Data wydarzenia: -

Chińsko-polsko-hiszpańskie sympozjum: Postgrowth Era, Shrinking Cities and Regeneration

Mamy zaszczyt zaprosić Państwa na chińsko-polsko-hiszpańskie sympozjum: Postgrowth Era, Shrinking Cities and Regeneration, którego współorganizatorem jest Wydział Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej. Wydarzenie jest efektem współpracy pracowników naszego Wydziału z naukowcami z Hunan University w Chinach.

Sympozjum poświęcone jest współczesnym przemianom, które zachodzą w miastach na świecie, a także działaniom podejmowanym przez władze centralne i lokalne, których celem jest próba zarządzania tymi zmianami.

Sympozjum odbędzie się w formie zdalnej na platformie Teams w czwartek (11 maja 2023 roku) w godzinach 9:00 - 11:50:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ZTk5OTJiOWItNTcwNC00ZDBmLTg5MWUtODA1Y2Q3NzZkNjYx%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%226b514c29-2391-4831-b774-84f35c45bf01%22%2c%22Oid%22%3a%22125662cf-b45d-4944-b6e1-ff1f7b57cd73%22%7d

Program wydarzenia: [pobierz]


We invite you to the Chinese-Polish-Spanish Symposium: Postgrowth Era, Shrinking Cities and Regeneration, co-organised by the Faculty of Human Geography and Planning. The event results from a collaboration between our Faculty staff and researchers from Hunan University in China.

The symposium will focus on the recent changes that are taking place in cities around the world, as well as actions taken by central and local governments to try to manage these changes.

The symposium will be held online on the Teams platform on Thursday (11 May 2023) from 9:00 to 11:50:

Agenda of the event: [download]

Dokumenty

Nazwa Numer Obowiązujący od / Kto wydał Pobierz plik
2023Postgrowth SymposiumWithLink.pdf 5.05.2023 Tomasz Herodowicz
PDF
Pobierz PDF 2023Postgrowth SymposiumWithLink.pdf(772.2 KB)