Data publikacji w serwisie:

Godziny dziekańskie 22. grudnia 021 r.

Zgodnie z komunikatem Dziekana WGSEiGP prof. Pawła Churskiego, w dniu 22 grudnia 2021 r. (środa) w godzinach 10:00-11:00 zajęcia na naszym wydziale zostają zawieszone celem umożliwienia pracownikom i studentom zdalnego udziału w wydziałowym spotkaniu z okazji nadchodzących Świąt Bożego Narodzenia.

Link do spotkania zostanie udostępniony na stronie www wydziału w najbliższy piątek:  https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3abadba213154a4691af1dac5ba7b2403f%40thread.tacv2/1639731826333?context=%7b%22Tid%22%3a%2273689ee1-b42f-4e25-a5f6-66d1f29bc092%22%2c%22Oid%22%3a%22174f22ba-3c7b-4d6e-be3f-8c39e356bff7%22%7d.