Konferencja Wieś i Rolnictwo

Konferencja Wieś i Rolnictwo – razem czy osobno? Nowe funkcje wsi i rolnictwa – zintegrowane planowanie rozwoju odbyła się w dniach 14-15 kwietnia 2021 r. na Wydziale Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej. Została zorganizowana przez Zakład Geografii Rolnictwa i Wsi przy współpracy Zespołu Zadaniowego ds. Obszarów Wiejskich KPZK PAN . Patronat honorowy nad konferencją objęli:

  • JM Rektor UAM prof. dr hab. Bogumiła Kaniewska.
  • Przewodniczący KPZK PAN prof. dr hab. Tomasz Komornicki
  • Przewodniczący Komisji Obszarów Wiejskich  PTG dr hab. prof. UŁ Marcin Wójcik.

Połączyło się z nami ponad 70 słuchaczy tj. naukowców i praktyków z całej Polski, którzy podczas dwudniowego spotkania wysłuchali 24 referaty Zdalna forma konferencji umożliwiła prezentację wyników badań KPZK PAN,  IRWiR PAN, IGiPZ PAN, KOW PTG, GUS, a także badaczy z Łodzi, Krakowa, Warszawy, Wrocławia, Gdańska, Katowic, Olsztyna, Torunia, Kielc, Rzeszowa czy Poznania. Konferencja składała się z sesji plenarnej i trzech referatowych, które miały być odpowiedzią na postawione pytanie Wieś i rolnictwo - razem czy osobno?  Sesja plenarna objęła zagadnienia dotyczące dylematów w badaniach funkcjonalnych wsi i rolnictwa, zróżnicowania struktur funkcjonalno-przestrzennych obszarów wiejskich, zintegrowanej polityki rozwoju  a także oceny potencjału obszarów wiejskich do rozwoju różnych funkcji. Pierwsza sesja referatowa dotyczyła zintegrowanej polityki rozwoju wsi i rolnictwa, procesów planowania związanych z Zielonym Ładem, ochroną gruntów rolnych i leśnych .przyszłych strategii ponadlokalnych i spójności polityki przestrzennej z założeniami strategii gmin wiejskich i miejsko-wiejskich.

Drugiego dnia konferencji na sesji dotyczącej wsi mówiono o przemianach funkcjonalnych w strefach podmiejskich dużych miast, depopulacji, marginalizacji i zanikających wsiach, a także o satysfakcji z życia na pozamiejskich obszarach, natomiast na sesji dotyczącej rolnictwa przedstawiono problemy wielofunkcyjności rolnictwa w europejskiej polityce rolnej, predyspozycji przyrodniczych dla rolnictwa ekologicznego, emisji zanieczyszczeń pochodzących z rolnictwa oraz funkcjonowanie klastra rolno-spożywczego. Poszczególne sesje wywołały bardzo ciekawą dyskusję wśród uczestników, która przenosiła się w przerwach do kuluarów TEAMsa. Dziękujemy za wspólne obrady. Mamy nadzieję, że konferencja zaowocuje dalszymi rozmowami i spotkaniami dotyczącymi przyszłości obszarów wiejskich w zintegrowanej polityce rozwoju.

Osoby, które wyrażają jeszcze chęć opublikowania swoich artykułów prosimy o kontakt mailowy: konfwgseigp@amu.edu.pl

Program konferencji: pobierzPATRONAT HONOROWY

Prof. dr hab. Bogumiła Kaniewska
J.M. Rektor Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Prof. dr hab. Tomasz Komornicki
Przewodniczący Komitetu przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN

Prof. UŁ dr hab. Marcin Wójcik
Przewodniczący Komisji Obszarów Wiejskich Polskiego Towarzystwa Geograficznego