Gospodarka Przestrzenna

Gospodarka Przestrzenna

Gospodarka Przestrzenna istnieje na UAM w Poznaniu od 1990 roku. W odpowiedzi na istniejące potrzeby rynku od roku 2011 oferta studiów została poszerzona o studia inżynierskie. Kierunek ma charakter interdyscyplinarny, korzystający m.in. z dorobku geografii, ekonomii, urbanistyki, zarządzania.

Informacje o kierunku:

Ulotka kierunku Gospodarka przestrzenna

Profil absolwenta studiów I stopnia

Absolwent studiów I stopnia na kierunku gospodarka przestrzenna może podjąć działalność zawodową (również własną działalność gospodarczą) w kraju i za granicą w zespołach projektowych z zakresu planowania przestrzennego oraz urbanistyki (w Polsce ma możliwość wykonywania zawodu urbanisty). Ponadto może brać udział w przygotowywaniu opracowań strategicznych i przyrodniczych związanych z rozwojem społeczno-gospodarczym oraz brać udział w procesie zarządzania jednostkami samorządu terytorialnego. Absolwenci posiadają interdyscyplinarną wiedzę z takich dziedzin jak geografia, ekonomia, socjologia oraz architektura.

Absolwenci studiów mogą podejmować zatrudnienie w: jednostkach administracji rządowej i samorządowej - np. urzędach gmin, urzędach marszałkowskich, urzędach wojewódzkich; firmach przygotowujących opracowania planistyczne - np. studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy, miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego; firmach zajmujących się planowaniem strategicznym - np. strategie rozwoju lokalnego.

Absolwenci studiów I stopnia na kierunku gospodarka przestrzenna gotowi są do samodzielnego pogłębiania i poszerzania swojej wiedzy, doskonalenia umiejętności i kompetencji społecznych, co jest niezwykle istotne na dynamicznie zmieniającym się rynku pracy. Są oni przygotowani do podjęcia aktywności zawodowej lub kontynuacji kształcenia na studiach II stopnia oraz na studiach podyplomowych. Ponadto mogą aktywnie uczestniczyć w życiu społecznym i politycznym np. działać w gminnych komisjach architektoniczno-urbanistycznych, komitetach rewitalizacji, czy stowarzyszeniach zajmujących się ładem przestrzennym oraz rozwojem zrównoważonym.

Dodatkowo absolwenci studiów inżynierskich posiadają podstawową wiedzę w zakresie budownictwa, infrastruktury technicznej oraz umiejętności wykorzystania podstawowych instrumentów informatycznych w działalności inżynierskiej.

Film promocyjny dla kierunku Gospodarka Przestrzenna realizowanego w  Nadnoteckim Instytucie UAM w Pile

Film promocyjny dla kierunku Gospodarka Przestrzenna realizowanego w Collegium Polonicum w Słubicach