:] Koncepcja kierunków rozwoju przestrzennego Metropolii Poznań, Kaczmarek T., Mikuła Ł. (red.), Centrum Badań Metropolitalnych UAM, Poznań: 135-144,

Gadziński J., 2016 – Wpływ dostępności transportu publicznego na zachowania transportowe mieszkańców – przykład aglomeracji poznańskiej. Prace Komisji Geografii Komunikacji PTG, 19, 1: 31-42.

Radzimski A., Gadziński J., 2016 – Jak transport publiczny wpływa na kształtowanie się rynku nieruchomości? Przykład Poznańskiego Szybkiego Tramwaju. Prace Komisji Geografii Komunikacji PTG, 19, 3: 34-45.

Gadziński J., 2016 – Wprowadzenie. Prace Komisji Geografii Komunikacji PTG, 19, 3: 5-6.


2015

Gadziński J., 2015 – Systemy BRT – szansa na rozwiązanie problemów transportowych polskich miast? Transport Miejski i Regionalny, 8: 21-27

Pawelec M., Gadzińska J., Gadziński J. , 2015 – Trąd i jego postrzeganie na przestrzeni dziejów. Annales Missiologici Posnanienses, 20: 71-88.

Gadziński J., 2015 - The impact of local transport systems on green infrastructure – policy versus reality. The case of Poznan, Poland. Urbani izziv, 26: 65-S83.


2014

Gadziński J., 2014. Wpływ polityki Unii Europejskiej na modernizację infrastruktury transportowej Poznania i innych największych polskich miast. Biuletyn Rozwój Regionalny i Polityka Regionalna, 13, s. 123-142.

Gadziński J., 2014. The impact of EU policies on the modernization of transport infrastructure in Poznań and other major Polish cities. [W:] P. Churski, T. Stryjakiewicz (red.), Poznań – an attempt to assess changes during 10 years of membership in the European Union. Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań.

Gadziński J., 2014. Contemporary urbanisation processes and local transport systems in Polish agglomerations. IGU 2014 Book of Abstracts, Kraków.


2013

Gadziński J., 2013. Funkcjonowanie lokalnego system transportowego na tle współczesnych procesów urbanizacyjnych. Przykład aglomeracji poznańskiej. Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań, ISBN: 978-83-7986-004-0

Macias A., Gadziński J., 2013. Assessment of road transport environmental impact as illustrated by a metropolitan area. Polish Journal of Environmental Studies, 22, 6, s. 1749-1758.


2012

Gadziński J., 2012. Ocena negatywnych oddziaływań transportu drogowego na środowisko przyrodnicze. Przegląd Komunikacyjny, 1, s. 14-19.

Gadziński J., 2012. Dostępność transportu publicznego w aglomeracji poznańskiej. [W:] Rosik P., Wiśniewski R. (red.), Dostępność i mobilność w przestrzeni. IGiPZ PAN, Warszawa, s. 185-195.

Gadziński J., 2012. Lokalizacja przystanków a konkurencyjność transportu publicznego w aglomeracji poznańskiej. [W:] Szymczak M. (red.), Transport publiczny w aglomeracji poznańskiej – propozycje usprawnień. Biblioteka Aglomeracyjna, 9. Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań, s. 69-90.

Gadziński J., 2012. Sieć transportu publicznego. [W:] Kaczmarek T. (red.), Studium uwarunkowań rozwoju przestrzennego Aglomeracji Poznańskiej. Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań, s. 116-119.

Gadziński J., 2012. Rozmieszczenie przystanków transportu publicznego. [W:] Kaczmarek T. (red.), Studium uwarunkowań rozwoju przestrzennego Aglomeracji Poznańskiej. Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań. s. 120-125.

Gadziński J., 2012. Czas podróży transportem publicznym. [W:] Kaczmarek T. (red.), Studium uwarunkowań rozwoju przestrzennego Aglomeracji Poznańskiej. Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań. s. 126-129.

Gadziński J., 2012. Konkurencyjność transportu publicznego i indywidualnego. [W:] Kaczmarek T. (red.), Studium uwarunkowań rozwoju przestrzennego Aglomeracji Poznańskiej. Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań. s. 130-131.

Gadziński J., 2012. Dostępność i konkurencyjność regionalnego transportu publicznego w województwie mazowieckim. Report na potrzeby Programu rozwoju i modernizacji technologicznej transportu szynowego w województwie mazowieckim, wykonany dla Mazowieckiego Biura Planowania Przestrzennego, Poznań, Warszawa.


