Data publikacji w serwisie:

Studencki Konkurs na koncepcję urbanistyczno-architektoniczną zagospodarowania terenów przy ul. F. Roosevelta w Poznaniu

W dniu 15 października 2021 r. Miasto Poznań ogłosiło otwarty jednoetapowy Studencki konkurs na koncepcję urbanistyczno-architektoniczną zagospodarowania terenów przy ul. F. Roosevelta w Poznaniu.

Konkurs adresowany jest do studentów kierunków: architektura, urbanistyka i gospodarka przestrzenna.

Uczestnikami konkursu mogą być osoby posiadające status:

  • Studentki/a uczelni wyższej kształcącej/ego się na kierunku architektura,
  • Studentki/a uczelni wyższej kształcącej/ego się na kierunku urbanistyka,
  • Studentki/a uczelni wyższej kształcącej/ego się na kierunku gospodarka przestrzenna.

CEL KONKURSU

Celem konkursu jest wyłonienie najlepszej propozycji rozwiązań urbanistyczno-architektonicznych, które połączyłyby dwie dzielnice (Stare Miasto i Jeżyce) i ukazały potencjał inwestycyjny drzemiący w niezagospodarowanych działkach należących do Miasta Poznania położonych w ścisłym centrum miasta. A także uzyskanie materiału wyjściowego do dalszych prac planistycznych na terenie objętym konkursem.

PRZEDMIOT KONKURSU

Przedmiotem konkursu jest opracowanie, na podstawie wytycznych Organizatora zawartych w Regulaminie, koncepcji urbanistyczno-architektonicznej miejskich działek, stanowiących niezabudowane tereny położne przy ul. F. Roosevelta w Poznaniu.

W granicach objętych opracowaniem konkursowym wyznaczono dwa pola inwestycyjne, na których mogłaby powstać zabudowa kubaturowa.

NAGRODY

Pula pieniężna przewidziana na nagrody o łącznej wysokości 20.000, zł brutto, podzielona została w następujący sposób:

I nagroda w wysokości 7.000 zł

II nagroda w wysokości 4.000 zł

III nagroda w wysokości 3.000 zł

Wyróżnienie 2.000 zł

Wyróżnienie 2.000 zł

Wyróżnienie 2.000 zł

TERMINARZ KONKURSU

Ostateczny termin składania zgłoszeń udziału w konkursie do dnia 02.11.2021

Ostateczny termin składania prac konkursowych do dnia 08.02.2022

Ogłoszenie wyników konkursu Luty/Marzec 2022 r.  (Dokładna data i miejsce  (forma) zostanie podana na stronie internetowej Konkursu)

Zachęcamy do udziału w konkursie.

Poniżej zamieszczony został Regulamin konkursu wraz z załącznikami.

Organizator zachęca do zapoznania się z filmem prezentujacym teren objęty konkursem

https://www.youtube.com/watch?v=670EZdDiz-g

KB

Zobacz także

Regulamin studenckiego konkursu wraz z załącznikami