ERASMUS +

Drogi Studencie!

Witamy na stronie programu ERASMUS+ przeznaczonej dla studentów i doktorantów
Wydziału Geografii Społeczno Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej
Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

I etap rekrutacji: 01.02.2024 – 19.02.2024

ogłoszenie wyników rekrutacji do 20.02.2024 na profilu studenta w systemie USOSweb.

II etap rekrutacji (rekrutacja uzupełniająca): 20.02.2024 – 29.02.2024

ogłoszenie wyników rekrutacji uzupełniającej do 05.03.2024 na profilu studenta w systemie USOSweb.

Program Erasmus+ dla szkolnictwa wyższego, wspiera międzynarodową współpracę uczelni, umożliwia wyjazdy studentów i pracowników, stwarza możliwość udziału w międzynarodowych projektach strategicznych.

Program Erasmus+ stwarza wiele nowych możliwości, biorąc w nim udział:

 • poznasz środowisko międzynarodowe i inne kultury,
 • podniesiesz kompetencje językowe i zawodowe,
 • zapoznasz się z nowym systemem kształcenia i metodami nauczania,
 • nawiążesz nowe znajomości,
 • oraz zwiedzisz Europę!

Jeśli jesteś zainteresowany udziałem w Programie zachęcamy Cię do kontaktu z naszym wydziałowym koordynatorem ds. Programu Erasmus+ oraz zapoznaniem się z zasadami i terminami rekrutacji ustalonymi przez władze wydziału, udostępnionymi w zakładce Rekrutacja.

Pisz śmiało! Odpowiemy na wszystkie nurtujące Cię pytania.


Chcesz dowiedzieć się więcej o Programie?

Wejdź na oficjalną stronę Narodowej Agencji Programu Erasmus+ w Warszawie

Natomiast szczegóły dotyczące zasad Projektu Erasmus+ obowiązujących na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza znajdziesz na stronie Erasmus+ na UAM

Studenci realizując wyjazd na studia zagraniczne zachowują pełnię praw i obowiązków wynikających  z bycia studentem UAM. W trakcie pobytu na uczelni goszczącej nie tylko realizują ustalony program studiów, ale również podnoszą sukcesywnie swoje umiejętności językowe i poszerzają horyzonty.

Chętnych do wzięcia udziału w tegorocznej edycji zapraszamy do zapoznania się z ofertą wydziałową i informacjami dostępnymi poniżej:

Rekrutacja na wyjazdy na studia w ramach programu Erasmus+ odbywa się raz do roku, na przełomie luty-marzec poprzez system USOSweb. Rekrutacja kandydatów odbywa się na poszczególnych wydziałach w roku akademickim poprzedzającym wyjazd.

Rekrutacja na praktyki jest ciągła, kwalifikacji na wyjazdy dokonuje Koordynator Wydziałowy do końca marca, każdego roku. Więcej informacji w zakładce Wyjazdy na praktyki.

Wszystkie terminy oraz zasady rekrutacji aktualizowane są na początku semestru zimowego.

Listę uczelni, na które możesz wyjechać znajdziesz w zakładce Nasi partnerzy.


Zanim weźmiesz udział w rekrutacji, z pewnością będziesz chciał dowiedzieć się czegoś więcej o Programie i procedurach jakie obowiązują na naszym Wydziale. Dlatego też, zanim otworzymy rekrutację, przygotujemy dla was spotkanie – ERASMUS DAY!

Na spotkaniu Wydziałowy Zespół ds. Programu Erasmus+ omówi wszystkie szczegóły niezbędne do udziału w Programie.

Nie obawiaj się, wprowadzimy Cię w świat Erasmusa
i przygotujemy do rekrutacji.

Erasmus+ jest dla każdego!

