„Ktoś tutaj był, a potem nagle
zniknął i uporczywie go nie ma…”

Wisława Szymborska


Z głębokim żalem i niedowierzaniem, poruszeni ogromem tragedii, informujemy, że w dniu 31 sierpnia 2021 r. zginął tragicznie nasz nieodżałowany Kolega i Przyjaciel

dr inż. Bartosz Wojtyra,

adiunkt naukowo-dydaktyczny w Zakładzie Geografii Rolnictwa i Wsi (wcześniej Zakład Gospodarki Żywnościowej i Wsi) Wydziału Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej UAM, sekretarz Unii Uczelni na Rzecz Rozwoju Kierunków Studiów w Zakresie Gospodarowania Przestrzenią.

Dr inż. Bartosz Wojtyra urodził się 10 maja 1989 r. w Jarocinie. Szkołę podstawową i gimnazjum ukończył w Kotlinie. W 2008 r. ukończył z wyróżnieniem I Liceum Ogólnokształcące im. Tadeusza Kościuszki w Jarocinie w klasie o profilu matematyczno-geograficznym. Brał udział w finale wojewódzkim ogólnopolskiej Olimpiady Geograficznej. W październiku 2008 r. rozpoczął 3,5-letnie stacjonarne studia inżynierskie na Wydziale Melioracji i Inżynierii Środowiska Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu na kierunku gospodarka przestrzenna i od tego czasu mieszkał w Poznaniu. Obronił pracę inżynierską pt. „Analiza potencjału rozwojowego gminy Stęszew dla potrzeb gospodarki przestrzennej”, której promotorem była prof. dr hab. Beata Raszka. W czasie studiów inżynierskich piastował funkcję starosty roku oraz był współzałożycielem Koła Naukowego Gospodarki Przestrzennej UP. W 2011 r. otrzymał nagrodę Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego za dobre wyniki w nauce oraz zaangażowanie organizacyjne. W 2012 r. rozpoczął stacjonarne studia magisterskie na Wydziale Nauk Geograficznych i Geologicznych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu na kierunku gospodarka przestrzenna, specjalność: planowanie przestrzenne, które ukończył w 2014 r. obroną pracy pt. „Ocena polityki przestrzennej gminy Kotlin w latach 2003-2013”, promotorem była dr hab. prof. UAM Anna Kołodziejczak. Tego samego roku rozpoczął studia doktoranckie na Wydziale Nauk Geograficznych i Geologicznych UAM  i w czerwcu 2018 r. obronił rozprawę doktorską pt. „Lokalne strefy aktywności gospodarczej w procesie rozwoju obszarów wiejskich województwa wielkopolskiego”, promotorem była dr hab. prof. UAM Anna Kołodziejczak. Praca ta, została opublikowana w formie monografii. W 2018 r. w drodze konkursu został zatrudniony na stanowisku adiunkta w Instytucie Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej UAM w Zakładzie Gospodarki Żywnościowej i Wsi (aktualnie Wydział Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej UAM, Zakład Geografii Rolnictwa i Wsi), gdzie pracę nieprzerwanie kontynuował aż śmierci.

Od czasu uzyskania tytułu inżyniera był zawodowo związany z gospodarką przestrzenną. W ramach współpracy z Wielkopolskim Przedsiębiorstwem Geodezyjno-Kartograficznym GEOMAT w 2012 r. był współtwórcą cyfrowych map glebowo-rolniczych województwa łódzkiego. W 2012 r. był stażystą, a następnie pracownikiem Urzędu Gminy Kotlin przy Inspektoracie ds. gospodarki przestrzennej, gruntami i rolnictwa, a w 2013 r. w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miasta Poznania. W 2013 r. został laureatem konkursu urbanistycznego organizowanego przez Koczorowski Kancelaria Urbanistyczna, której efektem był roczny staż w tym biurze projektowym. W latach 2014-2015 współpracował z Biurem Urbanistycznym EXPANSE z Łodzi, sporządzając prognozy skutków finansowych uchwalenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. Od 2015 r. był asystentem głównego projektanta w Urbanistyczno-Architektonicznym Biurze Projektowym Armageddon prof. ZUT dra hab. inż. arch. Roberta Barełkowskiego, gdzie współtworzył liczne opracowania planistyczne, takie jak: miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego, studia uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, programy rewitalizacji, koncepcje zagospodarowania przestrzennego, oceny aktualności studium i planów miejscowych, prognozy oddziaływania na środowisko.

