Data publikacji w serwisie:

Nowy projekt: "Symulacja wieloagentowa zachowań ludzi przemieszczających się pieszo na terenie dwóch obszarów zabudowanych"

Informujemy, że dr Marcin Woźniak i dr Michał Dzięcielski otrzymali finansowanie z Narodowego Centrum Nauki (konkurs Sonata) na realizację projektu Symulacja wieloagentowa zachowań ludzi przemieszczających się pieszo na terenie dwóch obszarów zabudowanych.

Celem projektu jest zbadanie związków pomiędzy zachowaniami człowieka podczas chodzenia, a fizycznym środowiskiem miejskim. Aby zrealizować ten cel, w wirtualnej przestrzeni zostanie stworzona zaawansowana symulacja ludzi przemieszczających się pieszo. W projekcie zostaną wykorzystane dane geograficzne oraz spisowe w celu stworzenia szczegółowych replik cyfrowych dwóch odrębnych architektonicznie i społecznie dzielnic Poznania: Wildy i Winograd. Następnie dzielnice te zostaną zasiedlone sztuczną populacją ludzi (agentów), którzy będą się po nich przemieszczać wykorzystując opracowane procedury behawioralne. W ramach projektu zostanie przeprowadzona seria eksperymentów. Zmodyfikowane zostaną wybrane parametry fizycznego środowiska miejskiego w celu zbadania ich wpływu na zachowania ludzi podczas chodzenia. W efekcie będzie można przetestować i zaproponować rozwiązania planistyczne, które poprawią jakość życia w mieście. Projekt będzie realizowany przez okres 36 miesięcy tj. do czerwca 2023.