Każdy zakwalifikowany do wyjazdu Uczestnik mobilności otrzyma od Uczelni następujące finansowanie:

Indywidualne wsparcie na pokrycie kosztów związanych z podróżą i pobytem (długoterminowe mobilności fizyczne), według następujących miesięcznych stawek miesięcznych:

GRUPA 1 –  Dania, Finlandia, Irlandia, Islandia, Lichtenstein, Luksemburg, Norwegia, Szwecja, Austria, Belgia, Cypr, Francja, Grecja, Hiszpania, Niderlandy, Malta, Niemcy, Portugalia, Włochy – studia: 550 Euro; praktyki: 700 Euro;

GRUPA 2 – Bułgaria, Chorwacja, Czechy,  Estonia, Macedonia Północna,  Litwa, Łotwa, Rumunia, Serbia, Słowacja, Słowenia, Turcja, Węgry– studia: 450 Euro; praktyki 600 Euro;

Więcej informacji w Uczelniane zasady finansowania wyjazdów.


Indywidualne wsparcie na pokrycie kosztów utrzymania i kosztów podróży (mobilności krótkoterminowych) w wysokości 70 EUR dziennie do 14 dni działania i 50 EUR dziennie między 15 a 30 dniem działania.


GREEN TRAVEL – dopłata uzupełniająca do wsparcia indywidualnego za podróż
z wykorzystaniem ekologicznych środków transportu.

W przypadku podróży z wykorzystaniem niskoemisyjnych środków transportu takich jak autobus, pociąg, łódź lub wspólne korzystanie z samochodu, Uczestnik otrzymuje jednorazową dopłatę do wsparcia indywidualnego w wysokości 50 EUR.


Dopłata uzupełniająca do wsparcia indywidualnego dla uczestników z mniejszymi szansami – zakładka Studenci z niepełnosprawnościami.


WSPARCIE WŁĄCZENIA – wsparcie dla uczestnika, którego stan związany ze zdrowiem sprawia, że udział w mobilności byłby niemożliwy bez dodatkowego wsparcia finansowego. Wsparcia udziela się na podstawie wniosku składanego przez Uczestnika mobilności do Narodowej Agencji za pośrednictwem Uczelni.  Wniosek składa się w momencie, kiedy szacowane koszty wynikające bezpośrednio z mobilności, przekraczają przyznane dofinansowanie w postaci wsparcia indywidualnego i dopłaty do wsparcia indywidualnego.  Zwrot kosztów poniesionych w związku ze wsparciem włączenia będzie dokonywany w oparciu o dowody finansowe, dostarczone przez Uczestnika potwierdzające poniesienie dodatkowych kosztów.

Jako student WGSEiGP masz możliwość odbycia wyjazdu na Uczelnię, z którą współpracuje nasz Wydział – oto lista uczelni partnerskich. Możesz ją znaleźć również w systemie USOSweb, gdzie udostępniona jest oferta Wydziału:

zakładka DLA STUDENTÓW > Wymiana studencka > Oferta wyjazdów > pokaż ofertę

Chcesz wyjechać na uczelnię, z którą nie mamy podpisanej umowy? Żaden problem!

Możesz zostać inicjatorem nowego porozumienia. Napisz do wydziałowego Koordynatora Programu Erasmus+ i zapytaj o możliwości nawiązania współpracy z wybraną uczelnią. Pamiętaj jednak, że proces podpisywania umowy trwa określoną ilość czasu, dlatego prośbę należy kierować najpóźniej 3 miesiące przed wszczęciem rekrutacji. Ten czas jest niezbędny do dopełnienia wszelkich formalności abyś mógł aplikować na wybraną przez siebie uczelnię.

Jeśli marzy Ci się studiować poza granicami Unii Europejskiej, masz możliwość skorzystania
z WYMIANY BILATERALNEJ.Więcej informacji na ten temat znajdziesz w zakładce Wymiana Bilateralna.

Mobilność to tzw. „kapitał wyjazdowy”. Każdy student otrzymuje możliwość wyjazdu na okres 12 miesięcy w każdym cyklu studiów (licencjackich, magisterskich, doktoranckich) lub na okres 24 miesięcy w przypadku jednolitych studiów magisterskich niezależnie od rodzaju mobilności (studia czy praktyki).

W ramach programu Erasmus + na lata 2021-2027 studenci i doktoranci mogą realizować następujące mobilności:

 • długoterminowa mobilność fizyczna w celu  studiowania lub w celu odbycia praktyk – od 2 do 12 miesięcy;
 • krótkoterminowa  mobilność mieszana w celu studiowania lub odbycia praktyk (połączenie mobilności fizycznej z obowiązkowym komponentem wirtualnym) – od 5 do 30 dni;
 • krótkoterminowa mobilność dla doktorantów w celu studiowania lub odbycia praktyk – od 5 do 30 dni.

