Data publikacji w serwisie:

Nowa monografia pracowników Wydziału: European Regional Development

Informujemy, że w ostatnim czasie nakładem wydawnictwa Springer Nature ukazała się nowa monografia pt.European Regional Development - Contemporary Regional and Local Perspectives of Socio-Economic and Socio-Political Changes.

Monografia prezentuje wyniki badań ukierunkowanych na identyfikację modelowego układu czynników rozwoju społeczno-gospodarczego regionów mniej rozwiniętych, w kontekście nowych wyzwań polityki regionalnej, przy wykorzystaniu metod matematyczno-statystycznych oraz ekonometrii przestrzennej, z uwzględnieniem dorobku badawczego w tym zakresie odnoszącego się do regionów bardziej rozwiniętych.

W części teoretycznej przedstawiono w sposób kompleksowy nowe wyzwania polityki regionalnej związane z redefinicją czynników rozwoju społeczno-gospodarczego, która odbywa się  pod wpływem oddziaływania współczesnych megatrendów. Część empiryczna z kolei obejmuje analizę zróżnicowań poziomu oraz dynamiki zmian rozwoju społeczno-gospodarczego na różnych poziomach przestrzennych: europejskim, krajowym, regionalnym i lokalnym. W toku pogłębionych badań terenowych zidentyfikowano również poziom lokalnego kapitału terytorialnego oraz określono poziom przygotowania gmin testowych na wyzwania związane z dyfuzją procesów rozwojowych i implementacją podejścia place-based policy. Otrzymane wyniki pozwoliły na sformułowanie szeregu rekomendacji dla praktyki działań interwencyjnych.

Publikacja stanowi podsumowanie projektu badawczego pn. „Nowe wyzwania polityki regionalnej w kształtowaniu czynników rozwoju społeczno-ekonomicznego regionów mniej rozwiniętych” finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki (nr. 2015/19/B/HS5/00012).