Data publikacji w serwisie:

Zarządzanie rozwojem przestrzennym obszarów metropolitalnych w świetle koncepcji miękkich przestrzeni planowania

Nowa monografia autorstwa Łukasza Mikuły pt. "Zarządzanie rozwojem przestrzennym obszarów metropolitalnych w świetle koncepcji miękkich przestrzeni planowania".

Koncepcja „miękkich przestrzeni” (soft spaces) jest jedną z najnowszych perspektyw innowacyjnego spojrzenia na współczesne funkcje i skale terytorialne planowania. W prezentowanej książce autor przeanalizował możliwość jej wykorzystania w zarządzaniu rozwojem przestrzennym obszarów metropolitalnych w świetle zarówno założeń teoretycznych, jak i praktycznych doświadczeń europejskich i polskich. Przedstawiona została geneza i typologia miękkich przestrzeni planowania oraz krytyczna dyskusja naukowa wokół tej koncepcji. Zbadane zostały również jej powiązania ze skalą obszaru metropolitalnego oraz dotychczasowymi koncepcjami zarządzania metropolitalnego. Opracowany na podstawie części teoretycznej model usystematyzowania procesu analitycznego posłużył do przeprowadzenia badań empirycznych w ramach obszaru metropolitalnego Poznania (Metropolii Poznań) jako przykładu miękkiej przestrzeni planowania w Polsce. Analiza przypadku poznańskiego została osadzona w szeroko nakreślonych krajowych uwarunkowaniach instytucjonalnych planowania i zarządzania metropolitalnego. Jej wyniki doprowadziły do stworzenia modelu teoretycznego kreacji miękkich przestrzeni planowania, jak również stanowiły podstawę oceny możliwości wykorzystania tej koncepcji w praktyce planistycznej w Polsce.