Data wydarzenia:

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr. Flavia Besany

Rada naukowa dyscypliny geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna  Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu uprzejmie zaprasza na publiczną obronę rozprawy doktorskiej mgr. Flavia Besany, doktoranta Wydziału Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej pt:,,The future of shrinking areas in the EU: potential policy impacts in light of pressing pandemic, environmental and institutional challenges".

Promotor: :Prof. dr hab. Tadeusz Stryjakiewicz, Wydział Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej UAM

Promotor pomocniczy: Dr. Kai BOhme, Spatial Foresight GmbH, Luksemburg

Recenzenci:

Prof. RNDr Jdn BuCek, CSc, Uniwersytet Komehskiego w Bratyslawie

Prof. dr hab. Tomasz Komornicki, lnstytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN w Warszawie

Prof. dr hab. Andrzej Miszczuk, Uniwersytet Marii Curie-Sklodowskiej w Lublinie

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej odbędzie się w dniu 29 listopada 2022 r., o godz. 10:00, w formie zdalnej, za pośrednictwem platformy MS Teams

Zgloszenia udzialu prosze przesylaC do sekretarza - dr. inZ. Wojciecha Dyby (adres e-mail: wojtek@amu.edu.pl) do dnia 22 Iistopada 2022 roku.