Zapraszamy do skorzystania z oferty praktyk w ramach Programu Erasmus+ !

Na praktykę studencką można wyjechać do zagranicznych przedsiębiorstw, placówek naukowo-badawczych, organizacji non-profit, a także instytucji, takich jak np. muzea, biblioteki, urzędy czy kancelarie adwokackie.

Nie można odbyć praktyk w instytucjach Unii Europejskiej, w instytucjach odpowiedzialnych za zarządzanie unijnymi programami, ani polskich placówkach dyplomatycznych za granicą.

Wybór instytucji leży po stronie studenta. Wymagane jest by instytucja znajdowała się na terenie kraju uczestniczącego w programie Erasmus. Zakres praktyk powinien być ściśle związany z dziedziną, jaką studiuje student. Na praktykę można wyjechać w trakcie trwania roku akademickiego lub wakacji.

Minimalny czas trwania praktyki to 60 dni.

Kwalifikacji na wyjazdy dokonuje Koordynator Wydziałowy do końca marca każdego roku. Zgłoszenia należy przesyłać mailowo.

Do rekrutacji na praktyki studenckie należy podejść PRZED OBRONĄ PRACY. Osoby biorące udział w rekrutacji o wynikach zostaną poinformowane mailowo do 2 tygodni po zakończeniu rekrutacji.

Wszystkie terminy oraz zasady rekrutacji aktualizowane są na początku semestru zimowego.

Zasady rekrutacji na WGSEiGP znajdziesz w zakładce Dokumenty do pobrania

Wymagane dokumenty oraz dodatkowe informacje dotyczące praktyk znajdziesz TUTAJ

Zawsze chcieliście jechać na wymianę, ale Erasmus na cały semestr to dla Was za dużo? Nic straconego! Jeśli chcecie dowiedzieć się jak wyjechać na super wyjazd kilkudniowy, zapraszamy do obejrzenia webinaru!

WEBINAR ESN UAM POLSKA

W ramach programu Erasmus+ mobilność edukacyjna, studenci z niepełnosprawnościami poza wsparciem indywidualnym mają możliwość ubiegania się o dopłatę uzupełniającą do wsparcia indywidualnego dla uczestników z mniejszymi szansami. Wysokość dopłaty do wsparcia indywidualnego zależna jest od okresu mobilności – zakładka Stypendia.

Szczegóły dostępne są na stronie Erasmus na UAM, w zakładce wyjazdy.

Dopłata uzupełniająca do wsparcia indywidualnego dla uczestników z mniejszymi szansami.

Każdy Uczestnik mobilności długoterminowej (2-12 miesięcy) z orzeczonym stopniem niepełnosprawności otrzyma dopłatę do wsparcia indywidualnego w wysokości 250 EUR miesięcznie, a Uczestnik mobilności krótkoterminowej dopłatę w wysokości 100 EUR na okres mobilności trwającej od 5 do 14 dni oraz 150 EUR od 15 do 30 dni.

Dopłata uzupełniająca przyznawana jest na podstawie orzeczenia o stopniu niepełnosprawności.

WSPARCIE WŁĄCZENIA – Wsparcie dla uczestnika, którego stan związany ze zdrowiem sprawia, że udział w mobilności byłby niemożliwy bez dodatkowego wsparcia finansowego. Wsparcia udziela się na podstawie wniosku składanego przez Uczestnika mobilności do Narodowej Agencji za pośrednictwem Uczelni. Wniosek składa się w momencie, kiedy szacowane koszty wynikające bezpośrednio  z mobilności, przekraczają przyznane dofinansowanie w postaci wsparcia indywidualnego i dopłaty do wsparcia indywidualnego.  Zwrot kosztów poniesionych w związku ze wsparciem włączenia będzie dokonywany w oparciu o dowody finansowe, dostarczone przez Uczestnika potwierdzające poniesienie dodatkowych kosztów.

