Egzaminy i prace dyplomowe

Zasady dyplomowania

Ogólne zasady przeprowadzania egzaminów dyplomowych w roku akademickim 2023/2024 regulują zarządzenia Rektora:

  1. Zarządzenie Nr 3/2020/2021 Rektora UAM z dnia 7 września 2020 r. w sprawie składania i przechowywania prac dyplomowych z wykorzystaniem Archiwum Prac Dyplomowych oraz dokumentowania egzaminu dyplomowego,
  2. Zarządzenie Nr 4/2020/2021 Rektora UAM z dnia 7 września 2020 r. w sprawie zasad wykorzystywania w Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu Jednolitego Systemu Antyplagiatowego (JSA) oraz procedur obowiązujących przy sprawdzaniu pisemnych prac dyplomowych z wykorzystaniem Jednolitego Systemu Antyplagiatowego (JSA),
  3. Zarządzenie nr 262/2021/2022 Rektora UAM z dnia 20 września 2022 r. w sprawie zasad przeprowadzania egzaminów dyplomowych

Zasady i procedury dyplomowania określa także  Regulamin studiów UAM (§ 57-68).

Zasady dyplomowania na studiach pierwszego i drugiego stopnia na kierunkach realizowanych na Wydziale Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej określa Uchwała Rady Programowej grupy kierunków studiów: gospodarka przestrzenna oraz zintegrowane planowanie rozwoju z dnia 30.11.2021 roku  w sprawie wymogów formalno-organizacyjnych i merytorycznych dotyczących przygotowania i złożenia prac dyplomowych oraz egzaminu dyplomowego na Wydziale Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej

Rekomendowane zasady przygotowania prac dyplomowych określa uchwała Rady programowej.

Instrukcje i wzory dokumentów

Instrukcja dla studenta

Instrukcja dla promotora

Wizytówki promotorów

Instrukcja, protokół, dla przewodniczącego i pozostałych członków komisji

Wzór strony tytułowej pracy dyplomowej

Zaświadczenie ws. udostępnienia materiałów do pracy dyplomowej

Wniosek o egzamin dyplomowy

Procedura dyplomowania

Lp.

Czynność

Odpowiedzialny

1.

Przygotowanie pracy dyplomowej i uzyskanie akceptacji promotora

Student

2.

Przekazanie do BOS (osoby odpowiedzialnej za dany kierunek studiów) oraz promotorowi pracy wniosku o egzamin dyplomowy

Wniosek

Student

3.

Wprowadzenie do USOS danych dotyczących pracy dyplomowej

Biuro Obsługi Studentów

4.

Wypełnienie i przekazanie Dziekanowi wniosku o egzamin dyplomowy (uzupełnienie wniosku przesłanego przez studenta)*

Promotor

5.

Wypełnienie i przekazanie do BOS wniosku o egzamin dyplomowy (uzupełnienie wniosku przesłanego przez promotora)*

Dziekan

6.

Wprowadzenie do USOS składu komisji przeprowadzającej egzamin dyplomowy*

Biuro Obsługi Studentów

7.

Wprowadzenie do APD danych dotyczących pracy dyplomowej

Student

8.

Zatwierdzenie w APD oświadczenia o samodzielnym napisaniu pracy dyplomowej

Student

9.

Złożenie w APD wersji elektronicznej pracy dyplomowej. Student nie składa w BOS wydrukowanej pracy.

Student

10.

Sprawdzenie pracy dyplomowej w APD

Promotor

11.

Zlecenie weryfikacji pracy dyplomowej w JSA

Promotor

12.

Zaakceptowanie raportu z badania pracy dyplomowej w JSA

Promotor

13.

Zatwierdzenie oświadczenia o zapoznaniu się z raportem oraz, że praca dyplomowa spełnia warunki wymagane w postępowaniu o uzyskanie tytułu zawodowego

Promotor

14.

Przekazanie w APD pracy dyplomowej do wpisania recenzji

Promotor

15.

Wpisanie recenzji pracy dyplomowej

Promotor

i Recenzent

16.

Poinformowanie przewodniczącego komisji o terminie egzaminu dyplomowego

Biuro Obsługi Studentów

17.

Utworzenie w kalendarzu w Teamsach wydarzenia związanego z egzaminem dyplomowym – wyłącznie w przypadku egzaminu w trybie zdalnym

Przewodniczący

18.

Przeprowadzenie egzaminu dyplomowego oraz przygotowanie protokołu w formie elektronicznej

Przewodniczący

19.

Włączenie do teczki akt osobowych studenta:

- protokołu egzaminu dyplomowego,

- recenzji pracy dyplomowej,

- Karty Pracy Dyplomowej,

będących wydrukami z USOS.

Biuro Obsługi Studentów

20.

Wystawienie dyplomu

Sekcja Spraw Studenckich

21.

Wystawienie suplementu do dyplomu

Biuro Obsługi Studentów

Tematy prac dyplomowych realizowanych na Wydziale Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej UAM:

Rok akademicki 2020/2021

Rok akademicki 2019/2020

Rok akademicki 2018/2019

Rok akademicki 2017/2018

Proponowana tematyka i promotorzy prac licencjackich

Proponowana tematyka i promotorzy prac inżynierskich

Zagadnienia na egzamin licencjacki

Zagadnienia na egzamin inżynierski - gospodarka przestrzenna

Zagadnienia na egzamin inżynierski - ZPR

Przykładowy wniosek o wydanie map do prac inżynierskichUWAGA!!! Do wniosku należy dołączyć mapę z obrysowanym obszarem, którego dotyczy wniosek.

Zagadnienia na egzamin magisterski

Proponowana tematyka i promotorzy prac magisterskich