Data publikacji w serwisie:

Pracownicy Wydziału wyróżnieni nagrodami Rektora I stopnia

Z przyjemnością informujemy o przyznaniu nagród Rektora UAM I stopnia pracownikom Wydziału Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej. Nagrody przyznano na podstawie oceny wniosków przez komisję powołaną przez Rektor UAM, prof. dr hab. Bogumiłę Kaniewską. Wśród wyróżnionych nagrodą indywidualną znaleźli się: prof. UAM dr hab. Eliza Kalbarczyk oraz prof. dr hab. Tadeusz Stryjakiewicz. Ponadto nagrodę zespołową otrzymali: prof. dr hab. Paweł Churski, dr hab. Barbara Konecka-Szydłowska, dr Tomasz Herodowicz i dr Robert Perdał. Wszystkim laureatom serdecznie gratulujemy.

Poniżej prezentujemy krótkie uzasadnienia dla przyznanych nagród:

prof. UAM dr hab. Eliza Kalbarczyk uzyskała wyniki będące oryginalnymi osiągnięciami naukowymi. Opublikowała trzy prace, o łącznym IF 6,263, których tematyka odnosi się do aktualnych problemów związanych z adaptacją polskich miast do zmieniających się warunków klimatycznych, rozkładem zanieczyszczenia powietrza w Poznaniu w okresie zimowym, a także przekształceniami przestrzeni publicznej na obszarach wiejskich. Ponadto w zakresie osiągnięć dotyczących kształcenia kadr naukowych, prof. UAM dr hab. Eliza Kalbarczyk wypromowała jednego doktora w dyscyplinie gospodarka przestrzenna i geografia społeczno-ekonomiczna.

prof. dr hab. Tadeusz Stryjakiewicz w ubiegłym roku opublikował jako autor lub współautor 6 prac naukowych w uznanych czasopismach zagranicznych (m.in. European Planning Studies, Journal of Urban Planning and Development) oraz polskich (m.in. Przegląd Geograficzny, Quaestiones Geographicae). W świetle obowiązującej listy czasopism MNiSW punktowa wartość tych prac wyniosła 340.

prof. dr hab. Paweł Churski, dr hab. Barbara Konecka-Szydłowska, dr Tomasz Herodowicz i dr Robert Perdał opublikowali monografię pt. Teoretyczny i praktyczny wymiar polityki rozwoju zorientowanej terytorialnie (Studia KPZK. Cykl monografii. T. 9/201) zawierającą wyniki końcowe projektu naukowego pt. Nowe wyzwania polityki regionalnej w kształtowaniu czynników rozwoju społeczno-ekonomicznego regionów mniej rozwiniętych (NCN, 2015/19/B/HS5/00012). W publikacji szczególną uwagę poświęcono przedstawieniu podstaw teoretycznych polityki zorientowanej terytorialnie, które wykorzystano do sformułowania autorskiej koncepcji w tym zakresie. Założenia teoretyczne zweryfikowano empirycznie na podstawie badań przeprowadzonych na terenie województwa wielkopolskiego. Czyni to sformułowane wyniki i rekomendacje bardziej użytecznymi dla programujących i realizujących interwencję rozwojową w polskich regionach. Książka spotkała się z bardzo pozytywnymi opiniami recenzentów oraz odbiorem czytelników, czego dowodem są pozytywne opinie i rekomendacje.