Data publikacji w serwisie:

IV Metropolitalny Climathon 2023

2 października rusza rejestracja do Metropolitalnego Climathonu 2023, który odbędzie się w dniach od 25 do 26 października. Climathon to 24-godzinny wyścig kreatywności odbywający się równolegle w wielu miastach na świecie.

Podczas konkursu uczestnicy będą szukać rozwiązań w jaki sposób, poprawić mobilność w miastach w sposób zgodny z zasadami zrównoważonego rozwoju.

Kwestia mobilności w miastach wiąże się z wieloma problemami – do największych z nich należą w naszym regionie: bardzo duży udział samochodów w ruchu, duża presja na przestrzeń parkingową, nieefektywne planowanie przestrzenne oraz zagrożenie w ruchu drogowym. Indywidualny transport drogowy to istotne źródło zanieczyszczenia powietrza i nadmiernego hałasu oraz utraty bezpieczeństwa pieszych i rowerzystów, a także zajmowania ogromnych powierzchni pod drogi, place i parkingi, a nieefektywne planowanie przestrzenne tylko pogłębia ten problem, sprawiając, że w wyniku rozlewania się miast coraz więcej ludzi przemieszcza się na co dzień na coraz większe odległości.

Na autorów najlepszych pomysłów jak zmienić nawyki mobilnościowe wśród młodych mieszkańców miast czekają nagrody pieniężne (pula nagród wynosi 18 000 zł) oraz nagrody rzeczowe.

Wydarzenie skierowane jest do studentów wszystkich uczelni. Wiedza specjalistyczna ani umiejętności programistyczne nie są potrzebne.

Co to jest Climathon? To konkurs, który ma charakter 24-godzinnej rywalizacji, w trakcie której uczestnicy we współpracy z zaproszonymi ekspertami, wypracowują propozycje rozwiązań, służących ochronie klimatu. Podczas Climathonu szansę na wygraną ma każdy kreatywny pomysł, który zaproponuje ciekawe i nowoczesne podejście do tematów związanych z wyzwaniami klimatycznymi, w tym roku – z mobilnością w mieście.

Dla kogo jest Metropolitalny Climathon 2023? Zgłosić może się każdy, kto ma status studenta I i/lub II stopnia studiów, studenci studiów podyplomowych oraz studiów doktoranckich uczelni wyższych działających w Polsce, prowadzonych w dowolnym trybie. Jednym słowem: w Climathonie może wziąć udział każdy, kto ma pomysł związany z tematem „Mobilność w mieście”. Organizatorzy nie szukają skomplikowanych rozwiązań wiążących się z powstaniem zaawansowanej aplikacji mobilnej czy instalowaniem kosztownych urządzeń. Wygrać może nawet prosta edukacyjna koncepcja jak zachęcić siebie i osoby z najbliższego otoczenia do zmiany codziennych nawyków poruszania się po mieście. Rejestracja na wydarzenie trwa do 20 października.

Co trzeba umieć? Aby wziąć udział w Climathonie nie trzeba posiadać specjalistycznej wiedzy związanej z tematyką mobilności. Wystarczy otwarty umysł i chęć tworzenia niestandardowych pomysłów. Podczas wydarzenia uczestnicy otrzymają wsparcie organizatorów oraz inspirację mentorów i ekspertów.

Jak rozumiemy mobilność miejską? Każdego dnia tysiące mieszkańców Metropolii GZM i jej otoczenia przemierzają ją różnymi trasami i na różne sposoby. Mobilność to kluczowa cecha współczesnego świata. Jeśli ktoś nie jest mobilny, albo napotyka bariery, kiedy chce się przemieszczać, pociąga to zwykle za sobą różne życiowe ograniczenia i niedogodności. Ograniczona mobilność oznacza często mniejsze możliwości zdobycia atrakcyjnej pracy, ograniczony dostęp do terenów i miejsc rekreacji czy gorsze warunki dla podtrzymywania kontaktów z innymi ludźmi. Pojęcie mobilności rozumiemy znacznie szerzej niż sam transport, albo przemieszczenie się z punktu A do B. Mobilność to zbiór wszystkich elementów naszego przemieszczania się i tego co na nie wpływa. Mowa tu nie tylko o różnych środkach transportu, ale także o sposobach korzystania z nich oraz potrzebach, emocjach i sposobach myślenia, które się za tym kryją, a także sposobach zarządzania mobilnością. Zakładamy, że transport powinien jak najlepiej służyć realizacji tych potrzeb. Potrzeby, o których tu mowa, są zróżnicowane, tak jak zróżnicowana jest dostępność i atrakcyjność różnych sposobów przemieszczania się dla osób zamieszkujących różne części Metropolii oraz ich styl życia. Ulepszając warunki uprawiania mobilności, musimy wziąć to zróżnicowanie pod uwagę, a jednocześnie dążyć do tego, aby nasza mobilność miała charakter zrównoważony. Zrównoważona mobilność to taka, która pozwala wydajnie realizować najważniejsze potrzeby różnych zbiorowości, grup i jednostek w sposób uwzględniający jednocześnie: potrzeby i interesy przyszłych pokoleń (wydajność szerszego ekosystemu i jego granice – zdolność naszej planety i środowiska do dostarczania i odnawiania zasobów naturalnych oraz absorbowania różnego rodzaju emisji i zanieczyszczeń, a także ograniczoną przestrzeń miast oraz to, jaki rodzaj i natężenia przemieszczania się są w stanie przyjąć, zwłaszcza w świetle zmian klimatycznych), globalne, regionalne i lokalne różnice zasobów i kompetencji, którymi dysponują ludzie (tak by system zapewnienia mobilności, zagospodarowania terenu i używania zasobów był sprawiedliwy, godził ze sobą zróżnicowane możliwości i potrzeby oraz chronił zdrowie i dobrostan wszystkich mieszkańców). Inaczej mówiąc, jednostkowe potrzeby związane z mobilnością muszą być realizowane tak, by dało się je pogodzić z potrzebami innych ludzi oraz długofalową wydajnością ekosystemu.

Jak można się zgłosić do Climathonu? Wystarczy wejść na stronę www.climathon.pl i znaleźć formularz rejestracyjny oraz wypełnić wszystkie pola. Informacja zwrotna powinna pojawić się do 23 października.

W jakiej formule odbędzie się Climathon? Metropolitalny Climathon 2023 odbędzie się stacjonarnie w dniach od 25 do 26 października w Centrum Nowoczesnych Technologii Informatycznych Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach.

Co można wygrać? Dla najciekawszych pomysłów przewidziane zostały nagrody:

a. Nagroda I 10 000 zł,

b. Nagroda II 5 000 zł,

c. Nagroda III 3 000 zł,

oraz inne upominki organizatorów oraz partnerów wydarzenia.

Metropolitalny Climathon 2023 organizowany jest przez Górnośląsko-Zagłębiowską Metropolię oraz Fundację Fortis Pro Nobis pod auspicjami EIT Climate-KIC. Zapraszamy do udziału! www.climathon.pl