Data wydarzenia: -

XVII Konferencja z cyklu „Rozwój obszarów wiejskich”

XVII Konferencja z cyklu „Rozwój obszarów wiejskich”

JAKOŚĆ GLEB W GOSPODAROWANIU PRZESTRZENIĄ

pod patronatem Dziekana Wydziału Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej prof. dr. hab. Pawła Churskiego

18 października 2023 roku, Muzeum Narodowe Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego w Szreniawie

Konferencja jest cyklem spotkań geodetów, geografów, planistów, przedstawicieli administracji publicznej, a także innych osób zainteresowanych tematyką obszarów wiejskich. Celem seminarium jest wymiana doświadczeń i wiedzy w zakresie rzeczywistych problemów związanych z administracją i gospodarką gruntami, rozwojem obszarów wiejskich, użytkowaniem gruntów, geodezją i kartografią. W poprzednich latach spotkanie było organizowanie pod nazwą „Seminarium”, a od edycji w 2022 roku jako „Konferencja”.

Tegoroczne spotkanie obejmuje następującą tematykę:

 • klasyfikacja gleb dawniej i dziś,
 • przekształcanie gruntów rolnych na inne cele,
 • kolizje i konflikty związane z jakością gleb, w tym problemy z lokalizacją obiektów OZE (odnawialnych źródeł energii) i zalesianiem najsłabszych gleb,
 • ochrona gleb we Wspólnej Polityce Rolnej,
 • społeczny wymiar gospodarowania na różnych typach gleb.

Pomysłodawcą pierwszego seminarium w Szreniawie był prof. dr hab. inż. Janusz Gołaski. Seminarium to odbyło się 8 listopada 2006 r., a jego temat brzmiał Reformy rolne w Polsce. Przeobrażenia strukturalne terenów wiejskich od 1918 r.

Interdyscyplinarny charakter seminariów przejawia się w jego różnorodnej tematyce, która na przestrzeni lat obejmowała:

 • historyczne i prawne uwarunkowania rozwoju obszarów wiejskich,
  współczesne problemy katastru i gospodarki nieruchomościami,
 • dokumentacja geodezyjno-kartograficzna i jej wykorzystanie w ocenie stanu i zmian oraz ochronie struktur użytkowania i władania obszarów wiejskich,
 • współczesne przemiany struktury funkcjonalno-przestrzennej obszarów wiejskich,
 • techniczne i prawne aspekty przekształcania obszarów wiejskich, w tym m.in. zabiegi scaleniowe,
 • budowa i wykorzystanie systemów informacji przestrzennej dla oceny stanu i zmian oraz ochrony obszarów wiejskich,
 • ochrona dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego wsi,
 • zagadnienia inwestycyjno-budowlane na terenach wiejskich,
 • zmieniająca się w czasie działalność służb geodezyjno-kartograficznych w zagadnieniach związanych z rozwojem obszarów wiejskich.

Program konferencji: POBIERZ


Dokumenty

Nazwa Numer Obowiązujący od / Kto wydał Pobierz plik
Szreniawa_2023_komunikat_1[16916].pdf 30.06.2023 Paulina Perkowska
PDF
Pobierz PDF Szreniawa_2023_komunikat_1[16916].pdf(420.8 KB)
Szreniawa_2023_program.pdf 9.10.2023 Paulina Perkowska
PDF
Pobierz PDF Szreniawa_2023_program.pdf(1.2 MB)