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oferuje swoim studentom, doktorantom  i pracownikom możliwość udziału nie tylko w programie wymiany międzynarodowej jakim jest Program Erasmus+. Osoby zainteresowane poszerzaniem kompetencji i zdobywaniu wiedzy za granicą (w UE jak i poza nią) mają możliwość skorzystania z Wymiany Bilateralnej. Wymiana bilateralna oparta jest na dwustronnych umowach o współpracy pomiędzy UAM  a zagranicznymi instytucjami szkolnictwa wyższego. Zainteresowanych udziałem prosimy o zapoznanie się z zasadami uczestnictwa oraz kontakt z Sekcją Współpracy Międzynarodowej:

Kraje UE i USA:

mgr Marta Dajczak,
tel. +48 61 829 44 75,
e-mail: marta.dajczak@amu.edu.pl

Kraje poza UE:

dr Kostiantyn Mazur,
tel. +48 61 829 43 28,
e-mail: kostiantyn.mazur@amu.edu.pl

Przed podpisaniem umowy finansowej u Koordynatora Wydziałowego Erasmus+ należy podać daty planowanego pobytu na studiach Erasmus zgodnie z kalendarzem akademickim uczelni przyjmującej oraz odebrać zaświadczenie o zakwalifikowaniu się na studia Erasmus w BOS u Administratora Programu. Zaświadczenie wymagane jest do uzyskania ubezpieczenia zdrowotnego w NFZ (przed podpisaniem umowy). Wszelkie sprawy związane z ubezpieczeniem zdrowotnym w NFZ są wykonywane indywidualnie i samodzielnie przez studenta (tzw. Karta EKUZ na czas wyjazdu).

Szczegółowe informacje znajdziesz na stronach NFZ

Część uczelni zagranicznych wymaga od stypendystów programu Erasmus+ wykupienia obowiązkowego ubezpieczenia na miejscu. Aby uniknąć podwójnych wydatków, dowiedz się przed wyjazdem, jakich formalności trzeba będzie dopełnić w uczelni goszczącej.

Kliknij TUTAJ.

Welcome to the Faculty of Human Geography and Planning!

If you have been selected and nominated by your home university to study at the Faculty of Human Geography and Planning of Adam Mickiewicz University in Poznań, please familiarise yourself with our application process.

Course offer is available at AMU-PIE. Please remember that in order to take part in English-taught subjects your level of language has to be at B1.

In case of any problems, please contact our Erasmus+ staff.

Contact:

Faculty Erasmus+ Office

Olga Szałata-Żukow, Room 009
e-mail: olga.szalata@amu.edu.pl
tel. +48 61 829 6117

 • monday: 10:00 a.m - 15:00 p.m.
 • tuesday: 10:00 a.m - 15:00 p.m.
 • wednesday: 13:00 p.m - 15:00 p.m.
 • thursday: 10:00 a.m - 15:00 p.m.
 • friday: 10:00 a.m - 14:00 p.m

Faculty Erasmus+ Coordinator

Angelika Stępowska, Room L003A
e-mail: angelika.stepowska@amu.edu.pl
tel. +48 61 829 6229
duty hours: Monday and Wednesday 9:00 a.m. – 2:00 p.m.

Address:

Faculty of Human Geography and Planning
ul. Bogumiła Krygowskiego 10
61-680 Poznań

Find more about AMU.

Administrator Programu Erasmus+ WGSEiGP

Dyżur w każdy wtorek w godzinach od 9:00 do 15:00 w pokoju 016.

Koordynator Wydziałowy WGSEiGP
dr hab. Barbara Maćkiewicz, prof. UAM
e-mail: basic@amu.edu.pl
tel. 61 829 61 67

Biuro Programu Erasmus+
ul. Św. Marcin 78
61-809 Poznań
e-mail: erasmus@amu.edu.pl
tel. +48 61 829 4339
https://erasmus.amu.edu.pl/strona-glowna/biuro-erasmus

Jak wyjechać na Erasmusa?

Poznaj Program oczami naszej studentki klikając w LINK!

Chcesz wyjechać na Erasmus + ale nie wiesz jak to zrobić?

Kasia, studentka Gospodarki Przestrzennej  wyjechała na Erasmusa na początku 2021 roku. Przekonaj się dlaczego warto wziąć udział w programie Erasmus+ czytając artykuł Kasi!