Data publikacji w serwisie:

Publikacja jubileuszowego - 50. numeru kwartalnika Rozwój Regionalny i Polityka Regionalna

Z przyjemnością i nieukrywaną satysfakcją informujemy, że ukazał się 50., Jubileuszowy,  numer naszego kwartalnika Rozwój Regionalny i Polityka Regionalna przygotowywany przez Wydział Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Początki naszego czasopisma związane są z Biuletynem, który został zapoczątkowany w roku akademickim 2007/2008 w ramach realizacji projektu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej: Wspieranie kształcenia kadr dla potrzeb rozwoju regionalnego na kierunku gospodarka przestrzenna w specjalnościach zamawianych u Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, a którego wykonawcą był wówczas Instytut Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej. Szczegółowe założenia programu kształcenia oraz doświadczenia z jego realizacji przedstawione zostały na łamach Biuletynu Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN. Kontynuację edycji Biuletynu wspierano również w ramach realizacji zadania Studia Podyplomowe Przemysły kultury w polityce rozwoju miast i regionów, które stanowiło element projektu Zintegrowany program rozwoju Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu: Zaawansowane technologie dla rozwoju wysoko wykwalifikowanych kadr dla gospodarki, finansowanego przez środki Programu Operacyjnego KAPITAŁ LUDZKI. Priorytet IV. Szkolnictwo wyższe i nauka. Działanie 4.3. Wzmocnienie potencjału dydaktycznego uczelni w obszarach kluczowych w kontekście celów Strategii Europa 2020 - UDA-POKL.04.03.00-00-152/12-00, w ramach konkursu ogłoszonego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju. Przedmiotowy projekt pozwolił na zrealizowanie dwóch cykli kształcenia, w formie nowatorskich studiów podyplomowych, stwarzając możliwość zdobycia nowej wiedzy, umiejętności i kompetencji przez 48 słuchaczy. Po zakończeniu tych projektów, staraniem dyrekcji Instytutu oraz przy wsparciu środków finansowych Wydziału Nauk Geograficznych i Geologicznych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu podjęto skuteczną próbę kontynuacji redakcji i druku naszego czasopisma przyjmując tytuł Rozwój Regionalny i Polityka Regionalna. Od 2016 roku każdy czwarty numer kwartalnika poświęcony jest prezentacji wyników badań dotyczących Wielkopolski. W ten sposób tworzymy unikalną platformę umożliwiającą prezentację wyników badań dotyczących uwarunkowań rozwoju społeczno-gospodarczego oraz wyzwań związanych z programowaniem i realizacją interwencji publicznej ukierunkowanej na ten proces a odnoszącej się do obszaru województwa wielkopolskiego. Należy podkreślić, że nasz kwartalnik szybko trafił na listę B czasopism punktowanych Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Od 2019 roku jest również indeksowany w bazie ERIH PLUS - European Refrence Index for the Humanities and the Social Sciences. Dzięki współpracy międzyuczelnianej Rozwój Regionalny i Polityka Regionalna trafia do bibliotek wszystkich ośrodków akademickich w Polsce. Jest również upowszechniany w środowisku przedstawicieli samorządu terytorialnego. Powszechny dostęp do publikowanych treści zapewnia baza PRESSto. – Platforma otwartych czasopism naukowych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (http://pressto.amu.edu.pl).

Od roku akademickiego 2019/2020 kwartalnik Rozwój Regionalny i Polityka Regionalna stał się jednym z trzech, obok Quaestiones Geographicae oraz Przeglądu Planisty czasopism redagowanych przez nowoutworzony Wydział Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej UAM.