Data publikacji w serwisie:

Konferencja nt.: „Sołeckie Strategie Rozwoju determinantą Strategii Rozwoju Gminy” (14.10.2020)

Konferencja nt.:

„Sołeckie Strategie Rozwoju determinantą Strategii Rozwoju Gminy”.

realizowana w ramach projektu „Sołeckie Strategie Rozwoju determinantą Strategii Rozwoju Gminy Kobylin” zgodnie z umową DOW/26/2020 z dnia 29.06.2020 r.

odbędzie się 14.10.2020 w godz. 8:30 – 10:30 w formie zdalnej na platformie MicrosofTeams pod adresem:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3a791cf3b7cbb145f0b0277602a7a3f9d7%40thread.tacv2/1602240616538?context=%7b%22Tid%22%3a%2273689ee1-b42f-4e25-a5f6-66d1f29bc092%22%2c%22Oid%22%3a%22174f22ba-3c7b-4d6e-be3f-8c39e356bff7%22%7d

podczas konferencji zostaną zaprezentowane następujące zagadnienia:

Jarosław Maciejewski (Stowarzyszenie Sołtysów Województwa Wielkopolskiego):

„Sołeckie Strategie Rozwoju podstawą rozwoju gminy Kobylin”;

Andrzej Przepióra (Wielkopolska Izba Rolnicza):

„Analiza warunków otoczenia dla rozwoju Rolnictwa w gminie Kobylin”

Sylwia Staszewska (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza z Poznaniu):

Wytyczne do Strategii Rozwoju Gminy Kobylin wynikające z uwarunkowań i opinii mieszkańców”

Operacja współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Cel projektu: Opracowanie SSR ma być podstawą do opracowania Strategii Rozwoju Gminy Kobylin. SSR utożsamiając się z planami rozwoju społecznego, gospodarczego i planami inwestycyjnymi pozwolą wytyczyć kierunki działania w postaci celów i zadań operacyjnych, mogą pomóc w wyborze źródeł finansowania przedsięwzięć. Innymi słowy SSR zawiera podstawy i kierunki rozwoju sołectw w krótszym i dłuższym horyzoncie czasowym, a co za tym idzie, dadzą szansę na przemyślane działania mieszkańców i władz gminy.

Planuje się, iż w wyniku realizacji operacji osiągnięte zostaną następujące rezultaty:

→ Aktywizacja mieszkańców poprzez warsztaty z mieszkańcami gminy Kobylin w celu sprecyzowania ich potrzeb społecznych i gospodarczych, przełożenia ich na działania, co daje szansę dla tworzenia partnerstw na rzecz realizacji projektów

→ Stworzenie 20 Sołeckich Strategii Rozwoju na terenie gminy Kobylin dla wykreowania miejsc pracy i zamieszkania gminy Kobylin;

→ Stworzenie poprzez mieszkańców 20 Sołeckich Strategii Rozwoju na terenie gminy Kobylin dających podstawę ubiegania się o środki finansowe na realizację projektów społecznych/gospodarczych);

→ Integracja społeczna osób z terenów gminy Kobylin (starszych, młodzieży, niepełnosprawnych i osób wykluczonych społecznie) podczas wspólnych prac nad strategią wykreśli zgodne cele
i kierunki społeczne, gospodarcze i środowiskowe rozwoju wsi i jej mieszkańców.

Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Jednocześnie informujemy o możliwości zarejestrowana się jako Partner KSOW
w bazie dostępnej na portalu internetowym http://ksow.pl.