Data publikacji w serwisie:

Rekrutacja uzupełniająca na wyjazd na studia w ramach Programu Erasmus+

Rekrutacja uzupełniająca dla studentów Wydziału Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej UAM na wyjazd na studia w ramach Programu Erasmus+ na semestr letni roku akademickiego 2023/2024

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w rekrutacji uzupełniającej dla studentów WGSEIGP na wyjazd na studia w ramach Programu Erasmus+ na semestr letni roku akademickiego 2023/2024. Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami. Rekrutacja trwa od 12.10.2023 do 31.10.2023.

Konieczne jest, aby student sprawdził, czy interesująca go uczelnia za graniczna prowadzi rekrutację na semestr letni 2023/2024

Zasady rekrutacji uzupełniającej studentów Wydziału Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej UAM na wyjazd na studia
w ramach Programu Erasmus+ na semestr letni roku akademickiego 2023/2024

 1. Składanie aplikacji:

  Wniosek o udział w Programie Erasmus+ należy złożyć w systemie USOS, a dokumenty uwierzytelniające dodatkowe kompetencje studenta – przekazać Koordynatorowi Wydziałowemu w postaci cyfrowej (skanu/zdjęcia).

 2. Rekrutację przeprowadza Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna powołana przez Dziekana WGSEiGP:
  • Prodziekan ds. organizacji i rozwoju – dr hab. Adam Radzimski prof. UAM
  • Wydziałowy Koordynator Programu Erasmus+ – dr hab. Barbara Maćkiewicz prof. UAM
  • Administrator Programu Erasmus+ – lic. Amelia Kłunejko
  • Pomocnik Koordynatora Programu Erasmus+ na WGSEiGP – mgr inż. Patryk Kaczmarek

  Komisja dokonuje kwalifikacji studentów według przyjętych kryteriów (pkt.4)
  i sporządza listę studentów, którym przyznano stypendia.

 3. Harmonogram rekrutacji:

  - I etap rekrutacji trwa od 12.10.2023 do 31.10.2023. W tym czasie student starający się o stypendium zobowiązany jest złożyć aplikację w systemie USOSweb.

  - 06.11.2023 – 8.11.2023. Rozpatrywanie wniosków i przyznawanie stypendiów (posiedzenie komisji rekrutacyjnej).

  - 8.11.2023 ogłoszenie wyników rekrutacji na profilu studenta w systemie USOSweb.

  Rezygnacje z wyjazdu na stypendium są przyjmowane przez koordynatora wydziałowego Programu Erasmus+ w formie pisemnej (lub skanu) z uzasadnieniem przed podpisaniem umowy z UAM. Brak powiadomienia koordynatora o rezygnacji na miesiąc przed rozpoczęciem zajęć na uczelni zagranicznej może powodować dyskwalifikację kandydata na wyjazd w kolejnym roku.

 4. Podstawy kwalifikacji studentów:

  Student ubiegający się o wyjazd na studia zagraniczne w ramach Programu Erasmus+ nie może mieć średniej ocen niższej niż 3,0. Im wyższa średnia, tym większe szanse na uzyskanie stypendium. W procedurze rekrutacji pod uwagę brana jest dodatkowo znajomość języka/języków obcych, certyfikaty (nieobowiązkowe). Aktywność w życiu naukowym, kulturalnym i społecznym jest dodatkowym atutem.

  Ranking kandydatów sporządzany jest na podstawie:

  • średniej ocen ze studiów (3-5 pkt),
  • znajomości języka/języków obcych, certyfikatów (0-1 pkt),
  • aktywności w życiu naukowym, kulturalnym i społecznym (0-1 pkt).

  W pierwszym etapie rekrutacji studenci wybierają uczelnie zagraniczne tylko spośród tych, które podpisały umowę z WGSEiGP. Każdy ma prawo do aplikowania na dwie uczelnie. Konieczne jest, aby student sprawdził, czy interesująca go uczelnia zagraniczna prowadzi rekrutację na semestr letni 2023/2024

  W pierwszej kolejności brani są pod uwagę studenci z III roku studiów I stopnia i II roku studiów II stopnia (starszeństwo roku). Pierwszeństwo mają również osoby, które nigdy nie korzystały z Programu Erasmus+. Z rekrutacji uzupełniającej wyłączeni są studenci I roku, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2023/2024.

  Pomiędzy studentem, któremu przyznano miejsce (grant) a Uniwersytetem im. Adama Mickiewicza w Poznaniu podpisywana jest umowa, zawierająca warunki podjęcia studiów
  w ramach Erasmus+. Dokument ten poświadcza pełną akceptację udziału studenta w programie przez Wydział. Przed podpisaniem umowy, student zobowiązany jest złożyć niezbędne dokumenty aplikacyjne (w tym dokumenty w USOSweb) w wymaganym terminie.

 5. Wymagane dokumenty:
 • Wypełniony i złożony przez kandydata wniosek w systemie USOSweb,
 • Zgoda promotora w przypadku studentów ostatnich lat studiów I i II stopnia piszących pracę dyplomową,
 • dokumenty uwierzytelniające dodatkowe kompetencje studenta (nieobowiązkowe).

Wszystkie dokumenty należy składać do Koordynatora Wydziałowego.