Data publikacji w serwisie:

Grant w ramach programu ID-UB dla studenta gospodarki przestrzennej

Z przyjemnością informujemy, że Dawid Kozubek, student I roku studiów magisterskich na kierunku gospodarka przestrzenna na Wydziale Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki przestrzennej UAM otrzymał grant na realizację indywidualnego projektu badawczego w ramach programu ,,Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza’’ (ID-UB).

Kwota dofinasowania wynosi 4794,00 zł.

Celem konkursu ,,Study@research’’ jest wspieranie kształcenia w powiązaniu z badaniami poprzez stymulowanie pracy naukowej studentów systemem grantów – indywidualnych lub zespołowych (konkurs nr 076 na realizację zadania 34: opracowanie szczegółowych zasad i realizacja pakietu wsparcia ,,Study@research’’).

W ramach grantu Dawid Kozubek będzie realizować projekt pt. ,,Analiza społeczno-gospodarcza gmin w układach obwarzankowych w województwie wielkopolskim w latach 2011-2021’’. Celem badania będzie określenie różnic i podobieństw w poziomie rozwoju społeczno-gospodarczego pomiędzy wiejską gminą obwarzankową a miastem oraz wskazanie powiązań pomiędzy tymi jednostkami. Analiza przeprowadzona zostanie w układzie pięciu kategorii, do których należą: (1) ludność, (2) gospodarka, (3) infrastruktura społeczna, (4) infrastruktura techniczna  i mieszkalnictwo oraz (5) kapitał ludzki i społeczny. Zakres czasowy pracy będą stanowiły lata 2011-2021. Natomiast zakres przestrzenny pracy będzie składać się z 22 gmin w 11 układach obwarzankowych w województwie wielkopolskim. Projekt będzie realizowany od 01.01.2023 r. do 31.10.2023 r. W efekcie przeprowadzonych badań powstaną dwa artykuły, które opublikowane zostaną w wybranych z listy MNiS czasopismach naukowych. Wyniki końcowe zaprezentowane zostaną m.in. na Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej Młodych Badaczy organizowanej przez Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie (w październiku 2023 r.).

Projekt realizowany będzie pod opieką dr hab. prof. UAM Barbary Koneckiej-Szydłowskiej.

Lista laureatów VI edycji konkursu Study@research dostępna jest na stronie intranetowej Projektu: link

Serdecznie gratulujemy i życzymy wielu dalszych sukcesów!