Data publikacji w serwisie:

Zakończono projekt "Zintegrowane Planowanie Rozwoju – kuźnia kadr dla sektora kreującego politykę rozwoju"

Zakończono projekt "Zintegrowane Planowanie Rozwoju – kuźnia kadr dla sektora kreującego politykę rozwoju" realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (projekt wdrożeniowy).

Działanie: 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym
Instytucja: Narodowe Centrum Badań i Rozwoju
Numer: POWR.03.01.00-IP.08-00-NPK/16
Okres realizacji: od 2017-03-01 do 2022-02-28 (przedł. do 2022-07-10)
Liczba studentów w okresie studiów: na pierwszym roku rozpoczęło cykl dydaktyczny 73 osoby, a studia ukończyło 40 osób.

Zadanie obejmowało realizację 7-semestralnych studiów inżynierskich I stopnia o profilu ogólnoakademickim. Studia rozpoczęto w roku akademickim 2018/2019 i trwały do semestru zimowego roku 2021/2022. Studia realizowano w systemie modułowym.

Liczba studentów na poszczególnych latach studiów była następująca:

 • ZPR - studia stacjonarne:
  I rok - 46 osób,
  II rok - 35 osób,
  III rok - 25 osób,
  IV rok - 24 osoby.
 • ZPR - studia niestacjonarne:
  I rok - 29 osób,
  II rok - 16 osób,
  III rok - 16 osób,
  IV rok - 16 osób.

Program studiów w trybie stacjonarnym obejmował 2 400 h z czego 45 h stanowiiły ćwiczenia terenowe, natomiast w trybie niestacjonarnym 1210 h w tym 40 h ćwiczeń terenowych. Ponadto na studiach stacjonarnych 505 godzin zajęć dydaktycznych (wykłady i ćwiczenia) poprowadzonych zostało przez pracowników zewnętrznych, czyli 21,0% wymiaru godzinowego, natomiast na studiach niestacjonarnych 280 godzin zajęć dydaktycznych (wykłady i ćwiczenia) poprowadzonych zostało przez pracowników zewnętrznych, czyli 23,1% wymiaru godzinowego.

Specyfiką programu ZPR były wizyty studyjne - na studiach stacjonarnych studenci opuszczali mury uczelni na 215 godz. sumarycznie, co stanowiło (9,1% godzin w programie studiów), a na studiach niestacjonarnych 125 godz. (10,7% godzin w programie studiów). Studenci przez cały okres edukacji mieli kontakt z 55 – 62 osobami prowadzącymi (pracownicy UAM oraz osoby zewnętrzne).

Program studiów na kierunku ZPR był realizowany przy pełnym wykorzystaniu potencjału naukowo-dydaktycznego Wydziału Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej i przy współpracy z zewnętrznymi pracodawcami, innymi jednostkami badawczymi i administracją publiczną. Nasi partnerzy wnieśli zaawansowaną wiedzę, umiejętności i kompetencje pozwalające absolwentom studiów na udział w zespołach projektowych z zakresu planowania rozwoju społeczno-gospodarczego i przestrzennego, pracę w administracji publicznej, czy udział w procesie zarządzania jednostkami samorządu terytorialnego.