Data publikacji w serwisie:

Wizyta studyjna przedstawicieli Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej

W dniu 30 maja 2023 roku odbyła się wizyta studyjna, w trakcie której studenci II roku ZPR spotkali się z przedstawicielami Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej. Wydarzenie odbyło się w formie zdalnej, w ramach przedmiotu Proces i dokumenty w zintegrowanym planowaniu rozwoju w Polsce, a jego głównym tematem były założenia i proces przygotowywania Koncepcji Rozwoju Kraju 2050 (KRK 2050), która ma być dokumentem wizyjnym stanowiącym kierunkowskaz w zarządzaniu rozwojem Polski.

W pierwszej części spotkania Iga Zupok-Gierwatowska (Zastępca Dyrektora Departamentu Strategii)  przedstawiła ogólne informacje na temat KRK 2050, dotyczące jej idei, struktury i poszczególnych etapów prac służących: identyfikacji głównych trendów rozwojowych, wyzwań rozwoju kraju o charakterze społeczno-gospodarczym i środowiskowym oraz opracowaniu możliwych scenariuszy rozwoju Polski. W drugiej części wizyty Emilia Malak-Pętlicka (Naczelnik Wydziału Wymiaru Terytorialnego) oraz Jakub Tarnacki (Główny Specjalista Wydziału Wymiaru Terytorialnego) przedstawili wyniki  ankiety, przeprowadzonej wcześniej wśród studentów naszego Wydziału, którzy mieli wskazać możliwe skutki przestrzenne 12 wyzwań rozwojowych ujętych w projekcie KRK 2050. Zgodnie z opinią naszych studentów największy wpływ na przestrzeń Polski będą miały następujące wyzwania: transformacja energetyczna, dobrze zaplanowania i funkcjonalna przestrzeń oraz gospodarka umiaru i ochrona kapitału naturalnego. Prezentacja wyników przerodziła się w ożywioną dyskusję nad istotnością zintegrowanego podejścia w planowaniu procesów rozwojowych. Dodatkowym, niezwykle ważnym aspektem związanym z wizytą jest fakt, że wypowiedzi udzielone przez studentów  - w znacznej mierze potwierdzające przyjęte w KRK 2050 kierunki działań rozwojowych - zostaną uwzględnione w dalszych pracach nad finalną wersją dokumentu przygotowywanego przy znaczącym udziale społeczeństwa obywatelskiego.