Data publikacji w serwisie:

Porozumienie o współpracy ze Stowarzyszeniem Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej

Współpraca Stowarzyszenia Aglomeracja Kalisko-Ostrowska z Uniwersytetem im. Adama Mickiewicza w Poznaniu możliwa jest dzięki podpisanemu w dniu 26 kwietnia 2021 roku Porozumienia, które zostało zawarte w celu nawiązania wielokierunkowej współpracy tych Instytucji dla realizacji badań naukowych dotyczących  priorytetowych  zagadnień  związanych z planowaniem i realizacją polityki rozwoju obszaru gmin Stowarzyszenia Aglomeracja Kalisko-Ostrowska. Oficjalna inauguracja współpracy nastąpiła w dniu 25.05.2021 z udziałem m.in. Pani Rektor UAM, prof. Bogumiły Kaniewskiej. Pełna relacja  z wydarzenia jest dostępna na stronie głównej UAM.

Głównym efektem porozumienia będzie opracowanie nowej ponadlokalnej Strategii rozwoju Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej do roku 2030. Wykonawcą niezbędnych prac/badań  naukowych  w  zakresie  opracowania kompleksowej, syntetycznej i strategicznej diagnozy terytorialnej Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej jest zespół pracowników naszego Wydziału, który podzielił prace nad Strategią na dwa etapy:

I etap podczas, którego wykonane zostaną badania naukowe, ekspertyzy, diagnozy i analizy dla obszaru funkcjonalnego Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej przy zastosowaniu  modelu ekspercko-partycypacyjnego.

II  etap podczas, którego nastąpi identyfikacja opinii społecznej dotyczącej preferowanych kierunków rozwoju. Przedstawiony zostanie rekomendowany plan działań oraz sposób jego realizacji umożliwiający identyfikację listy celów, kierunków działań, strategicznych / kluczowych projektów, a także metod wdrażania strategii i jej źródeł finansowania.