Data publikacji w serwisie:

Wspieramy opracowanie Planu Adaptacji do Zmian Klimatu Metropolii Poznań

Z przyjemnością informujemy, że Uniwersytet im. Adama Mickiewicza zawarł ze Stowarzyszeniem Metropolia Poznań porozumienie w celu nawiązania wielokierunkowej współpracy Stron dla realizacji badań naukowych dotyczących priorytetowych zagadnień związanych z planowaniem i realizacją polityki rozwoju obszaru gmin Stowarzyszenia Metropolia Poznań. Wyniki tych badań stanowić będą ogólnodostępny wkład Stron w monitorowanie rozwoju aglomeracji poznańskiej, możliwy do wykorzystania przez każdego zainteresowanego wskazaną tematyką.

Z punktu widzenia Stowarzyszenia Metropolia Poznań pozyskana wiedza zostanie w szczególności wykorzystana w opracowaniu dokumentów strategicznych i programowych i ich realizacji, zarówno w ramach obecnej, jak i przyszłej perspektywy finansowej Unii Europejskiej. Działalność Stron dotyczy w szczególności prowadzenia kompleksowych badań naukowych oraz monitorowania wszelkich procesów i zjawisk społeczno-gospodarczych, służących planowaniu i realizacji polityk rozwojowych na terenie gmin Stowarzyszenia Metropolia Poznań.

W ramach zawartego porozumienia zespół z Wydziału Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej zaangażowany w projekt TeRRIFICA – Territorial RRI Fostering Innovative Climate Action (Horizon 2020) wraz z pracownikami Zakładu Geografii Kompleksowej przystąpi do prac badawczych niezbędnych do przygotowania Planu Adaptacji do zmian Klimatu Metropolii Poznań. Realizacja przyjętego planu badań przewiduje m.in. organizację warsztatów konsultacyjnych w każdej gminie Stowarzyszenia Metropolia Poznań, które będą realizowane zgodnie z podejściem żywych laboratoriów (living labs) przy zastosowaniu techniki World Cafe. W ramach włączania i aktywizacji mieszkańców oraz innych grup partnerów z otoczenia społeczno-gospodarczego przewiduje się  również pełne wykorzystanie dotychczasowych efektów projektu TeRRIFICA, w tym narzędzia mapujklimat.terrifca.eu. Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do Współpracy i włączenia się w działania ograniczające i przeciwdziałające zmianom klimatu na obszarze Poznania i jego obszaru funkcjonalnego.