Data publikacji w serwisie:

Uroczystość wręczenia medalu im. Wincentego Pola prof. dr hab. Teresie Czyż

W dniu 28 maja 2021 roku w Warszawie w głównej siedzibie Polskiej Akademii Nauk w Pałacu Kultury i Nauki odbyło się uroczyste posiedzenie Komitetu Nauk Geograficznych PAN, podczas którego prof. dr hab. Teresa Czyż została uhonorowana przez Prezesa PAN i Komitet Nauk Geograficznych Polskiej Akademii Nauk Medalem im. Wincentego Pola. Jest to najważniejsze wyróżnienie naukowe w zakresie geografii w Polsce przyznawane w uznaniu zasług dla rozwoju geografii i jej popularyzacji w społeczeństwie. Medal w imieniu prof. Teresy Czyż z rąk Wiceprezesa PAN prof. Pawła Rowińskiego odebrał dziekan Wydziału Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej UAM - prof. Paweł Churski, który również wygłosił laudację na jej cześć.

W imieniu całej społeczności Wydziału składamy podziękowania Pani  Profesor za bardzo duży wkład w rozwój  poznańskiego ośrodka geografii społeczno-ekonomicznej, z którym  związała  całą swoją karierę naukową.

Prof. dr hab. Teresa Czyż

Prof. dr hab. Teresa Czyż pracę na UAM rozpoczęła w 1962 roku. W 1970 roku obroniła doktorat, od 1976 posiada tytuł doktora habilitowanego, a od 1993 roku tytuł profesora zwyczajnego. Szczególne zasługi Pani Profesor na polu rozwoju geografii społeczno-ekonomicznej są związane z metodologicznym wymiarem badań. Należy ona do prekursorów podejścia matematycznego-statystycznego. W trakcie swojej kariery przedstawiała możliwości, konkretyzację empiryczną i efekty poznawcze implementacji metod i modeli matematycznych w różnych geograficznych sytuacjach problemowych. W latach 1987–2011 była członkiem Komitetu Nauk Geograficznych Polskiej Akademii Nauk. Wchodziła również w skład Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju Polskiej Akademii Nauk, Komitetu Badań Naukowych. Należy do Regional Studies Associaton.

Medal im. Wincentego Pola

Medal im. Wincentego Pola został ustanowiony w 2014 roku decyzją Prezesa Polskiej Akademii Nauk prof. Michała Kleibera. Kandydata do Medalu mają prawo zgłaszać członkowie Komitetu, Rady Wydziału szkół wyższych uprawnione do nadawania stopni i tytułu w zakresie geografii oraz Rada Naukowa IGPZ PAN. Obrady nad kandydatem do wyróżnienia prowadzi Kapituła Medalu rekomendując członkom Prezydium Komitetu kandydaturę wraz z uzasadnieniem. Ostateczny wybór odbywa się w głosowaniu tajnym, zwykłą większością głosów.