2011

Gadziński J., Męczyński M., 2011. Investing in sustainable urban development in Poland. Territorial diagnosis of competitiveness of urban areas in Poland. Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań, ISBN: 978-83-62662-70-8.

Majewski B., Gadziński J., Beim M., 2011. Jakość i rozmieszczenie przystanków nocnego transportu publicznego w Poznaniu. AUTOBUSY – Technika, Eksploatacja, Systemy Transportowe, 11, s. 24-29.

Gadziński J., 2011. Rozwój transportu drogowego jako zagrożenie dla środowiska przyrodniczego – przykład aglomeracji poznańskiej. Journal of Ecology and Health, 4, s.165-175.

Aronietis R., Pauwels T., Vanelslander T., Gadziński J., Golędzinowska A., Wasil R., 2011. Port hinterland connections: a comparative study of Polish and Belgian cases. Procedia – Social and Behavioural Sciences, 20, s. 59-68.

Gadziński J., Beim M., Majewski B., 2011. Organizacja i dostępność nocnego lokalnego transportu zbiorowego w Poznaniu. AUTOBUSY – Technika, Eksploatacja, Systemy Transportowe, 5, s. 24-30.

Rakower R., Łabędzki J., Gadziński J., 2011. Konkurencyjność ruchu rowerowego w przestrzeni miejskiej. Transport Miejski i Regionalny, 2, s. 31-38.

Gadziński J., Męczyński M., 2011. Investing in urban sustainable development in Poland. Risks and opportunities for Urban Development Funds. Report dla Europejskiego Banku Inwestycyjnego w ramach programu STAREBEI, Poznań, Luksemburg.

Aronietis R., Gadziński J., Golędzinowska A., Pauwels T., Vanelslander T., Wasil R., 2011. Improving port hinterland connection capacity: a comparative study of Polish and Belgian cases. ERSA conference papers, Barcelona.


2010

Gadziński J., 2010. Ocena dostępności komunikacyjnej przestrzeni miejskiej na przykładzie Poznania. Biuletyn Rozwój Regionalny i Polityka Regionalna, 13. Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań, ISBN: 978-83-62662-36-4.

Beim M. , Gadziński J, 2010. Regionalne przewozy kolejowe w województwie kujawsko-pomorskim w świetle oczekiwań mieszkańców i pasażerów. Przegląd Komunikacyjny, 11/12, s. 12-17.

Beim M., Gadziński J., 2010. Preferencje transportowe mieszkańców województwa kujawsko-pomorskiego. Technika Transportu Szynowego, 4, s. 3-9.

Gadziński J., Beim M., 2010. Dostępność czasowa celów podróży przy dojazdach lokalnym transportem publicznym w Poznaniu. Transport Miejski i Regionalny, 3, s. 9- 13.

Beim M., Gadziński J., 2010. Badania satysfakcji pasażerów przewoźnika Arria PCC w Polsce. Transport Miejski i Regionalny, 2, s. 2-11.

Gadziński J., 2010. Zastosowanie technik geoinformacyjnych do wyznaczania dostępności komunikacyjnej przestrzeni – przykład Tczewa. [W:] Tarkowski M., Mazurek J. (red.), Wybrane problemy rozwoju lokalnego w Polsce Północnej. Gdańsk, Pelpin, s. 65-77.

Męczyński M., Gadziński J., Konecka-Szydłowska B., 2010. Poziom rozwoju społeczno-gospodarczego i klasyfkacja małych miast w Wielkopolsce. Ekspertyza przygotowana na potrzeby aktualizacji Strategii rozwoju województwa wielkopolskiego do 2020 roku, Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego, Poznań.

Gadziński J., Beim M., 2010. Public transport accessibility in Poznań. [W:] Schrenk M., Popovic V., Zeile P. (red.), Cities for everyone. Liveable, Healthy, Prosperous – promising vision or unrealistic fantasy? Competence Center of Urban and Regional Planning, Wiedeń, s. 581-590.


2009

Gadziński J., Beim M., 2009. Ewaluacje węzłów przysiadkowych poznańskiego lokalnego transportu publicznego. Transport Miejski i Regionalny, 9, s. 18-24.

Gadziński J., Beim M., 2009. Dostępność przestrzenna lokalnego transportu publicznego w Poznaniu. Transport Miejski i Regionalny, 5, s. 10-16.

Ratajczak W., Beim M., Gadziński J., Rakower R., Majewski B., Łabędzki J, Jakubowicz A., Ciążela J. i in., 2009. Transport publiczny – konkurencyjność względem transportu samochodowego i rowerowego na terenie miasta Poznania. Raport w ramach programu "Akademicki i naukowy Poznań", Miasto Poznań, Poznań.