Praktyki zawodowe i staże


Praktyki zawodowe

Zgodnie z programem studiów, na kierunkach Gospodarka przestrzenna i Zintegrowane planowanie rozwoju obowiązkowa jest praktyka zawodowa.

Praktyka zawodowa realizowana jest na II roku studiów. Termin odbywania praktyki zawodowej reguluje zarządzenie Rektora UAM w sprawie organizacji roku akademickiego. Zgodnie z nowelizacją ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, możliwe jest zaliczenie praktyk zawodowych na podstawie zatrudnienia, stażu, wolontariatu. Warunkiem zaliczenia praktyk zawodowych jest zgodność realizowanych zadań z profilem kierunku (zob. efekty kształcenia) oraz dostarczenie kompletu poprawnie wypełnionych dokumentów (porozumienie, oświadczenia, dziennik praktyk, opinia).

Czas trwania obowiązkowej praktyki zawodowej

Kierunek

Tryb studiów

Czas trwania

Cykl dydaktyczny

Gospodarka Przestrzenna – studia licencjackie

stacjonarne

120 godzin

2020-2023

2021-2024 i kolejne

Gospodarka Przestrzenna – studia inżynierskie

stacjonarne

120 godzin

2020-2024

2021-2025 i kolejne

Gospodarka Przestrzenna – studia inżynierskie

niestacjonarne

3 tygodnie

2020-2024

2021-2025 i kolejne

Zintegrowane Planowanie Rozwoju – studia inżynierskie

stacjonarne

3 tygodnie

2020-2024

2021-2025 i kolejne

Zintegrowane Planowanie Rozwoju – studia inżynierskie

niestacjonarne

3 tygodnie

2020-2024

2021-2025 i kolejne

Opiekuni studenckich praktyk zawodowych

Kierunek

Tryb studiów

Opiekun praktyk

Pokój

Tel./ e-mail

Gospodarka Przestrzenna – studia licencjackie

stacjonarne

dr inż. Wojciech Dyba

110

+48 829 61 36

wojtek@amu.edu.pl

Gospodarka Przestrzenna – studia inżynierskie

stacjonarne

dr Marzena Walaszek

118

+48 61 829 63 36

marwal@amu.edu.pl

Gospodarka Przestrzenna – studia inżynierskie

niestacjonarne

dr Justyna Wilk

124

+48 61 829 61 47

jwilk@amu.edu.pl

Zintegrowane Planowanie Rozwoju – studia inżynierskie

stacjonarne

Zintegrowane Planowanie Rozwoju – studia inżynierskie

niestacjonarne

Informacje o możliwościach odbywania studenckich praktyk zawodowych reguluje zarządzenie nr 144/2021/2022 Rektora Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu z dnia 12 października 2021 r. w sprawie organizacji obowiązkowych studenckich praktyk zawodowych.

Obowiązujący regulamin oraz wzory niezbędnych dokumentów dotyczących realizacji studenckich praktyk zawodowych można znaleźć w tym folderze: Dokumentacja praktyk zawodowych

Wykaz instytucji, w których można zrealizować praktyki zawodowe.


Staże studenckie

Studenci czterech ostatnich semestrów studiów licencjackich, inżynierskich i magisterskich na WGSEiGP (studia stacjonarne i niestacjonarne) mogą w semestrze letnim roku akademickiego 2022/23 odbyć odpłatne staże w organizacjach realizujących zadania związane z kierunkiem studiów (odpowiednio: gospodarką przestrzenną lub zintegrowanym planowaniem rozwoju). Staże będą finansowane w ramach projektu „UNIWERSYTET JUTRA – zintegrowany program rozwoju Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu” nr POWR.03.05.00-00-Z303/17.

Zachęcamy do zapoznania się z Regulaminem stażu oraz umową wraz z załącznikami.

Wydziałowym Koordynatorem Merytorycznym projektu stażowego jest dr inż. Wojciech Dyba (wojciech.dyba@amu.edu.pl).

Szczegółowe informacje, dokumenty, oferty staży są na bieżąco udostępniane i aktualizowane na kanale MS TEAMS - STAŻE STUDENCKIE WGSEiGP UAM - LINK