Data wydarzenia: -

XXIV Forum Architektury Krajobrazu

Zapraszamy na ogólnopolską cykliczną konferencję naukową XXIV Forum Architektury Krajobrazu: Architektura krajobrazu wobec zagrożeń współczesności, która odbędzie się w formie online 1-2 grudnia 2022 r.

Temat XXIV Forum Architektury Krajobrazu poświęcony jest zagrożeniom dotyczącym funkcjonowania i jakości krajobrazu. Liczne zagrożenia przed którymi obecnie stajemy, wymagają szukania dróg przeciwdziałania ich skutkom, bądź ograniczenia ich wpływu na krajobraz. Mogą one dotyczyć różnych aspektów związanych z krajobrazem:

  • problemów środowiskowych (zmiany klimatyczne, deficyt wody, utrata bioróżnorodności),
  • jakości wizualnej i percepcji krajobrazu (instalacje OZE w krajobrazie, skutki nadmiernej i niekontrolowanej urbanizacji),
  • aspektów społecznych funkcjonowania krajobrazu (nierówny dostęp do dobrej jakości środowiska i zieleni jako elementu krajobrazu, nadmierne obciążenie ruchem turystycznym wartościowych krajobrazów).

Interesującymi kierunkami rozważań, którymi zamierzamy się zająć są zarówno analizy i ocena opisanych wyżej zjawisk jak i rozważania dotyczące sposobu rozwiązywania związanych z nimi problemów.


Zaproszenie kierujemy do naukowców i praktyków: architektów krajobrazu, architektów, urbanistów, geografów, planistów przestrzennych, ekologów, inżynierów środowiska, którym bliska jest tematyka krajobrazu i których działania mają wymierny wpływ na krajobraz.

Program konferencji: [POBIERZ]

Link do wydarzenia:

1 DZIEŃ

https://zoom.us/j/98853070088

2 DZIEŃ

https://zoom.us/j/93705656103