Data publikacji w serwisie:

Egzamin certyfikacyjny poprawkowy z języka obcego na poziomie B2

Studium Językowe UAM informuje, że w dniu 7 września 2021 r. godz. 10.00 odbędzie się egzamin certyfikacyjny poprawkowy z języka obcego na poziomie B2.

Rejestracja na egzamin odbędzie się na platformie ul.amu.edu.pl. w terminie od 30 sierpnia 2021 r. do 5 września 2021 r. (logowanie odbywa się w identyczny sposób, jak logowanie do studenckiego konta w systemie USOSweb).

Egzamin przeprowadzany jest dla studentów stacjonarnych I stopnia oraz jednolitych magisterskich, którzy zaliczyli lektorat z języka nowożytnego na poziomie B2.2 oraz na poziomie B2.1 dla kierunku mającego podwójny wymiar godzinowy (60h/semestr), czyli Psychologia.

Warunkiem zarejestrowania się na egzamin certyfikacyjny jest zaliczenie semestru zajęć
z języka obcego na poziomie B2.2 (wpisana ocena do systemu USOS).

Student, który nie zaliczył egzaminu w pierwszym terminie, otrzyma żeton na egzamin poprawkowy.

UWAGA! Student z warunkowym zaliczeniem przedmiotu lub powtarzający przedmiot: Egzamin certyfikacyjny zobowiązany jest skontaktować się ze Studium Językowym UAM
w celu nadania kolejnego żetonu.

Egzamin certyfikacyjny z języka obcego na poziomie B2 odbywać się będzie w formie zdalnej, tj. w ramach synchronicznego kontaktu, w którym student oraz komisja uczestniczą
w egzaminie w tym samym czasie, ale w różnych miejscach – w drodze wideokonferencji internetowej odbywanej za pomocą: język angielski - usługi Microsoft Teams i platformy Moodle; pozostałe języki – usługi Microsoft Teams i aplikacji Microsoft Forms. Warunkiem przystąpienia do egzaminu jest posiadanie sprawnego mikrofonu i kamery.

Studium Językowe UAM, w absolutnie wyjątkowych sytuacjach, dopuszcza możliwość odbycia w/w egzaminu w formie bezpośredniej, z zachowaniem reżimu sanitarnego,
po uprzednim uzyskaniu indywidualnej zgody od Dyrektora Studium Językowego UAM.
O w/w zgodę student jest zobowiązany zwrócić się najpóźniej do dnia 2 września 2021 r.
Po uzyskaniu zgody, student zostanie zapisany na egzamin przez koordynatora z ramienia Studium Językowego UAM.

Na kilka dni przed egzaminem z języka angielskiego studenci otrzymają link do strony egzaminu z dostępną skróconą wersją testu egzaminacyjnego, zawierającą przykładowe typy zadań, celem umożliwienia studentom obeznanie się w nawigacji w teście.

UWAGA!!!

Osoby, które nie dokonają rejestracji żetonowej na egzamin, w określonym przez Studium Językowe UAM terminie, nie będą mogły przystąpić do egzaminu w dniu
7 września 2021 r.

Przed przystąpieniem do egzaminu student zobowiązany jest zapoznać się
z Regulaminem egzaminu oraz z ważnymi informacjami technicznymi, które dostępne są na stronie sj.amu.edu.pl

Jednocześnie przypominamy, że łączna liczba punktów za egzamin certyfikacyjny na poziomie B2 wynosi 200 pkt. 

(egzamin ustny 40 punktów + egzamin pisemny 160 punktów).

SKALA OCEN:

120 pkt. - 139 pkt. - dostateczny (3) (60% - 69%)

140 pkt. - 151 pkt. - dostateczny plus (70% - 75%)

152 pkt. - 171 pkt. - dobry (4) (76% - 85%)

172 pkt. - 181 pkt. - dobry plus (86% - 90%)

182 pkt. - 200 pkt. - bardzo dobry (5) (91% - 100%)

Kontakt: Studium Językowe UAM sj.amu.edu.pl (zakładka: Koordynatorzy ds. USOS)