Był kierownikiem i uczestnikiem projektów badawczych, autorem wielu publikacji w prestiżowych czasopismach i wydawnictwach oraz inicjatorem i organizatorem wielu przedsięwzięć na rzecz rozwoju geografii człowieka oraz planowania przestrzennego w Polsce. Był członkiem Komisji Obszarów Wiejskich Polskiego Towarzystwa Geograficznego.

Zainteresowania badawcze Bartosza Wojtyry koncentrowały się na trzech obszarach badawczych: (1) lokalne strefy aktywności gospodarczej a rozwój obszarów wiejskich, (2) planowanie przestrzenne w skali lokalnej – narzędzia wsparcia procesu projektowego oraz (3) rynek piwa rzemieślniczego w Polsce i na świecie – ujęcie geograficzne. Jego badania miały zarówno charakter teoretyczno-metodyczny jaki i praktyczny. Ich wyniki przedstawił w 21 pracach naukowych, wśród których było 14 artykułów naukowych, 1 monografia i 6 rozdziałów w monografiach. Ponad 7 prac opublikował w języku angielskim.

Od momentu zatrudnienia opublikował monografię naukową pt. „Lokalne strefy aktywności gospodarczej w procesie rozwoju obszarów wiejskich” w Wydawnictwie Naukowym Bogucki (2019). Praca ta była pionierska na polskim polu badawczym, która w sposób kompleksowy i wielowymiarowym podejmowała tematykę wpływu lokalnych stref aktywności gospodarczej, nienależących do specjalnych stref ekonomicznych na rozwój wielofunkcyjny obszarów wiejskich.

Dr inż. Bartosz Wojtyra wykorzystując swoje kilkuletnie doświadczenie jako czynnego urbanisty zajmował się szeroko pojętym procesem planistycznym. Miał wiele pomysłów dotyczących usprawniania tego procesu. Potwierdzeniem są współautorskie artykuły pt. „Programowanie sanacji przestrzeni wiejskiej. Autorskie mechanizmy planistyczne na rzecz zrównoważonego kształtowania obszarów wiejskich” w czasopiśmie naukowym Folia Geographica Socio-Oeconomica. W artykule pt. “The methodological and practical aspects of the assessment of validity of development study for creation of spatial policy” opublikowanym w czasopiśmie Space and Forum (2016) wraz współautorami podjął się próby stworzenia metodyki obliczania chłonności inwestycyjnej terenówuwzględniającej specyficzne uwarunkowania lokalne oraz ich zmienność w czasie, w tym znaczenie tymczasowych użytkowników przestrzeni. Metodyka ta ma charakter aplikacyjny i służy wsparciu procesu projektowego. Kwestia ta była i jest nadal wielokrotnie podnoszona na konferencjach naukowych (nauka dla praktyki) dotyczących gospodarki przestrzennej.

