Data publikacji w serwisie:

Prezentacja syntezy diagnozy przygotowanej dla Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej

20 grudnia 2021 na posiedzeniu Rady Stowarzyszenia Aglomeracja Kalisko-Ostrowska odbyła się prezentacja syntezy diagnozy przygotowanej na potrzeby strategii rozwoju ponadlokalnego.

Pracownicy i studenci Wydziału Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej wspierają Stowarzyszenie Aglomeracja Kalisko-Ostrowska w przygotowaniu strategii rozwoju ponadlokalnego. Podstawą działań jest porozumienie o współpracy w ramach badań naukowych i świadczenia usług badawczych zawarte 26 kwietnia 2021 r. między Stowarzyszeniem Aglomeracja Kalisko-Ostrowska a UAM. W ramach pierwszej umowy zawartej w dniu 24 maja 2021 r., podjęto prace badawcze związane z diagnozą sytuacji społecznej, gospodarczej i przestrzennej aglomeracji kalisko-ostrowskiej, sporządzoną w celu opracowania projektu „Strategii rozwoju ponadlokalnego aglomeracji kalisko-ostrowskiej do 2030 roku”.

W ramach zrealizowanych prac przygotowana została diagnoza obszaru, którą tworzą 24 jednostki samorządu terytorialnego (JST), współpracujące ze sobą w ramach obszaru funkcjonalnego Kalisza i Ostrowa Wielkopolskiego. Rezultaty opracowanej diagnozy poddano konsultacjom z przedstawicielami JST aglomeracji kalisko-ostrowskiej w ramach czterech warsztatów.

Podczas poniedziałkowego spotkania przedstawiciele WGSEIGP zaprezentowali członkom Rady Stowarzyszenia Aglomeracja Kalisko-Ostrowska syntezę przygotowanej diagnozy. Następnie odbyła się wspólna dyskusja na istotnymi wyzwaniami jakie stoją przed Aglomeracją Kalisko-Ostrowską do 2030 roku.

Nasz Wydział reprezentowali: prof. dr hab. Paweł Churski, dr hab. Damian Łowicki, prof. UAM, dr Bartłomiej Kołsut, dr inż. Przemysław Ciesiółka, dr Robert Perdał, mgr inż. Patryk Kaczmarek.