Data publikacji w serwisie:

Nowa monografia: Znaczenie polityki regionalnej Unii Europejskiej w kształtowaniu środowiskowego wymiaru rozwoju zrównoważonego w Polsce

Informujemy o ukazaniu się nowej monografii pracownika naszego Wydziału, dr. Tomasza Herodowicza, pt. "Znaczenie polityki regionalnej Unii Europejskiej w kształtowaniu środowiskowego wymiaru rozwoju zrównoważonego w Polsce", która ukazała się w ramach serii wydawniczej Studia i Prace z Geografii (nr 84).

Unia Europejska aspiruje do miana lidera zrównoważonego rozwoju przeznaczając na ten cel znaczną ilość środków finansowych, dostępnych w przypadku Polski przede wszystkim w ramach funduszy unijnej polityki regionalnej (polityki spójności). Niniejsza publikacja w sposób możliwie syntetyczny, a zarazem holistyczny, identyfikuje znaczenie środków unijnych dla kształtowania środowiskowego wymiaru rozwoju zrównoważonego w Polsce w układzie sfer działalności gospodarczej, kluczowych dla środowiska przyrodniczego. Zaliczono do nich: energetykę, transport, gospodarkę wodną, gospodarkę odpadami oraz ochronę przyrody.

Głównym celem badań była weryfikacja hipotezy: środki unijnej polityki regionalnej, w ramach jej interwencji środowiskowej, są wykorzystywane w Polsce w sposób wyraźnie wzmacniający pozytywne zmiany w stanie środowiska przyrodniczego. Realizacja tak postawionego celu obejmowała próbę rozwiązania dwóch problemów badawczych. Pierwszy z nich dotyczył trudności w identyfikacji poziomu oddziaływania polityki regionalnej UE. Można wprawdzie założyć, że posiada ona wpływ na przemiany rozwojowe związane z ochroną środowiska przyrodniczego, ale już o wiele trudniej jest wskazać konkretny poziom tego wpływu i odseparować go od oddziaływania pozostałych czynników takich jak np.: wykorzystanie innych funduszy na cele związane z ochroną środowiska, zmiana zachowań społecznych, czy ogólne przemiany społeczno-gospodarcze. Drugim problemem badawczym była kwestia słabej użyteczności i operacjonalizacji koncepcji rozwoju zrównoważonego. Potrzeby w tym zakresie dotyczyły wypracowania podejścia metodologicznego, które pozwoliłoby badać i mierzyć relacje między prośrodowiskowymi przemianami działalności gospodarczej, a ich skutkami obserwowanymi w stanie i jakości środowiska przyrodniczego.

Praca powstała w wyniku realizacji projektu badawczego o nr 2016/21/N/HS4/00075 finansowanego ze środków Narodowego Centrum Nauki.