Pasją Bartosza Wojtyry było piwowarstwo rzemieślnicze. Z zamiłowania był piwowarem domowym, a od 2017 r. należał do wąskiego grona certyfikowanych sędziów piwa. Ponadto  był członkiem licznych organizacji związanych z popularyzacją piwa rzemieślniczego, a także autorem artykułów dotyczących rozwoju tej branży w Polsce. Był współautorem rozdziału pt. „The (r)evolution of the craft beer scene in Poland after 2010” w monografii pt. Geography of Beer: Economy, Culture, and Politics” pod redakcją M. Pattersona i N. Hoalst-Pullen (redaktorów naczelnych czasopisma Applied Geography) publikowanej w prestiżowym Wyd. Springer. Opublikował 2 artykuły; „Why did craft breweries ‘revolutionize’ the beer market in Poland? – a theoretical approach” w Moravian Geographical Reports oraz „Incubators of brewing market: The role of contract breweries in Poland’s “beer revolution” w European Research on Management and Business Economics.  Nie dokończył prowadzonych w ramach projektu NCN Miniatura badań pilotażowych w formie sondażu diagnostycznego, których celem było określenie poziomu znaczenia koncepcji neolokalizmu na rynku piwa rzemieślniczego w czasie piwnej rewolucji w Polsce. Badania dotyczyły zarówno strony podażowej (browarów rzemieślniczych), jak i popytowej (konsumentów piwa rzemieślniczego).

Realizację dalszych planów badawczych przerwał tragiczny wypadek samochodowy.

Dr inż. Bartosz Wojtyra  umiejętnie łączył działalność naukową z aktywnością dydaktyczną. Z uwagi na praktyczne doświadczenie, zdecydowaną większość godzin dydaktycznych realizował w ramach laboratoriów z przedmiotów związanych z planowaniem przestrzennym,które były wysoko oceniane przez studentów. Był promotorem 28 dyplomantów. Opracował wykład monograficzny dotyczący geografii piwa.

Był też bardzo aktywny na polu organizacyjnym. Był kierownikiem międzynarodowego projektu Baltic Sea Region Young Planners’ Contest (10.2018-12.2019), w którym Uniwersytet był partnerem organizacji takich jak VASAB i Boverket, a w ramach którego przewodniczył komitetowi organizacyjnemu konkursu i szkoły letniej młodych planistów. Pełnił z zaangażowaniem funkcję Sekretarza Zespołu Wykonawczego i administratora strony Unii Uczelni na Rzecz Rozwoju Kierunków Studiów w Zakresie Gospodarowania Przestrzenią.

Dr inż. Bartosz Wojtyra pozostanie w naszej pamięci jako bardzo zdolny i obiecujący badacz zagadnień związanych z geografią przemysłu, geografią piwa oraz rozwojem obszarów wiejskich i lokalną polityką przestrzenną.

Bartku nie sposób nadal nam pogodzić się z tym rozstaniem u progu, jak byliśmy pewni, nowego etapu Twojego Życia. Pozostała pustka, smutek i wielka strata dla naszego Wydziału

Społeczność akademicka Wydziału Geografii Społeczno-Ekonomicznej
i Gospodarki Przestrzennej UAM


Wykaz publikacji

Monografia

Wojtyra, B. P. (2019). Lokalne strefy aktywności gospodarczej w procesie rozwoju obszarów wiejskich województwa wielkopolskiego. Bogucki Wydawnictwo Naukowe. Poznań.

Rozdziały w monografiach

Wojtyra, B., Kudłak, R. (2022). How the automobile (r)evolution affects the natural environment? In: B. Kołsut, T. Stryjakiewicz, The Economic Geography of the Car Market. The Automobile Revolution in an Emerging Economy; 159-176.

Wojtyra, B. P. (2021). Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne na obszarach wiejskich. In A. K. Kołodziejczak (ed.), Obszary wiejskie w zintegrowanym planowaniu rozwoju (pp. 91–113).

Wojtyra, B. P. (2021). Planowanie rozwoju gospodarczego. In A. K. Kołodziejczak (ed.), Obszary wiejskie w zintegrowanym planowaniu rozwoju;167–184.

Wojtyra, B. P. (2021). Wymogi merytoryczne i formalnoprawne oceny oddziaływania na środowisko. In E. A. Kalbarczyk (ed.), Przyrodnicze podstawy zintegrowanego planowania rozwoju; 86–204.

