Jakość kształcenia

Od 1 października 2019 r., zgodnie ze zmienionym Statutem w UAM istnieją trzy ciała zarządzające procesem kształcenia:

  1. radę programową kierunku studiów lub grupy kierunków studiów,
  2. radę ds. kształcenia szkoły dziedzinowej,
  3. uniwersytecką radę ds. kształcenia.

Zadania tych gremiów określa w Statut UAM.

System doskonalenia jakości kształcenia na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Corocznie UAM przeprowadza badanie jakości kształcenia, które jest adresowane zarówno do studentów, jak i nauczycieli akademickich UAM.  Jest ono przeprowadzane przez Biuro Jakości kształcenia UAM z wykorzystaniem ankiety ogólnouniwersyteckiej.

W oparciu o analizę jakości kształcenia na kierunkach studiów rada programowa grupy kierunków studiów przygotowuje do końca grudnia sprawozdanie roczne, a do końca stycznia rekomendacje na kolejny rok lub najbliższe lata dotyczące działań projakościowych.

Zapewnienie jakości kształcenia na Wydziale Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej UAM

  1. Ocena zajęć dydaktycznych i nauczycieli akademickich

    Po zakończeniu każdego semestru na wydziale przeprowadzane są wśród studentów ankiety oceniające zajęcia dydaktyczne. Są one istotnym elementem ewaluacji zajęć i pozwalają na ich doskonalenie. Ankietyzacja jest przeprowadzana anonimowo za pośrednictwem systemu USOS. W pierwszej części ankiety studenci oceniają zajęcia punktowo (w skali 1-5), natomiast druga część jest otwarta i pozwala studentom na zgłoszenie uwag i napisanie opinii. Po zakończeniu procesu ankietyzacji, każdy wykładowca otrzymuje wyniki ankiet. Wyniki są też analizowane przez Radę Programową.

    Dodatkowym narzędziem jest wydziałowa ankieta oceniająca zajęcia dydaktyczne.

  2. Zespół Monitorujący Jakość Kształcenia

Dodatkowym ciałem monitorującym i wspierającym proces kształcenia na Wydziale Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej jest Zespół Monitorujący Proces Kształcenia. Jego głównym zadaniem jest monitoring procesu dyplomowania oraz uzyskiwania założonych efektów uczenia się.

Zespół monitorujący zobowiązany jest sporządzenia corocznego raportu z prac oraz przedstawienia rekomendacji zmian Radzie Programowej grupy kierunków gospodarka przestrzenna i zintegrowane planowanie rozwoju.