Data publikacji w serwisie:

Edukacja dla klimatu: Zagrajmy w zielone!

W dniu 19 grudnia 2022 r. odbył się na Wydziale Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej UAM warsztat „Zagrajmy w zielone” przygotowany przez zespół pracowników realizujących projekt TeRRIFICA reprezentowany przez Profesor Katarzynę Fagiewicz i Doktora Piotra Lupę. W spotkaniu wzięło udział 25. uczniów z I Liceum Ogólnokształcącego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu. Jest to już drugie z zaplanowanej serii spotkań z młodzieżą w ramach Żywego Laboratorium „Edukacja dla klimatu”. Pierwsze spotkanie „Godzina dla klimatu” (Q&A) odbyło się w listopadzie i było poprowadzone przez profesora Andrzeja Mizgajskiego.

Pierwsza część spotkania miała charakter seminarium, podczas którego w przystępny sposób pracownicy Uniwersytetu zapoznali młodzież z tematyką aktualnych wyzwań środowiskowych miast. Szczególną uwagę zwrócili oni na zagadnienia skutków zmian klimatu i ich negatywnego oddziaływania na różne sfery życia w mieście na przykładzie Poznania. Omówione zostały zagrożenia związane z coraz częściej i dłużej utrzymującymi się falami upałów, suszami oraz z drugiej strony wzrastającą częstotliwością deszczy nawalnych powodujących szczególnie niebezpieczne powodzie błyskawiczne. Ta część prezentacji nawiązywała do diagnozy zawartej w Planie adaptacji do zmian klimatu Metropolii Poznań.

W kolejnej części warsztatu nie trzeba było długo przekonywać uczniów, że właściwą odpowiedzią na omówione wyzwania jest gra w zielone… dokładniej gra w zieloną infrastrukturę i rozwiązania oparte na przyrodzie. Posiłkując się wynikami projektów TeRRIFICA i CONNECTING Nature prelegenci przedstawili i opisali najważniejsze korzyści wynikające z rozwijania zielonych rozwiązań pokazując konkretne wdrożenia na terenie Poznania i innych miast w Polsce. Ta część spotkania stanowiła jednocześnie wprowadzenie do bardziej aktywnej części warsztatu, podczas której uczniowie wcielili się w planistów i architektów krajobrazu. Ich zadaniem było zrewidowanie sposobu zagospodarowania działki, na której zlokalizowana jest ich szkoła. W tym celu posłużyli się katalogiem rozwiązań opartych na przyrodzie oraz jednym ze wskaźników ekologiczno-przestrzennych – miejskim wskaźnikiem zazielenia (urban greening factor). W efekcie uczniowie przygotowali osiem projektów zagospodarowania działki szkolnej uwzględniając takie innowacyjne rozwiązania jak ogrody deszczowe, zielone dachy i ściany, łąki kwietne czy nowoczesne przepuszczalne nawierzchnie.

Żywe Laboratorium „Edukacja dla klimatu” to inicjatywa zespołu TeRRIFICA, która ma stanowić kontynuację wybranych działań projektu. Po stronie wydziału program koordynuje dr Joanna Morawska, a po stronie Liceum doktorantka WNGiG i nauczycielka geografii mgr Karolina Herodowicz. Wiosną 2023 r. odbędzie się kolejne spotkanie z cyklu poświęcone wykorzystaniu Systemów Informacji Geograficznej i nowoczesnych cyfrowych technik partycypacji społecznej do stymulowania  rozwoju nauki obywatelskiej w obszarze działań na rzecz klimatu.