Wojtyra, B. P., Ciesiółka, P. (2020). Problemy rozwoju obszarów wiejskich a analizy i bilanse na potrzeby studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego. In A. K. Kołodziejczak, L. Kaczmarek (eds.), Gospodarowanie gruntami na obszarach wiejskich, Vol. 86; 11–30.

Wojtyra, B. P., Grudzień, Ł., Lichota, J. (2020). The (R)evolution of the Craft Beer Scene in Poland After 2010. In N. Hoalst-Pullen & M. W. Patterson (Eds.), The Geography of Beer : Culture and Economics; 47–65. https://doi.org/10.1007/978-3-030-41654-6_5

Artykuły

Stryjakiewicz, T., Kołsut, B., Doszczeczko, B., Dyba, W. M., Kisiała, W., Kudłak, R., Wojtyra, B. P. (2021). Przegląd ekonomiczno-przestrzennych badań rynku samochodów osobowych. Przegląd Geograficzny, 93; 249–268.

Wojtyra, B. P., Kossowski, T. M., Březinová, M., Savov, R., Lančarič, D. (2020). Geography of craft breweries in Central Europe: Location factors and the spatial dependence effect. Applied Geography, 124; 1–11. https://doi.org/10.1016/j.apgeog.2020.102325

Wojtyra, B. P. (2020). How and why did craft breweries ‘revolutionise’ the beer market? The case of Poland. Moravian Geographical Reports, 28; 81–97. https://doi.org/10.2478/mgr-2020-0007

Wojtyra, B. P. (2020). Impact of Local Economic Activity Zones on Socio-Economic Development of Rural Areas. Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego, 34; 62–79. https://doi.org/10.24917/20801653.341.5

Barełkowski, R., Wojtyra, B. P. (2018). Programowanie sanacji przestrzeni wiejskiej. Autorskie mechanizmy planistyczne na rzecz zrównoważonego kształtowania obszarów wiejskich. Acta Universitatis Lodziensis. Folia Geographica Socio-Oeconomica, 32, 21–49. https://doi.org/10.18778/1508-1117.32.02

Wojtyra, B. P. (2017). Poziom wielofunkcyjnego rozwoju obszarów wiejskich województwa wielkopolskiego. Rozwój Regionalny i Polityka Regionalna, 40; 149–161.

Wojtyra, B. P., Grudzień, Ł. (2017). Rozwój przemysłu piwowarskiego w Polsce w okresie tzw. piwnej rewolucji w latach 2011–2016. Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego, 31; 52–67.

Wojtyra, B. P. (2017). Zasoby lokalne w planowaniu przestrzennym centrum wsi – studium przypadku Rokietnicy. Studia Obszarów Wiejskich, 45; 125–140.

Wojtyra, B. P. (2016). Funkcjonowanie lokalnych stref aktywności gospodarczej na obszarach wiejskich województwa wielkopolskiego. Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego, 30; 95–107.

Wojtyra, B. P. (2016). Lokalne strefy aktywności gospodarczej w planowaniu przestrzennym obszarów wiejskich województwa wielkopolskiego. Studia Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN, CLXVII; 142–153.

Wojtyra, B. P. (2016). Metodologiczne i praktyczne aspekty oceny aktualności studium i planów miejscowych na rzecz kreacji polityki przestrzennej. Przestrzeń i Forma, 28; 143–164.

Wojtyra, B. P. (2015). Wpływ renty położenia na lokalizację stref aktywności gospodarczej na obszarach wiejskich województwa wielkopolskiego. Rozwój Regionalny i Polityka Regionalna, 32; 121–134.

Wojtyra, B. P. (2015). Zagospodarowanie przestrzenne gminy wiejskiej Kotlin w świadomości jej mieszkańców. Acta Universitatis Lodziensis. Folia Geographica Socio-Oeconomica, 20, 155–167.

Wojtyra, B. P. (2014). Strefy aktywności gospodarczej w teoriach rozwoju lokalnego. Rozwój Regionalny i Polityka Regionalna, 28, 25–35.