Data publikacji w serwisie:

Startuje nabór do Nagrody Santander „SPOŁECZNIK ROKU” dla studentów i doktorantów UAM

1. czerwca rozpoczyna się rekrutacja do Nagroda Santander „SPOŁECZNIK ROKU” dla studentów i doktorantów Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Zgłoszenia można przesyłać do 15 czerwca 2021. Nagroda przyznawana jest za szczególne osiągnięcia w działalności społecznej oraz aktywną działalność na rzecz środowiska akademickiego. Zachęcamy do przesyłania aplikacji.

1. Podstawowe informacje

Nagroda Santander „SPOŁECZNIK ROKU” dla studentów i doktorantów Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu przyznawana jest studentom i doktorantom. Fundatorem Nagrody Santander „SPOŁECZNIK ROKU” dla studentów i doktorantów Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu w roku akademickim 2020/2021 jest Santander Universidades.

Nagroda Społecznika przyznawana jest za szczególne osiągnięcia w działalności społecznej oraz aktywną działalność na rzecz środowiska akademickiego w okresie od 1 stycznia 2020 r. do 31 maja 2021 r.

Zasady punktowania poszczególnych osiągnięć kandydatów do Nagrody Społecznika określa Załącznik nr 1 do Regulaminu Nagrody Santander „SPOŁECZNIK ROKU” wprowadzonego Zarządzeniem nr 110/2020/2021 Rektora UAM z dnia 31 maja 2021 r.

2. Harmonogram aplikowania

1) Składanie aplikacji

Składanie aplikacji o Nagrodę Santander „SPOŁECZNIK ROKU” przez studentów i doktorantów Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu odbywa się za pośrednictwem platformy Santander Scholarships w terminach: 1 – 15 czerwca 2021 r.

2) Ocena aplikacji

Oceny aplikacji dokonują Komisje oceniające utworzone osobno dla każdej ze szkół dziedzinowych. Ocena aplikacji odbywa się według kryteriów określonych w Regulaminie w terminach: 16 – 27 czerwca 2021 r.

3) Ustalenie listy laureatów Nagrody

Ostateczną listę studentów i doktorantów wytypowanych do Nagrody ustala Kapituła w terminie: do 9 lipca 2021 r.

Lista nagrodzonych Nagrodą Społecznika publikowana jest na stronie internetowej UAM.

4) Potwierdzenie przyjęcia Nagrody Społecznika

Nagrodzeni kandydaci potwierdzają przyjęcie Nagrody Społecznika poprzez kliknięcie linku wysłanego przez platformę Santander Scholarships w terminie do 3 dni kalendarzowych od daty, godziny i minuty otrzymania wiadomości wygenerowanej przez platformę Santander Scholarships.

5) Odwołanie od decyzji Kapituły

Kandydat, który nie zgadza się̨ z decyzją Kapituły, może wnieść́ odwołanie od tej decyzji do Rektora za pośrednictwem Kapituły w terminie 3 dni od daty opublikowania listy nagrodzonych Nagrodą Społecznika na stronie internetowej UAM.

3. Platforma Santander Scholarships

Aplikowanie o Nagrodę Społecznika następuje za pośrednictwem Platformy stypendialnej Santander Scholarships.

Skuteczne aplikowanie o Nagrodę Santander „SPOŁECZNIK ROKU” oznacza:

  • wypełnienie formularza rejestracyjnego na platformie Santander Scholarships,
  • wysłanie aplikacji o Nagrodę Społecznika dołączając załączniki potwierdzające wskazane osiągnięcia i działania.

Wszystkie osiągnięcia w działalności społecznej oraz działalności na rzecz środowiska akademickiego muszą zostać potwierdzone poprzez dołączenie na platformie Santander Scholarships potwierdzenia danego osiągnięcia zgodnie z Regulaminem Nagrody.

4. Dokumentowanie szczególnych osiągnięć za działalność społeczną oraz działalność na rzecz środowiska akademickiego

Osiągnięcia kandydata są potwierdzane na podstawie zaświadczenia albo innego dokumentu wystawionego przez podmioty wymienione w Kryteriach Przyznawania Nagrody Santander „SPOŁECZNIK ROKU”, które stanowią̨ Załącznik nr 1 do Regulaminu lub przez osoby przez nich upoważnione. Zaświadczenia oraz inne dokumenty mogą być podpisane przez właściwe podmioty własnoręcznie albo elektronicznie.

Niedołączenie zaświadczenia potwierdzającego dane osiągnięcie oznacza, że dane osiągnięcie nie zostanie uwzględnione przez Komisję oceniającą.

Wykaz punktowanych szczególnych osiągnięć w działalności społecznej oraz aktywności w działalności na rzecz środowiska akademickiego został opracowany i zaakceptowany przez studentów i doktorantów UAM.